Valtion maksukortin käyttö

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK 46/03/2012
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä13.02.2012
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut liitteenä olevan määräyksen valtion maksukortin käytöstä.

Tätä määräystä sovelletaan käytettäessä keskitetysti kilpailutettua valtion maksuaikakorttia, muuta vastaavaa maksukorttia (ml kauppaliikkeiden erityisluottokortit) ja asiakaskortteja.


Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Hallinnon ohjauksesta puh. 09 77 251 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Liite 1: Valtion maksukortin käyttö -määräys

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion maksuaikakortin ensisijaisuus

Valtion maksuaikakorttia pidetään valtionhallinnossa ensisijaisesti käytettävänä maksukorttivaihtoehtona.

Jos valtion maksuaikakortin käyttöalue osoittautuu kirjanpitoyksikön toiminnan kannalta riittämättömäksi, eikä sitä voida laajentaa kohtuullisessa ajassa tarvetta vastaavaksi, Valtiokonttori voi myöntää luvan muun maksukortin hankinnalle ja käyttöönotolle.

Kauppaliikkeiden erityisluottokortit ja asiakaskortit

Kirjanpitoyksikkö voi käyttää kauppaliikkeiden erityisluottokortteja tilanteessa, jolloin ko. kortti on edellytys taloudellisesti merkityksellisen alennuksen tai edun saamiselle valtiolle. Asiakaskortteja, joihin ei liity maksusovellusta, voi käyttää tarpeen mukaan.

Maksukortin hakeminen ja myöntäminen

Maksukortin hakemisesta ja myöntämisestä valtion virkamiehelle tai työntekijälle päättää kirjanpitoyksikkö, jonka palveluksessa virkamies tai työntekijä on.

Maksukortti myönnetään kirjanpitoyksikön harkinnan perusteella, kun se on tarpeellinen virka- tai työtehtävien hoitamisesta aiheutuvien kirjanpitoyksikön maksettavaksi kuuluvien menojen maksamiseksi.

Maksukortti on mahdollista myöntää vakituisessa tai vähintään kuuden (6) kuukauden määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa olevalle valtion virkamiehelle tai työntekijälle. Poikkeustapauksissa voi kirjanpitoyksikkö harkintansa mukaan myöntää maksukortin myös alle kuuden (6) kuukauden virka- tai työsuhteessa olevalle henkilölle, mikäli tehtävien tarkoituksenmukainen hoito edellyttää maksukortin käyttöä.

Kortinhaltijan pidempiaikainen poissaolo

Kortinhaltijan ollessa pidempiaikaisella vapaalla (esimerkiksi virkavapaa, vuorotteluvapaa, vanhempainloma), kortinhaltijan on luovutettava käytössään oleva maksukortti kirjanpitoyksikölle. Kirjanpitoyksikön on annettava kortinhaltijalle kuittaus kortin luovutuksesta.

Tilanteessa, jolloin pidempiaikainen vapaa kestää yhden (1) vuoden tai sitä pidemmän ajan, on maksukortti lopetettava ja tuhottava. Jos pidempiaikainen vapaa kestää alle yhden (1) vuoden, voi kirjanpitoyksikkö säilyttää maksukorttia kassakaapissaan.

Yleiset käyttöperiaatteet

Maksukorttia ja sillä nostettuja käteisvaroja saa käyttää vain virka- tai työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen maksamiseen. Maksukortin käyttö yksityismenoihin on kielletty.

Maksukorttiin voi olla kytketty sopimusalennuksia. Maksukortilla tapahtuvista ostoista myönnetyt sopimusalennukset ja -etuudet kuuluvat valtiolle. Alennusten ja etuuksien käyttö yksityisostoihin on kielletty.

Maksukorttia käytettäessä on huolehdittava siitä, että hankinta tehdään julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti.

Käyttöraja

Kirjanpitoyksikön on määriteltävä maksukorteille korttikohtaisesti euromääräinen käyttöraja/kuukausi. Käyttörajan määrittelyssä on huomioitava korttikohtaisesti todellinen käyttötarve. Kirjanpitoyksikön on määriteltävä maksukortille käteisnoston euromääräinen raja, jos se sallii maksukortin haltijan nostaa maksukortilla käteistä rahaa.

Käteisen rahan nostaminen

Maksukorttia voi käyttää käteisen rahan nostamiseen, jos kirjanpitoyksikkö on antanut kortinhaltijalle tähän luvan ja maksukortille on määritelty euromääräinen käteisnoston raja.

Maksukorttia saa käyttää käteisen rahan nostamiseen vain tapauksissa, joissa maksukortti ei käy maksuvälineenä virka- tai työtehtävästä aiheutuvan menon maksamiseen, eikä kortinhaltija ole saanut tähän tarkoitukseen ennakkoa. Edellä mainitussa tilanteessa tehtävän käteisrahan noston on vastattava maksettavan menon määrää mahdollisimman tarkasti.

Käteisen rahan nosto on ajoitettava tapahtuvaksi mahdollisimman lähelle ajankohtaa, jolloin käteistä rahaa on tarve käyttää. Mikäli käteistä rahaa on nostettu enemmän, kuin mitä maksettavaan hankintaan on tarvittu, on yli jäänyt käteisraha palautettava kirjanpitoyksikölle viivytyksettä.

Verkkomaksaminen

Maksukorttia voi käyttää tietoverkon (internet) kautta tapahtuvassa maksamisessa vain salatun internet-yhteyden kautta. Tehtäessä hankintoja internetissä toimivista verkkkokaupoista, on noudatettava maksukortin liikkeellelaskijan, kirjanpitoyksikön, valtiovarainministeriön sekä Valtiokonttorin mahdollisesti antamia määräyksiä ja ohjeita.

Matka- ja päivärahaennakko

Maksukorttia ei käytetä päivä- ja matkarahojen tai vastaavien korvausten maksamiseen, eikä matkaennakkojen maksamiseen.

Valtion matkustussäännön mukaisesti (20 §) virkamatkasta aiheutuvien kustannusten maksamista varten käytetään valtion maksukorttia. Ennakkoa on oikeus saada vain, mikäli virkamiehen tai työntekijän käyttöön ei ole luovutettu valtion maksukorttia tai kohdemaassa ei voi maksaa maksukortilla. Ennakko maksetaan virkamiehen tai työntekijän pankkitilille.

Maksukortin maksuvastuu

Valtion maksukortin maksuvastuu on aina maksukortin myöntävällä kirjanpitoyksiköllä (organisaation maksuvastuu).

Maksukortin käyttövastuu ja käyttöön liittyvät velvollisuudet

Maksukortin käyttövastuu on henkilökohtaisen maksukortin kortinhaltijalla tai sillä henkilöllä, jonka käyttöön organisaatiolle tai ajoneuvolle nimetty maksukortti on luovutettu.

Käyttövastuullinen henkilö on velvollinen noudattamaan maksukortin käyttöehtoja ja -ohjeita sekä toimimaan niissä edellytetyllä tavalla. Käyttövastuullinen henkilö on velvollinen ilmoittamaan viipymättä maksukortin katoamisesta maksukortin liikkeellelaskijalle ja maksukortin myöntävän kirjanpitoyksikön määrittelemälle muulle taholle.

Maksukorttiin liitetyt turvatunnisteet

Käyttövastuullinen henkilö on velvollinen huolehtimaan maksukortin sekä siihen liitettyjen turvatunnisteiden (esimerkiksi PIN-koodi, MasterCard Secure Code-salasana) asianmukaisesta ja turvallisesta käyttämisestä sekä turvallisesta säilyttämisestä. Maksukorttiin liittyvät tunnusluvut on säilytettävä eri paikassa kuin maksukortti siten, ettei tunnusluvun yhdistäminen korttiin ole mahdollista.

Organisaatiolle tai ajoneuvolle nimettyjen maksukorttien osalta tunnusluvun saa luovuttaa vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat ko. korttia virka- tai työtehtävissään. Henkilön, jolle kirjanpitoyksikön vastuuhenkilö luovuttaa tiedot, on säilytettävä tiedot huolellisesti eikä hän saa luovuttaa niitä edelleen.

Ostotositteiden käsittely ja säilyttäminen

Käyttövastuullinen henkilö on velvollinen huolehtimaan maksukortin käyttöön liittyvien tositteiden säilyttämisestä ja niiden käsittelemisestä viivytyksettä Valtiokonttorin ja kirjanpitoyksikön määräämällä tavalla.

Käyttösitoumus

Kortinhaltijan on sitouduttava noudattamaan maksukortin käyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Sitoumus on aina tehtävä kirjallisesti.

Kirjanpitoyksikön on huolehdittava siitä, että henkilö, joka vastaa organisaatiolle nimetyn maksukortin säilytyksestä, ylläpitää luetteloa siitä, milloin ja kenen haltuun kortti on luovutettu ja milloin kortti on palautettu ostokuitteineen.

Sekä organisaatiolle että ajoneuvoille nimettyjen maksukorttien käyttäjille on annettava tiedoksi valtion maksukortin käyttöön liittyvät keskeiset periaatteet ja henkilön on sitouduttava noudattamaan niitä.

Maksukortin tietojen luovuttaminen

Kortinhaltija ei saa luovuttaa henkilökohtaisen maksukortin turvatunnisteita (esimerkiksi PIN-koodia ja MasterCard Secure Code-salasanaa) kolmannelle osapuolelle.

Maksukortin numeroa ei saa koskaan ilmoittaa sähköpostitse, ellei sähköpostiyhteys ole salattu.

Maksukortin tietoja ei saa antaa kyselyihin tai tiedusteluihin, kun tarkoituksena ei ole tilata tai ostaa mitään.

Valtion maksukortin käytön irtisanominen

Tarpeettomaksi käyneet maksukortit on irtisanottava ja kerättävä kortinhaltijalta viivytyksettä. Maksukortin käytön irtisanomisesta, lakkauttamisesta ja takaisinottamisesta käyttövastuulliselta henkilöltä vastaa maksukortin myöntänyt kirjanpitoyksikkö. Vastuu lopetetuksi ilmoitetun kortin tuhoamisesta on kirjanpitoyksiköllä.

Valvonta

Valtion maksukortin käytön valvonta on osa kirjanpitoyksikön oikeudellisten riskien hallintaa.

Kirjanpitoyksikön on järjestettävä maksukorttien käyttöön liittyvä valvonta. Tehtävään määrätyn henkilön on huolehdittava siitä, että maksukortin käyttöön oikeutetut henkilöt sitoutuvat noudattamaan maksukorttien käytöstä annettuja määräyksiä ja ohjeita, valvovat maksukorttien asianmukaista käyttöä sekä huolehtivat käytössä olevien maksukorttien luetteloinnista.

Tilanteissa, joissa kortinhaltija ei anna riittävää selvitystä maksukortin käytöstä, on kirjanpitoyksikön perittävä epäselvä erä kortinhaltijalta.

Mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa kirjanpitoyksikön on huolehdittava, että kortinhaltija palauttaa maksukortin kirjanpitoyksikön määräämälle taholle. Lisäksi kirjanpitoyksikkö on velvollinen ryhtymään virka- tai työtehtäviin liittyvästä laiminlyönnistä seuraaviin tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin mukaan lukien rikostutkinta mahdollisen rikoksen, virkavelvollisuus- tai muun rikkomuksen selvittämiseksi. Perinnästä ja mahdollisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä on oltava maininta maksukortin käyttöönottoon liittyvässä, kortinhaltijan allekirjoittamassa käyttösitoumuksessa. Kirjanpitoyksikön on järjestettävä myös käytössä olevien asiakaskorttien käytön valvonta.

Korttien luettelointi ja korttinumeroiden tallentaminen

Kirjanpitoyksikön on ylläpidettävä luetteloa maksu- ja asiakaskorteista.

Kirjanpitoyksikön on huolehdittava siitä, että korttinumeroiden tiedot säilytetään huolellisesti siten, että vain tietoja virka- tai työtehtävissään tarvitsevilla on oikeus nähdä ne.

Kirjanpitoyksikön luovutettua maksukorttien numerot Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (esimerkiksi matkahallinnan järjestelmään tallentamista varten), palvelukeskuksen on huolehdittava siitä, että kirjanpitoyksikön luovuttamia tietoja säilytetään huolellisesti. Vain virka- tai työtehtävissään tarvitsevilla on oikeus nähdä ko. tiedot. Kirjanpitoyksikön palvelukeskukselle luovuttama aineisto (esimerkiksi luettelot korttinumeroista) on hävitettävä asianmukaisesti välittömästi sen jäätyä tarpeettomiksi.