Teppo Koivisto
teppo.koivisto@valtiokonttori.fi
+358 295 50 2550

Teppo Koivisto

Finance Director, State Treasury Finland

Finance Director since 2006.
Director of the Finance Division since 2006.
With the State Treasury since 2006.
M.Pol.Sc.
Born in 1966.