Teppo Koivisto
teppo.koivisto@valtiokonttori.fi
0295 50 2550

Teppo Koivisto

finanssijohtaja, Valtiokonttori

Finanssijohtaja 2006 alkaen.
Rahoitus-toimialan toimialajohtaja 2006 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2006
Valtiotieteen maisteri.
Syntynyt 1966.