Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Antopäivä Dokumentin nimi
19.05.2017 Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa
DiaarinumeroVK/315/00.00.00.01/2017
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä19.05.2017
Antopäivämäärä19.05.2017
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 43 §:n (1435/2014) mukaan kirjausten tulee perustua päivättyyn, numeroituun ja hyväksyttyyn tositteeseen, joka todentaa kirjanpitotapahtuman. Muita kuin talousarviomenon osoittavia tositteita voidaan hyväksyä palvelukeskuksessa siten kuin Valtiokonttori määrää.

Valtiokonttori on antanut 19.5.2017 määräyksen Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa (VK/314/00.00.00.01/2017). Tämä ohje tarkentaa edellä mainittua määräystä. Ohje käsittelee työnjakoa kirjanpitoyksikön ja palvelukeskuksen välillä tositteiden hyväksymisen osalta. Lisäksi ohjeessa on esitetty esimerkkejä asiakirjoista, joita vaatimukset tositteiden hyväksymisestä eivät koske. Ohje on laadittu yhteistyössä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 30.10.2015 antama ohje Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa (VK/927/00.01/2015).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Taloushallintoasiantuntija Veera Mäki

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Palkeet

Tositteiden hyväksymisestä palvelukeskuksessa

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 43 §:n (1435/2014) mukaan muita kuin talousarviomenon osoittavia tositteita voidaan hyväksyä palvelukeskuksessa siten kuin Valtiokonttori määrää. Valtiokonttori on antanut 19.5.2017 määräyksen Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa (VK/314/00.00.00.01/2017), joka määrittelee tositteet, jotka voidaan hyväksyä palvelukeskuksessa (jäljempänä Palkeet). Tämä ohje tarkentaa edellä mainittua määräystä.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 39 §:n (1786/2009) mukaan viraston ja laitoksen on osana 69 §:ssä säädettyjä sisäisen valvonnan menettelyitä varmistauduttava määrärahan riittävyydestä sekä siitä, että viraston ja laitoksen toimialaan kuuluvat valtion tulot peritään ja menot maksetaan asianmukaisesti ja oikeamääräisinä.

Kirjanpitoyksikkö ei voi antaa Palkeiden tehtäväksi talousarviomenoja todentavien tositteiden hyväksymistä, vaan niiden hyväksyminen tapahtuu aina kirjanpitoyksikössä ja sen vastuulla. Kirjanpitoyksikön taloussäännössä tulee määrätä talousarviomenon tarkastuksesta ja hyväksymisestä.

Palkeissa tulee estää riskialttiit työyhdistelmät. Paperitositteiden perusteella maksettavien maksujen käsittelyssä on varmistettava, että tiedot tallennetaan oikein. Palkeiden henkilöstöllä ei saa olla oikeuksia muuttaa viraston maksuun hyväksymien menojen sisältöä. Henkilöillä, jotka tallentavat maksuja, ei saa olla oikeutta muuttaa maksujen saajatiedoston tietoja.

Menotositteiden ja menotiliotteiden käsittely

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien perusolettamuksena on, että vain hyväksytyt menot maksetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitoyksiköt asiatarkastavat ja hyväksyvät kaikki talousarviomenotositteet ja ostoreskontraan siirretään vain asianmukaisesti hyväksyttyjä menoja. Näin ollen menotiliotteella ei lähtökohtaisesti saa olla muita kuin hyväksyttyjen tositteiden maksusuorituksia. Pankkien palvelumaksut ja valuuttamaksujen kurssierot ovat tunnistettu poikkeus tähän sääntöön.

Tiliotetositteiden tapahtumat ovat pääasiallisesti rahoitustapahtumia, eivät tuloja tai menoja ja tosite todentaa yleensä liikekirjanpidon tasetilien välisen kirjauksen. Valtiokonttorin antaman Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan tiliotetositteet, jotka eivät todenna talousarviomenoa, voidaan hyväksyä Palkeissa. Hyväksynnällä tarkoitetaan tässä kirjanpitoviennin ja sitä edeltäneen prosessin oikeellisuudesta varmistautumista. Tositteen kierrättämistä erillisessä asiatarkastuksessa ei suoriteta, vaan tositteen hyväksyjä vastaa myös siitä, että asiakirja, joka todentaa muun kuin talousarviomenon, on asiallisesti ja numerollisesti oikea.

Talousarvioasetuksen 45 §:n tarkoittamat korjaus-, oikaisu- tai siirtokirjauksen todentavat tositteet, joiden todentama kirjaus muuttaa talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä, hyväksytään kirjanpitoyksikössä.

Menotiliotteelle palautuneiden maksujen käsittelyssä Palkeissa on estettävä riskialttiit työyhdistelmät ja tarvittaessa palautuksen käsittely ja hyväksyminen on siirrettävä takaisin kirjanpitoyksikköön.

Tuotantoprosessissa jokaisella Palkeiden asiakkaalla, jonka tiliotetapahtumia Palkeet hyväksyy, Rondon tulee aukottomasti valvoa seuraavat asiat:

 • Suoraan maksuun siirto on estetty, jolloin kaikki talousarviomenotositteet on asiatarkastettava ja hyväksyttävä ennen ostoreskontraan siirtoa.
 • Tositteen perustietoja ei muuteta hyväksynnän jälkeen lukuun ottamatta tositepäivän, -vuoden tai -lajin muuttamista kuukauden vaihteessa tai validointisäännöistä johtuvia teknisiä sisäisen laskennan seurantakohteiden korjaamista. Tehdystä muutoksesta tulee jäädä korjauksen tekijän yksilöivä dokumentaatio arkistoon.

Tulotiliotteiden käsittely

Suurin osa maksuliiketulotilille tulevista suorituksista on aiemmin hyväksyttyjä tuloja vastaavia saatavia, jotka pankkiviitteiden avulla koneellisesti kohdistetaan saatavareskontran avoimiin saataviin asiakas- ja laskukohtaisesti tai suoritukset ovat esim. kassajärjestelmien tilityksiä.

Tiliotetositteiden tapahtumat ovat pääasiallisesti rahoitustapahtumia, eivät tuloja tai menoja ja tiliotetosite todentaa yleensä liikekirjanpidon tasetilien välisen kirjauksen. Valtiokonttorin antaman Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan tiliotetositteet, jotka eivät todenna talousarviomenoa, voidaan hyväksyä Palkeissa. Hyväksynnällä tarkoitetaan tässä kirjanpitoviennin ja sitä edeltäneen prosessin oikeellisuudesta varmistautumista. Tositteen kierrättämistä erillisessä asiatarkastuksessa ei suoriteta, vaan tositteen hyväksyjä vastaa myös siitä, että asiakirja, joka todentaa muun kuin talousarviomenon, on asiallisesti ja numerollisesti oikea.

Talousarvioasetuksen 45 §:n tarkoittamat korjaus-, oikaisu- tai siirtokirjauksen todentavat tositteet, joiden todentama kirjaus muuttaa talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä, hyväksytään kirjanpitoyksikössä.

Viitteettömät ja muut kohdistumattomat saadut suoritukset kirjataan maksuliiketulotilille ja tasetilille 26200 Epäselvät erät (T) ja tämä tosite hyväksytään Palkeissa. Palkeet vastaa mahdollisimman pitkälle epäselvien ja kohdistumattomien suoritusten selvittelystä. Tarvittaessa suoritusten selvittely tehdään yhteistyössä kirjanpitoyksikön kanssa. Tieto epäselvien erien tilille kirjatusta saadusta suorituksesta, jota ei voida Palkeissa kohdistaa avoimelle saatavalle toimitetaan kirjanpitoyksikköön, jossa tulo tiliöidään ja hyväksytään. Jos epäselvien erien tilille kirjatussa suorituksessa on kyse ylisuorituksesta, se voidaan Palkeiden toimesta palauttaa maksajalle. Toistuvassa laskutuksessa ylisuorituksella voidaan myös hyvittää seuraavaa laskua. Suorituksen viitteen, maksajan ja asiakastietojen perusteella voidaan yksilöidä suoritus jo maksettuun saatavaan kohdistuvaksi. Palkeiden tulee selvittää maksajan pankkitili rahan palauttamiseksi. Mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä tai pankkitiliä selvitettyä muilla keinoilla, tehdään palautus viime kädessä maksuosoituksena. Palautettavan ylisuorituksen maksuunpanon todentava tosite kirjataan, asiatarkastetaan ja hyväksytään kahden eri henkilön toimesta Palkeissa.

Valtiokonttorin antama ohje Tilauksesta perintään -prosessin hyvät käytännöt tarkentaa tositteiden hyväksymistä kyseisen prosessin osalta.

Ostolaskuista tehtävän ulosmittauksen tilityksen todentavat tositteet

Kirjanpitoyksikkö tai ulosottoviranomainen toimittaa Palkeille maksukieltopöytäkirjan ja Palkeissa tieto ulosmittauksesta viedään Kiekuun toimittajatietoihin. Tieto siirtyy toimittajatietojen mukana Rondoon.

Ulosmittaus tehdään maksukiellon mukaisesti ostolaskun bruttosummasta. Tehty ulosmittaus ja sen määrä kommentoidaan ostolaskulle Palkeissa ja Palkeet pyytää kirjanpitoyksikköä tiliöimään koko menokirjauksen. Menojen käsittelyssä toimittajan laskun bruttosummasta vähennetään ulosoton osuus ja se tiliöidään (kredit) ulosottotilille 25950000. Kirjanpitoyksikkö tiliöi laskun alkuperäisen bruttosumman mukaisesti, jolloin tiliöinti menee tasan. Kirjanpitoyksikkö kierrättää toimittajalle maksettavan summan Rondossa normaalisti asiatarkastuksessa ja hyväksynnässä, koska se sisältää talousarviomenokirjauksen.

Ulosottotilin ja ostovelkatilin välisen kirjauksen hyväksyminen tehdään Palkeissa. Ulosottoon tilitettävä osuus eli ulosottotilitys (toimittajan laskun bruttosummasta vähennetty osuus) kierrätetään Rondossa omalla lomakkeella  ja tiliöidään ulosottotilille  25950000; ulosottotilin kanssa ei käytetä talousarviokirjanpidontiliä.

Ostolaskuista perittyjen ulosottojen tilitysten osalta Palkeet varmistuu siitä, että ostolaskulta tulee vähennettyä ulosoton osuus ja että tilitystä ei makseta ennen kuin kirjanpitoyksikkö on asiatarkastanut ja hyväksynyt maksukiellon alaisen toimittajan laskun.

Käyttöomaisuustositteet

Valtiokonttorin antaman Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan käyttöomaisuustositteet, jotka eivät todenna talousarviotapahtumaa, voidaan hyväksyä Palkeissa. Hyväksyjä vastaa määräyksen mukaan myös asiakirjan asiallisesta ja numerollisesta oikeellisuudesta. Tällöin edellytetään, että seuraavia tapahtumia todentavien käyttöomaisuustositteiden osalta tositteeseen liitetään kirjanpitoyksikön hyväksymä dokumentti, johon kirjaus perustuu:

 • luovutus,
 • romutus,
 • hallinnan siirto,
 • manuaaliset ja suunnitelmasta poikkeavat poistot (ml. arvonalenuksen johdosta tehtävä ylimääräinen poisto)
 • arvonkorotukset sekä
 • keskeneräisen käyttöomaisuuden purkaminen valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Kirjanpitoyksikön hyväksymällä dokumentilla tarkoitetaan käyttöomaisuuslomaketta, joka luovutuksen ja romutuksen yhteydessä sisältää kirjanpitoyksikön määrittelemän henkilön allekirjoituksen.

Kirjanpitoyksikkö hyväksyy poistosuunnitelmat sekä tekee päätökset käyttöomaisuuden luovutuksesta, romutuksesta, aktivoinneista, hallinnan siirroista, manuaalisten ja suunnitelmasta poikkeavista poistoista ja keskeneräisen käyttöomaisuuden purkamisesta valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Palkanlaskennan tositteet

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukon mukaan palkkaluettelon numerotarkastaa Palkeet ja asiatarkastaa sekä hyväksyy kirjanpitoyksikkö. Palkeet suorittaa palkka-ajot sekä tarkastaa ja hyväksyy palkka-ajoista muodostuvat maksuluettelot. Palkeet tarkastaa ja hyväksyy maksupäiväkohtaisista kirjanpitoajosta muodostuvat tositteet. Palkeet hyväksyy samalla kirjanpitoyksikön saamien lakisääteisten korvausten (esim. Kelan sairauspäiväraha) tulokirjaukset sekä palkasta perittävien muiden kuin lakisääteisten erien (esim. autotallipaikat, ateriapidätys) tulokirjaukset. Tulokirjausten oikeellisuudesta varmistutaan valvomalla, että ne vastaavat korvauspäätöstä tai kirjanpitoyksikön perinnästä toimittamia tietoja.

Palkanlaskennan tuottama palkka-aineisto sisältää palkkamenojen lisäksi tiedot edelleen tilitettäväksi kirjattavista ennakonpidätyksistä, työntekijän osuuksista eläke- ja muista lakisääteisistä maksuista sekä palkasta perityistä jäsenmaksuista, ulosotoista ja muista vähennyseristä. Palkka-ajo tuottaa yleensä myös tiedot kuluksi ja velaksi kirjattavista työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksuista ja muista lakisääteisistä palkan perusteella laskettavista maksuista. Kirjanpitoyksikkö tarkastaa ja hyväksyy palkka-aineiston hyväksyessään palkka-, eläke-, sosiaaliturvamaksu- ja muut lakisääteisten erien menot, nettopalkat ja edelleen tilitettävät erät.

Palkeet tarkastaa ja hyväksyy nettopalkkojen katetositteen ja edelleen tilitettävien erien maksutositteet, silloin kun nämä tositteet eivät todenna talousarviomenoa. Maksutositteiden tekeminen aiheutuu vain siitä, että palkkajärjestelmistä puuttuu toiminnot, joilla hyväksytyt maksut voitaisiin tuottaa suoraan maksutiedostoiksi samalla tavalla kuin nettopalkan maksutiedosto tuotetaan.

Lisäksi Palkeet asiatarkastaa ja hyväksyy oikaisutositteet, jotka koskevat pankkitilille palautuneiden palkka- tai palkkiosuoritusten uudelleen maksua. Palautuneiden suoritusten uudelleen maksamisen osalta Palkeet on yhteydessä kirjanpitoyksikön henkilöstöhallintoon ja varmistuu suorituksen saajan oikeellisuudesta. Kirjanpitoyksikkö ilmoittaa uudelleen maksua varten tarvittavat tiedot palvelupyynnöllä. Oikaisutositteen asiatarkastaa Palkeiden henkilöstöpalveluiden palkkapalvelusihteeri ja hyväksyy palveluryhmän esimies. Maksuliikeryhmä vastaa maksuunpanosta. Maksun osalta kontrolloidaan hyväksytty tosite sekä palvelupyyntö.

Tositteet, jotka voidaan hyväksyä palvelukeskuksessa

Valtiokonttorin antama Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräys määrittelee tositteet, jotka voidaan hyväksyä Palkeissa. Tämä ohje tarkentaa edellä mainittua määräystä tiettyjen Kieku-järjestelmän tositelajien osalta. Luettelo tositelajeista, jotka on mahdollista hyväksyä Palkeissa, ei ole tyhjentävä, vaan sisältää esimerkkejä kyseisistä tositelajeista. Manuaalisesti reititettävien tositteiden reitittäjän vastuulla on tarkastaa tositteen asianmukainen reitittäminen.

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan Palkeissa voidaan hyväksyä tiliotetositteet, mikäli ne eivät todenna talousarviomenoa tai talousarviotapahtuman korjaus- oikaisu- tai siirtokirjausta. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat tositteet (sulkeissa Kieku-järjestelmän tositelaji):

 • Tiliote rahatili (ZC)
 • Viitesuoritukset (ZR)
 • Viitteettömän suorituksen manuaalikuittaus (DZ)
 • Manuaaliset ostomaksut (KZ)

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan Palkeissa voidaan hyväksyä korjaus-, oikaisu- tai siirtokirjauksen todentavat tositteet, joiden tarve on havaittu Palkeissa ja jotka eivät muuta talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä eikä muutoksella ole vaikutusta maksuunpanoon (Kieku-järjestelmässä tositelaji YU).

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan käyttöomaisuustositteet, jotka eivät todenna talousarviotapahtumaa, voidaan hyväksyä Palkeissa. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat tositteet (sulkeissa Kieku-järjestelmän tositelaji):

 • Käyttöomaisuuden myyntitosite, joka ei todenna talousarviotapahtumaa (AA)
 • Käyttöomaisuuden romutus muusta kuin nolla-arvosta (AA)
 • Keskeneräisen käyttöomaisuuden purkaminen valmiiseen käyttöomaisuuteen (ZA)
 • Käyttöomaisuuden sisäisestä siirrosta syntyvä tosite (AA), jos tositteen todentavalla kirjauksella on vaikutus ulkoiseen kirjanpitoon
 • Käyttöomaisuuden hallinnansiirrosta syntyvä tosite (AA)
 • Suunnitelman mukaiset sekä manuaaliset ja suunnitelmasta poikkeavat poistot (AF)
 • Arvonkorotusten kirjaus (AF)
 • Muu käyttöomaisuuden korjaus-, oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite, jos kirjaus ei muuta talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä (AA)

Tositelaji AA sisältää myös tositteita, joilla korjataan talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä. Nämä tositteet hyväksytään kirjanpitoyksikössä. Tositelaji AA sisältää myös asiakirjoja, jotka eivät todenna ulkoisen kirjanpidon tapahtumaa. Näitä asiakirjoja eivät koske vaatimukset tositteiden hyväksymisestä.

Tositelaji ZA sisältää myös asiakirjoja, jotka eivät todenna ulkoisen kirjanpidon tapahtumaa. Näitä asiakirjoja eivät koske vaatimukset tositteiden hyväksymisestä.

Käyttöomaisuustositteiden hyväksyminen Palkeissa ilman erillisen asiatarkastajan myötävaikutusta edellyttää määräyksessä yksilöityjen tositteiden tapauksessa kirjanpitoyksikön hyväksymän dokumentin liittämistä käyttöomaisuustositteeseen tai poistojen osalta poistosuunnitelman ja poistotositteiden yhteyden jäljitettävyyttä.

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan myyntilaskutuksessa syntyvät kirjanpidon tositteet voidaan hyväksyä Palkeissa. Edellisellä viitataan esimerkiksi seuraaviin Kieku-järjestelmän tositelajeihin, mikäli tositteet eivät todenna talousarviomenoa tai talousarviotapahtuman korjaus-, oikaisu- tai siirtokirjausta:

 • Korkolaskut (DK)
 • Manuaaliset myyntilaskut (DR)
 • Laskutusraportit (RA, RV)
 • Maksukorttilaskut (VX)
 • Kirjanpitoyksikön substanssijärjestelmästä siirtyviä laskutustapahtumia todentavat tositteet (VA, VC, VD ja VE)

Edellä mainitut tositelajit todentavat talousarviotapahtuman, mikäli ne sisältävät talousarviotapahtuman korjaus-, oikaisu- tai siirtokirjauksia. Tällöin kyseiset tositteet hyväksytään kirjanpitoyksikössä. Esimerkiksi hyvityslaskut sisältävät talousarviomenon oikaisukirjauksen ja ne hyväksytään kirjanpitoyksikössä.

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen mukaan avustavista tilinpäätösvienneistä pääoman siirtokirjauksen todentavat tositteet voidaan hyväksyä Palkeissa. Näitä ovat esimerkiksi tositteet, jotka todentavat saldon siirrot seuraavien tilien välillä:

 • Tililtä 19910 Lähetteiden tili (T) saldon siirto tilille 20820 Siirrot lähetteiden tililtä (T)
 • Tililtä 19930 Katteet (T) saldon siirto tilille 20800 Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä (T)
 • Tililtä 19940 Tyhjennykset (T) saldon siirto tilille 20810 Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille (T)

Palkeissa voidaan myös hyväksyä kirjanpitoyksikössä tehty saatavien tileistäpoistopäätös vietäväksi kirjanpitoon.

Asiakirjoja, joita eivät koske tositteen hyväksymisestä annetut vaatimukset

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 §:n (600/1997) mukaan liiketapahtumia ovat tulot, menot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Talousarviotapahtumia ovat talousarviotulot ja talousarviomenot sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.

Tositteet varmentavat edellä mainittuja kirjanpitotapahtumia. Edellä mainittujen kirjanpitotapahtumien lisäksi kirjanpidossa on tarve tehdä kirjauksia, joita ei katsota sellaisiksi tapahtumiksi, joista tarvitsisi laatia tositetta.

Tähän ohjeeseen on koottu esimerkkejä asiakirjoista, jotka eivät todenna edellä mainittuja kirjanpitotapahtumia ja joita eivät siten koske vaatimukset tositteen hyväksymisestä. Esimerkit koskevat Kieku-järjestelmän tositelajeja. Luettelo tositelajeista, joita hyväksymisvaatimukset eivät koske, ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. Osa listauksen tositelajeista on sellaisia, että osa niistä todentaa kirjanpitotapahtuman. Tällöin on tositteen reitittäjän vastuulla tarkastaa tositteen asianmukainen reitittäminen.

Esimerkkejä asiakirjoista, joita eivät koske tositteen hyväksymisestä annetut vaatimukset (sulkeissa Kieku-järjestelmän tositelaji):

 •  Konversioaineistot. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat asiakirjat:
  •  Myyntireskontrakonversio (VZ)
  •  Ostoreskontrakonversiot (XZ)
  •  Käyttöomaisuuskonversio (ZZ)
  •  Pääkirjakonversio (YZ)
 • Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa -määräyksen tarkoittamat aineistot, jotka on hyväksytty kertaalleen esimerkiksi kirjanpitoyksikön substanssijärjestelmässä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat asiakirjat:
  • Logica palkat (YC)
  • Kota-järjestelmän tosite (YE)
  • Laiho-järjestelmän tosite (YF)
  • PMS / TIA- järjestelmän tosite (YG)
  • WSS-järjestelmän tosite (YH)
  • M2-järjestelmän tosite (YJ)
  • Valtion velanhoitoon liittyvän järjestelmän tosite (YK)
  • Vakava-kassajärjestelmän tosite (YV)
  • Kirjanpitojärjestelmän operatiivisen järjestelmän tosite (YN, YO, YP, YR, YS, YT)
 • Seuraavat Kiekun käyttöomaisuusjärjestelmän asiakirjat:
  • Käyttöomaisuuden kustannuspaikan muutoksesta syntyvä asiakirja (AA)
  • Käyttöomaisuuden romutuksesta syntyvä asiakirja silloin, kun romutus tehdään nolla-arvosta (AA, AI)
  • Käyttöomaisuuden sisäisestä siirrosta syntyvä asiakirja, jos sen sisältämällä kirjauksella ei ole vaikutusta ulkoiseen kirjanpitoon (AA)
  • Aktivoitavan projektin purkamisesta keskeneräiseen käyttöomaisuuteen syntyvä asiakirja (ZA)

Tositelaji AA sisältää myös tositteita, jotka todentavat talousarviotapahtuman. Nämä tositteet hyväksytään kirjanpitoyksikössä. Tositelaji AA sisältää myös tositteita, jotka todentavat ulkoisen kirjanpidon tapahtuman, mutta eivät talousarviotapahtumaa. Nämä tositteet hyväksytään Palkeissa.

 • Seuraavat tasaustositteet:
  • Tasaustositteet myyntireskontra (ZF)
  • Tasaustositteet ostoreskontra (ZE)
  • Tasaustositteet pääkirja (ZD), mikäli ei sisällä kurssierokirjauksia
 • Kieku-järjestelmän määrärahatositelaji (V1), jota käytetään talousarviotilien tuloarvioiden ja määrärahojen sekä siirrettyjen määrärahojen ja 6-alkuisten TaKP-tilien alkusaldojen tallennuksessa Kieku-järjestelmään
 • Seuraavat sisäisen laskennan seurantakohteiden kirjauksia osoittavat asiakirjat, joilla ei ole vaikutusta ulkoiseen kirjanpitoon:
  • Vyörytyksistä syntyvä asiakirja (ZV)
  • Jakopalkka-ajoa oikaiseva/täydentävä asiakirja (YY)
 •  Varsinaisia tilinpäätösvientejä todentavat asiakirjat. Varsinaisista tilinpäätösvienneistä ei ole välttämätöntä laatia tositteita.