• Mitä hyötyä ASP-tilistä on?

  Valtio haluaa kannustaa ensiasunnon ostoon ASP-järjestelmän kautta, joten ASP-järjestelmään kuuluu useita etuja, joita ei myönnetä tavallisille asuntolainoille. ASP-edut saa säästämällä ASP-tilille tavoitemäärän ja ottamalla ASP-lainan ensiasunnon ostoon.

  ASP-lainan etuja ovat:

  • veroton 1 prosentin korko ja 2-4 prosentin lisäkorko säästöille
  • alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko
  • valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi
  • maksuton valtiontakaus.

 • Miten saan ASP-lainalle tarkoitetun korkotuen?

  Korkotukea maksetaan ensimmäiset 10 vuotta lainan nostamisesta lukien. Korkotukea maksetaan, jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Korkotuen määrä on 70 prosenttia ylittyvästä määrästä.

  ASP-lainansaajan ei tarvitse erikseen hakea korkotukea, vaan se maksetaan aina, jos lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Pankki laskuttaa lainansaajalta korkoa, josta on vähennetty valtion maksaman korkotuen osuus. Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen suoraan pankille kaksi kertaa vuodessa pankin toimittamien lainatietojen perusteella.

 • Voinko ostaa yhteisen asunnon erillisten ASP-tilien perusteella?

  Kaksi ASP-säästäjää voi ostaa yhteisen asunnon joko yhteisellä tai erillisillä lainoilla. ASP-lainan enimmäismäärä on tällöin 50 prosenttia suurempi, kuin ASP-lainan kuntakohtainen enimmäismäärä on.

  Jos laina on yhteinen, mutta ASP-säästäjillä on erilliset ASP-tilit, kahden erillisen ASP-tilin yhteenlaskettua säästösummaa voidaan käyttää laskettaessa ASP-lainan enimmäismäärää. Tilien yhteenlasketuista talletuksista otetaan tällöin huomioon enintään 4 500 euroa vuosineljänneksessä. Jos yhteenlasketut säästöt ovat jonakin vuosineljänneksenä yli 4 500 euroa, voidaan säästöt jakaa ja hyväksyä erisuuruisina (esimerkiksi 150 euroa + 4 350 euroa). Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta laskettaessa.

  Jos halutaan erilliset lainat ja ASP-tilit ovat erilliset, ASP-lainan enimmäismäärä lasketaan kummankin säästäjän osalta erikseen. Kummallakin tulee olla 10 prosentin omasäästöosuus sekä kahdeksan vuosineljännestä täynnä. Myös tällöin tilien yhteenlasketuista talletuksista otetaan huomioon enintään 4 500 euroa vuosineljänneksessä.

 • Voiko ASP-lainalla olla korkosuojaus?

  ASP-lainoituksessa viitekorkona voidaan käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja kuten esimerkiksi euribor-korkoa tai kiinteää korkoa. ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia kuten esimerkiksi korkokattoa tai korkoputkea.

 • Voiko yli 44-vuotias saada ASP-lainan?

  Yli 44-vuotias voi saada ASP-lainan, mikäli hän on avannut ASP-tilin ja tehnyt vähintään yhden hyväksytyn talletuksen (vähintään 150 euroa) ASP-tilille alle 45-vuotiaana.

 • Olen omistanut yli puolet ulkomailla sijaitsevasta asunnosta. Voinko aloittaa ASP-säästämisen?

  Mikäli olet hankkinut yli 50 prosenttia ulkomailla sijaitsevasta asunnosta, et voi enää avata ASP-tiliä.

 • Mitä tarkoitetaan asunnon hankkimisella?

  Asunnon hankinnalla tarkoitetaan asunnon ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoituspäivää. Asunnon hankinta ei tarkoita omistusoikeuden siirtopäivää. Asunto saattaa siirtyä ostajalle myöhemmin esimerkiksi sen vuoksi, että asunnon kauppahinnan loppuosa maksetaan asunnon luovutuksen yhteydessä. Omakotitalon rakentajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa rakentamisen aloittamista.

 • Voinko maksaa tontin ASP-lainalla?

  ASP-lainoitukseen voidaan ottaa tontti mukaan, jos kyse on omakotitalon rakentamisesta. Pelkkä tontti ei ole lain tarkoittama ensiasunto. Omasäästöosuus (10 prosenttia) lasketaan tontin ja omakotitalon rakentamisen kustannusarvion yhteissummasta. Rakentaminen tulee aloittaa viipymättä tontin hankkimisen jälkeen.

  Asunto-osakeyhtiön lunastettava tonttiosuus voidaan myös rahoittaa ASP-lainalla, jos se lunastetaan kaupanteon yhteydessä.

 • Voinko hankkia asunnon tai aloittaa rakentamisen, jos ASP-säästäminen on vielä kesken?

  Voit sopia pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta eli väliaikaisesta asuntolainasta, jos haluat ostaa asunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet. Väliaikaisrahoitusta voidaan myöntää, mikäli olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä. Jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja.

  Väliaikaisrahoituksen ehdot sovitaan pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja. Väliaikaisrahoituksesta sovittaessa sovitaan kuitenkin jo myös tulevasta ASP-lainasta. Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Myöskään omia ASP-tilillä olevia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää.

 • Olen sopinut väliaikaisesta asuntolainasta pankin kanssa. Onko jokin takaraja, johon mennessä puuttuvat ASP-talletukset täytyy saada säästettyä ja laina on muutettava ASP-lainaksi?

  Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikainen laina muutetaan ASP-lainaksi. Sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus (vähintään kahdeksan talletusta, jotka vastaavat kymmentä prosenttia asunnon kauppahinnasta) on säästetty. Suositus on, että omasäästöosuuden säästämiseen kuluisi korkeintaan kaksi vuotta. Väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi välittömästi, kun ASP-lainan saamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.

 • Mitä rahoitusta voin käyttää ennen kaupantekoa maksettaviin maksuihin?

  Ennen kaupantekoa maksettavaa käsirahaa tai varausmaksua ei voi nostaa ASP-tililtä, mutta maksamiseen voi käyttää muita omia varoja. Ennen kaupantekoa maksettava osuus pienentää lopullista lainoitusta, koska tätä osuutta vastaan ei saa lainaa. Ennen kaupantekoa maksettua osuutta ei myöskään voida laskea mukaan 10 prosentin omasäästöosuuteen. Kaupantekopäiviä ei ole kuin yksi: se jolloin kauppakirja allekirjoitetaan. ASP-lainoituksen näkökulmasta ei siis ole ”alkukauppaa” ja ”loppukauppaa”. Kauppahinta voidaan maksaa myyjälle monessa osassa, mutta kaupantekopäiviä on aina vain yksi, ja se on yleensä silloin, kun ensimmäinen erä siirtyy myyjälle.

 • Voinko käyttää ASP-tilille säästettyjen varojen lisäksi muita omia varoja kauppahinnan maksamiseen?

  Kauppahinnan maksu aloitetaan aina ASP-tilin varoilla. Tämän jälkeen on mahdollista käyttää muita omia varoja ja sen jälkeen lainoitusta. Järjestys on siis aina 1. ASP-tilin varat, 2. muut omat varat ja 3. lainoitus.

 • Saako ASP-lainaan valtiontakauksen?

  ASP-korkotukilainalle voi saada valtiontakauksen, joka on maksuton. Valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. Takauksesta on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä. Väliaikaisrahoituksen vakuuksista pankki ja asiakas voivat sopia vapaasti. Väliaikaisrahoitukseen voi tarvittaessa ottaa myös vakuudeksi valtiontakauksen, mutta takaus voi olla enintään 20 prosenttia lainasta. Takauksen määrästä maksetaan tällöin 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus myöhemmin vaihdetaan ASP-lainoitukseksi. Takausmaksua ei palauteta, kun asuntokauppa on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 • Saanko verottomat lisäkorot tilanteessa, jossa käytän kaikki ASP-tilin varat ensiasunnon hankintaan, mutta en nosta ASP-lainaa?

  ASP-tilin lisäkorko voidaan maksaa myös tilanteessa, jossa ASP-tallettaja ottaa muuta asuntolainaa ASP-lainan sijaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että asuntosäätösopimuksen ehdot täyttyvät muutoin ja ASP-säästöt käytetään asunnon hankintaan tai rakentamiseen.

  Siinä tilanteessa, ettei säästäjä ota asuntolainaa ensiasunnon ostoon, ei lisäkorkoa makseta.

 • Voinko vuokrata ASP-asunnon?

  ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi korkotuen maksuaikana ja vain erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi katsotaan työ- tai opiskelupaikka ulkomailla tai oman työssäkäyntialueen ulkopuolella sekä asevelvollisuuden suorittaminen.

 • Voinko siirtää olemassa olevan ASP-lainan toiseen asuntoon?

  Pääsääntöisesti korkotuki päättyy, jos asunto myydään ja ASP-laina maksetaan pois. ASP-laina voidaan kuitenkin siirtää uuteen asuntoon, jos lainansaaja käyttää ASP-lainan uuteen, omaan vakituiseen käyttöön tulevan asunnon rahoittamiseen. Lainan siirrosta on aina sovittava ennen kaupantekoa pankin kanssa. Kauppahinta talletetaan siirron ajaksi rahalaitoksen vakuustilille.