• Vad?

  Statens betalningsrörelser ska skötas på ett ekonomiskt och säkert sätt. Det måste i alla situationer säkerställas att betalningsrörelserna fungerar, eftersom funktionen har en kritisk koppling till den offentliga ekonomins finansiella ställning, samhällets funktionsförmåga och tryggandet av medborgarnas utkomst.

 • Statskontorets roll

  Statskontoret ansvarar för styrningen av statens betalningsrörelser, utvecklar processer och verktyg i anknytning till betalningsrörelserna samt övervakar den operativa skötseln av betalningsrörelserna i bokföringsenheterna.

  I anslutning till styrningen och kontrollen av betalningsrörelserna ger Statskontoret bokföringsenheterna föreskrifter och anvisningar.

  Därtill samarbetar vi med olika aktörer inom branschen inom utvecklingen av processer, tjänster och betalningsmedel. Syftet med införande av nya tjänster och utveckling av de befintliga tjänsterna är att effektivisera bokföringsenheternas skötsel av betalningsrörelserna och säkerställa att betalningsrörelserna är kontinuerliga och säkra.

  Vi fungerar som expert vid upphandlingar av tjänster som är avsedda att användas av bokföringsenheterna och som rör betalningsrörelserna, och vi ansvarar även delvis för genomförandet av upphandlingarna.