• Vad?

  Våra analystjänster producerar förvaltningsövergripande jämförelseuppgifter i synnerhet avsedda att möta de behov som finns hos statens koncernledning. Inom ramarna för projektet Kunskapsspurten gör vi även ämbetsverksspecifika pilotprojekt med hjälp av vilka vi letar efter analysobjekt till stöd för statsförvaltningens beslutsfattande ur ett bredare perspektiv. De lösningar som vi hittar genom pilotprojekten för enskilda ämbetsverks intressanta informationsbehov vill vi skala upp till hela statsförvaltningen.

  Vi utvecklar också tjänsten Granskaförvaltningen.fi, som samlar in information om både kommuner och staten.

 • Vi deltar i Kunskapsspurten

  Vi deltar i Kunskapsspurten där vi stärker den kunskapsbaserade styrningen inom statsförvaltningen. Målet är att synliggöra de resultat kunskapsbaserad styrning ger och sprida verktyg och lärdomar som har konstaterats fungera bra. Ett syfte är även att samla statskoncernens gemensamma kunskapsreserv och erbjuda organisationerna analystjänster och visualisering av kunskap.

  Vi gör analyser i samarbete med olika koncernaktörer. Koncernaktörer är till exempel HAUS kehittämiskeskus Oy, Hansel Oy, Senatfastigheter, Statistikcentralen, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, statsrådets kansli och finansministeriet.

  Se fallbeskrivningar på tietokiri.fi >

 • Hur?

  För oss kan du föreslå något specifikt fall för analys eller be våra analytiker om hjälp med att kartlägga lämpliga analysobjekt.

  I vanliga fall framskrider analysprocessen enligt nedanstående modell. Beroende på fallet räcker processen från några dagar upp till några månader.

  Processbeskrivning av analystjänsterna

  Beskrivningen av analysprocessen består av följande delar:

  1. Hjälp med analyseringen?
   Kunden behöver analyserad information för att utveckla sin verksamhet och kontaktar er
  2. Precisering av behovet
   Tillsammans med kunden preciseras frågeställningen, uppdragets omfattning och de informationskällor som ska användas.
  3. Prioritering och tidsschema
   Uppdragen prioriteras utifrån deras omfattning, förväntade nytta och hur brådskande de är. Ett tidsschema görs upp för uppdragen och man kommer överens om vem som ska utföra dem (till exempel Statskontoret, Palkeet eller Hansel).
  4. Förberedande utredning
   Arbetet inleds med att hitta informationskällor och undersökningar som gäller frågan. Om den befintliga informationen inte räcker till samlas mer information in (till exempel med en enkät). Frågeställningen diskuteras ur olika infallsvinklar.
  5. Inledande analys
   Data från de utvalda informationskällorna sammanställs. Samtidigt utvärderas kvaliteten och användbarheten hos de data man har. Beroende på fallet skapas till exempel beräkningsmodeller. Som stöd för analysen visualiseras informationen på olika sätt.
  6. Bearbetning av den slutliga analysen
   De preliminära resultaten gås igenom tillsammans med kunden, varefter en analysmodell utvecklas utifrån responsen. Analysens tillförlitlighet bedöms och utvecklas. De slutliga visualiseringarna görs.
  7. Presentation och uppföljning av resultaten
   Resultaten av analysen presenteras för kunden. Utnyttjandet av analysen i utvecklingen av organisationens verksamhet diskuteras. Man kommer överens om eventuella följduppdrag.
  8. Respons och utvärdering
   Respons samlas in om hur väl uppdraget utföll. Samtidigt bedöms på vilket sätt organisationen har använt analysen i utvecklingen av sin verksamhet. Vi bedömer även om analysmodellen går att skala upp så att den kan användas av andra organisationer.
  9. Dela lärdomar
   Vi gör en beskrivning och en utvärdering av varje uppdrag. Av de flesta uppdrag gör vi en fallbeskrivning på tietokiri.fi för att sprida lärdomarna vidare till alla.
 • Kontakta oss

  Du kan kontakta våra analystjänster via formuläret nedan. Vi tjänar också på frågor som rör kommunala finansiella uppgifter på kuntadata@valtiokonttori.fi.