Jakamattoman määrärahan jakopäätös

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/853/00.01/2015
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä30.09.2015
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Ministeriöt

Yleistä

Ministeriöt tekevät jakopäätökset hallinnonalansa talousarvion tilijaotteluun merkityistä jakamattomista määrärahoista eli jakavat toiselle kirjanpitoyksikölle hallinnassaan olevaa jakamatonta määrärahaa.

Valtion taloushallinnon strategia 2020 edellyttää, että taloushallinnon prosesseja kehitetään ja vastuun- ja työnjakoja selkeytetään. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja sujuvoittaa jakamattoman määrärahan jakopäätöksiin liittyviä käytäntöjä.

Jakamattomat määrärahat

Valtiovarainministeriön antaman Talousarvion tilijaottelun laadinta -määräyksen mukaisesti jakamattomilla määrärahoilla tarkoitetaan määrärahoja, jotka ovat merkitty talousarvion tilijaotteluun seuraavasti:

 • tunnuksella 000 ne hallinnonaloittain jakamattomat määrärahat, joiden käytöstä päättää valtioneuvoston yleisistunto tai ministeriö,
 • tunnuksella 001 ne kirjanpitoyksiköittäin jakamattomat määrärahat ja tuloarviot tai niiden osat, joiden jaosta päättää ministeriö,
 • tunnuksella 002 lain tai asetuksen perusteella usean kirjanpitoyksikön käytettävissä olevat määrärahat ja tuloarviot ja
 • tunnuksella 003 ne määrärahat ja tuloarviot, joita ei tilijaottelun laadintavaiheessa muista kuin edellä mainituista syistä jaeta kirjanpitoyksiköille.

Jakopäätös

Jakopäätös tehdään jaettavissa olevista jakamattomista määrärahoista. Jakopäätöksessä asetetaan tarpeelliset ehdot määrärahojen käytölle ja käytön valvonnalle sekä määrärahojen taloushallinnolliselle käsittelylle.

Jakopäätöksessä kerrotaan, saako saaja määrärahaan kirjausoikeuden vai käyttöoikeuden. Jos kyseessä on kirjausoikeus, niin kirjanpitoyksikkö ottaa ao. talousarviotilin omaan talousarviokirjanpitoonsa. Jos kyseessä on käyttöoikeus, menot laskutetaan myöntäjältä.

Huom. Talousarvion tilijaottelun laadinta -määräyksessä on esitetty poikkeus, jonka mukaisesti jakopäätöksen sijaan on tehtävä tilijaottelumuutos vaikka kyseessä olisi jakamaton määräraha:

Henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdistamiseksi tai ministeriöiden toimialamuutoksen toteuttamiseksi henkilöstön palkkaus- ja muiden menojen maksamiseksi tarvittavat varat sekä ministeriöiden toimialajaon muutosta varten tarvittavat muut varat on valtion talousarviosta annetun asetuksen 18 §:ssä (1587/1995) edellytetyn mukaisesti siirrettävä sen kirjanpitoyksikön asianomaisella momentilla, jolta menot on maksettu, talousarvion tilijaottelua muuttamalla sen kirjanpitoyksikön käytettäväksi, johon henkilöstövoimavarat ja tarvittavat muut varat kohdennetaan. Muutoksen tilijaotteluun vahvistaa se ministeriö, jonka hallinnonalan määrärahoilla henkilöstöjärjestely tai toimialamuutos tehdään.

Jakopäätöskirjeen toimittaminen

Jakopäätös toimitetaan jakamattoman määrärahan saavalle kirjanpitoyksikölle ja Palkeille. Loppuvuonna tehtävä jakopäätös on toimitettava riittävän ajoissa ennen vuoden loppua. Palkeet vie jakopäätöksen tiedot niin jakajan kuin saajan kirjanpitoon, joten jakopäätöksen saava kirjanpitoyksikkö ei toimita jakopäätöstä Palkeille.

Jakopäätöskirjeen sisältö

Jakamattoman määrärahan jakopäätökseen tulee merkitä vähintään:

 • Päätöksentekijä (kirjanpitoyksikön nimi ja -koodi)
 • Päätöksen saaja (kirjanpitoyksikön nimi ja -koodi)
 • Momentti, jolta jakamaton määrärahaa jaetaan (momentin nimi, määrärahalaji ja momentin numero talousarvion tilijaottelun tarkkuudella) sekä jakamattoman määrärahan tunnus (000, 001, 002 tai 003)
 • Määrärahan talousarvion mukainen käyttötarkoitus riittävän yksityiskohtaisesti sekä ministeriön tätä mahdollisesti rajaavat lisäehdot
 • Jaettavan määrärahan euromäärä. Jos samalla päätöksellä jaetaan rahoitusta useammalle kirjanpitoyksikölle, määrärahanjako on esitettävä selkeästi kirjanpitoyksiköittäin (esimerkiksi taulukkona).
 • Maininta siitä, otetaanko jakamaton määräraha saajan kirjanpitoon (kirjausoikeus) vai käytetäänkö jakamatonta määrärahaa laskuttamalla (käyttöoikeus). Lisäksi on ilmoitettava laskutus- ja raportointiaikataulut.
 • Maininta siitä, maksetaanko määrärahasta myös arvonlisäveromenot
 • Jaettavan määrärahan käyttöaika
 • Maininta siitä, kenelle ja mihin mennessä ilmoitetaan, jos kirjanpitoyksikölle jaettua jakamatonta määrärahaa jää käyttämättä
 • Maininta siitä, mitä käyttämättä jääneelle kirjausoikeudella jaetulle siirtomäärärahalle tehdään tilinpäätöksessä.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta kkp@valtiokonttori.fi.

Toimialajohtajan sijaisena, apulaisjohtaja
Maileena Tervaportti

Taloushallintoasiantuntija Petri Saarukka

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito