Pankkien palvelumaksujen veloitusten käsittely Palkeissa

Antopäivä Dokumentin nimi
04.12.2020 Pankkien palvelumaksujen veloitusten käsittely Palkeissa
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/52887/00.00.01.06.01/2020
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä04.12.2020
Antopäivämäärä04.12.2020
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt

Pankkien palvelumaksujen veloitusten käsittely Palkeissa

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-puolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoi-men hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkem-pia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tar-vittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettä-vistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen pankkien perimien palvelumaksujen veloitusten käsittelystä Palkeissa.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen

Maksuliikeasiantuntija Arja Nieminen

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion ja valtion maksuliikepankkien välisiin maksuliikepalveluja koskeviin pääsopimuksiin sekä sopimukseen huoltovarmuuspankista sisältyy hintaliite, jonka mukaisesti valtion maksuliikepankit ja huoltovarmuuspankki veloittavat kirjanpitoyksiköiltä palvelumaksuja maksuliikepalvelujen käytöstä. Valtiovarainministeriö vastaa valtion maksuliikepalvelujen pääsopimusten ja huoltovarmuuspankkisopimuksen mukaisten palvelujen hinnoista ja tarvittaessa hyväksyy muutokset hintoihin ja mahdollisten käyttöön otettavien uusien palvelujen hinnat. Hintamuutoksista tiedotetaan kirjanpitoyksiköille erikseen.

Asetuksen valtion talousarviosta § 38, 1 mom. mukaan: ”Ennen kuin virasto tai laitos tekee tilauksen, sopimuksen tai muulla tavoin sitoutuu menon maksamiseen (menopäätös), sen on varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä määrärahan tai arviomäärärahan ylitysluvan ja valtuuden riittävyys. Menopäätösten mukaiset menot eivät saa ylittää tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan tai arviomäärärahan ylitysluvan taikka valtuuden määrää.”

Asetuksen valtion talousarviosta § 38, 4 mom. mukaan: ” Menopäätöstä voidaan pitää myös menon hyväksymisenä, jos se on tehty esittelystä ja sen perusteella maksettavaksi erääntyvien yksittäisten menoerien rahamäärä tai vastikkeellisten menojen määräytymisperuste on yksilöity päätöksessä taikka päätöksen perusteena on työnantajan etukäteen kirjallisesti antama matkamääräys, johon on yksilöity erikseen matkustamisesta, majoittumisesta sekä muiden matkasta aiheutuvien valtion virka- tai työehtosopimukseen perustuvien menojen määrä eivätkä toteutuneet menot ylitä näitä. Edellytyksenä on lisäksi, että menopäätöksestä käy ilmi päiväys ja allekirjoitus sekä menon kirjaamisessa käytettävät kirjanpidon tilit ja menon osoittava asiakirja voidaan yhdistää menopäätökseen vaikeuksitta.  (7.6.2018/430).”

Valtion maksuliikepalveluja koskevien pääsopimusten ja huoltovarmuuspankkisopimuksen hintaliitteisiin perustuvia, pankkien kirjanpitoyksiköiden käyttöön laatimia hinnastoja voidaan pitää talousarvioasetuksen § 38, 4 mom. mukaisena vastikkeellisen menon määräytymisperusteena. Hinnastot on julkaistu Valtiokonttorin Tiimeri -työtilassa Valtion maksuliike ja kassanhallinta.

Asiatarkastamalla ja hyväksymällä hinnaston, johon on liitetty Asetuksen valtion talousarviosta § 38, 4 mom. edellyttämät merkinnät Handi-palvelussa, kirjanpitoyksikkö voi antaa etukäteishyväksynnän ko. menoerille, jolloin kirjanpitoyksikkö täyttää Valtiokonttorin määräyksen Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä (VK/33037/00.00.01.06.00/2020) liitteen 1 Vastuunjakotaulukko mukaisen velvoitteen menotositteen asiatarkastamisesta ja hyväksymisestä (kohta 1.2). Kirjanpitoyksikön asiatarkastettua ja hyväksyttyä hinnaston, hinnaston mukaisesti kirjanpitoyksikön pankkitililtä pankin toimesta veloitetut palvelumaksut on mahdollista käsitellä Palkeissa ja viedä menokirjaukset kirjanpitoon ilman kirjanpitoyksikön erillistä, veloituskohtaista asiatarkastusta ja hyväksymistä. Jos jokin pankin palvelumaksuveloitus poikkeaa hinnastosta, tai hinnasto ei sisällä veloitettavaa palvelua, toimittaa Palkeet ko. veloitustapahtuman kirjanpitoyksikölle asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Hyväksyessään hinnaston, kirjanpitoyksikön on varmistauduttava määrärahan riittävyydestä ko. tarkoitukseen.

Palkeet tulee toimittamaan maksuliikepalveluihin liittyvien pääsopimusten ja huoltovarmuuspankkisopimuksen hintaliitteiden mukaiset hinnastot Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen, Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n osalta kirjanpitoyksikölle asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi Handi-palvelun kautta. Niiden kirjanpitoyksiköiden osalta, jotka asiatarkastavat ja hyväksyvät hinnastot, voi Palkeet suorittaa ko. menoerien käsittelyn ja menon kirjanpitoon kirjaamisen tiliotteelta veloitettavien pankkien palvelumaksujen osalta kirjanpitoyksikön sijaan. Kirjanpitoyksikkö voi seurata ko. menojen kertymistä kirjanpidossaan.

Siltä osin kuin pankit toimittavat palvelumaksuista kirjanpitoyksikölle laskun, asiatarkastus ja hyväksyminen tehdään kirjanpitoyksikössä. Laskutettavien palvelujen osalta palvelumaksut tulee viedä Handi-palvelun sopimuskohdistuksen piiriin (budjettiperusteinen sopimus). Budjettiperusteisessa sopimuksessa lasku toimitetaan vahvistajalle tarkastettavaksi, jolloin mahdolliset poikkeamat tai virheet veloituksissa voidaan havaita vahvistajan toimesta.