Hyppää sisältöön

Talousraportoinnin automatisointi – miksi ja miten? (artikkeli)

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen julkaisuaikataulu.

Automatisoitu talousraportointi, Tulorekisteri, verkkolasku ja eKuitti liittyvät kaikki yhteen ja samaan kokonaisuuteen, taloushallinnon automatisointiin. Automatisoinnin lasketaan alentavan taloushallinnon kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Automatisointi myös edesauttaa taloustietojen käytettävyyttä reaaliaikaisemmin esim. johtamisen tueksi.

Jotta taloushallintoa voidaan automatisoida, on kunnan muutettava omia toimintatapojaan. On siirryttävä käyttämään yhteisesti määriteltyjä luokituksia kuten palveluluokituksia, sektoriluokituksia ja taksonomioita.

Siirtyminen määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan avaa mahdollisuuden hyödyntää jo kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin. Samalla automaattiseen raportointiin siirtyminen tukee muuta taloushallinnon automatisointia niin verkkolaskun, eKuitin kuin kirjanpidon määritystenkin osalta.

Tässä osiossa kerromme kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnista. Jos haluat tutustua eKuittiin, verkkolaskuihin tai hankintasanomiin katso reaaliaikatalouden kokonaisuus >

 • Automatisoidun talousraportoinnin keskeisimmät linkit

  Tässä osiossa on kuvattu tärkeimpiä linkkejä, josta näet aikataulut, ohjeet raportoimiseen, aikataulut sekä raportoinnin kuvaukset.

  Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automatisoidun raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

  Tämän dokumentin tarkoitus on toimia ohjeena taloustietojen raportointiin ja hyväksyntäpalvelun käyttöön kuntien taloustietoja toimittaville tahoille. Huomaathan, että kaikki raportointikokonaisuudet on testattava ennen tuotantoraportointiin siirtymistä.

  Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021: sisältää linkin kunakin vuonna käytettävään taksonomiaan.

  Raportoinnin kuvaus eli raportoitavat tiedot, jotka löytyvät taksonomiasta.

  Valtioneuvoston asetuksesta kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta löytyvät raportointiaikataulut ja Valtioneuvoston asetuksesta kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista käy ilmi tiedot jotka raportoidaan tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa ja taseessa.

  Kuntatalouden tietopalvelun palvelukuvaus ja asiakasprosessi

  Tutkikuntia.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntakentän taloustietoja yhteen osoitteeseen helposti saataville visualisoituina näkyminä.

  Tutkihallintoa.fi-palvelu tarjoaa valtionhallinnon tietoja myös avoimen rajapinnan (API) kautta.

  Kuntatalouden tietopalvelu siirtyy käyttämään Suomi.fi-tunnistukseen perustuvaa autentikointitapaa helmi-maaliskuussa 2022.

 • Miten automatisointi tehdään?

  Kunnilta ja kuntayhtymiltä uusi toimintamalli edellyttää uudistuksia. Kirjanpidossa on siirryttävä kuutiomalliin (tilit, palveluluokat, sektoriluokitukset), jotta automaattinen talousraportointi onnistuu. Lisäksi on noudatettava kunnille ja kuntayhtymille suunnattuja asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä, joita ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa (ent. JHS-suosituksia ei enää ylläpidetä JHS-järjestelmän lakattua 2020 alussa).

  Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluessa kaikki kunnat toimittavat taloustietonsa Kuntatalouden tietopalveluun XBRL-muodossa Suomi.fi-palveluväylän kauttasuoraan omista järjestelmistään. Aluksi tietoja voidaan kuitenkin raportoida useammalla eri tavalla käyttäen kunnan kannalta sopivinta tiedonsiirtotapaa.

  Tietopalvelu käsittelee ja validoi tietoja nimenomaan XBRL-muotoisina ja tarjoaa niitä myös ulospäin käytettäväksi avoimessa rajapinnassa samassa muodossa.

  Tähän asti kunnat ovat toimittaneet taloustietonsa Tilastokeskukselle. Kirjanpitovuodesta 2021 alkaen tiedonkeruuvastuu siirtyy Valtiokonttorille.

  HUOM! On hyvä huomata, että Tilastokeskus kerää vielä vuoden 2020 taloustietoja toukokuun 2021 loppuun asti. Samaan aikaan kunnat toimittavat vuoden 2021 neljännesvuositietojaan uudella tavalla Valtiokonttorille. Kuntien on siis valmistauduttava uuteen ja samalla varmistettava vanha tiedonkeruutapa vuoden 2021 loppuun asti.

  Lue lisää:

 • Tiedon laatu

  Yksi tietojen hyödyntämisen edellytys on, että tiedot ovat vertailukelpoisia ja laadukkaita. Kuntatalouden tietopalvelu suorittaa toimitettuihin tietoihin automaattisia tarkistuksia, mutta vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla/kuntayhtymällä itsellään.

  Tietojen vertailukelpoisuuteen on panostettu viime vuosina erityisesti Julkisen hallinnon suositustyössä (JHS). Kaikki kuntien ja kuntayhtymien tililuettelot, palveluluokitukset sekä taloustietojen raportointia ml. talousarvio ja -suunnitelmatietoja koskevat JHS:t on perattu ja päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Kunnille ja kuntayhtymille suunnattuun XBRL-taksonomiaan on koottu tarvittavien suositusten sisällöt yhteen vuodesta 2021 eteenpäin raportoitaviksi kokonaisuuksiksi. Aiemmin suosituksina toimineet JHS:t muuttuvat nyt kuntia ja kuntayhtymiä velvoittaviksi. Itse JHS-järjestelmä lakkasi 2020 alusta ja nyt valtionvarainministeriö tulee antamaan vastaavista tiedoista erilliset asetukset ja ohjeet.

 • Hyödyt

  Vähemmän käsityötä ja päällekkäistä työtä

  Tärkein tavoite on kuntien taloushallintoa automatisoimalla helpottaa talous- ja henkilöstöhallinnon työtaakkaa. Uudistus antaa mahdollisuuden kohdistaa resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

  Luotettavampi tietopohja, parempia päätöksiä

  Uudistuksen myötä voit tehostaa taloussuunnittelua, vähentää virheitä ja tehdä helpommin vertailua muihin kuntiin. Vertailutietoa voit hyödyntää esimerkiksi valmistellessasi talousarviota.

  Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja. Saat tiedon nopeammin päätöstesi tueksi vähemmällä vaivalla. Tiedolla johtaminen helpottuu ja voit siirtyä ennakoivaan toimintaan.

  Visuaaliset vertailuraportit aina käytössäsi

  Kuntatalouden tiedot julkaistaan visuaalisina ja vertailtavina raportteina Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Suoraan kuntatalouden tietoihin pääset käsiksi myös osoitteella tutkikuntia.fi.

  Tutkikuntia.fi >

 • Automatisoitu talousraportointi ja yhteistyöorganisaatiot

  Valtiovarainministeriön vastuulla olevan Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatieto-ohjelma päättyi 31.12.2020 ja ohjelman tuloksena syntyi nykyinen automatisoidun talousraportoinnin malli.

  Kuntatieto-ohjelman toiminnallinen tavoitetila saavutetaan seuraavin toimenpitein:

  Yhteistyöorganisaatiot

  Talousraportoinnin automatisointia yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa tekevät:

  • valtiovarainministeriö
  • Valtiokonttori
  • Tilastokeskus
  • Kuntaliitto
  • Tieke ry
  • CSC Oy

  Kuntatalouden talousraportoinnin yhteistyöryhmät

  Kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin automatisointiin osallistuu useita eri organisaatioita ja toimintaa tuetaan monien eri ohjaus- ja viiteryhmien avulla. Yhteistyötä tarvittiin Kuntatalousohjelman ja Kuntatalouden tietopalveluprojektin aikana sekä tarvitaan nyt taitekohdassa siirryttäessä uuteen toimintamalliin ja osaa yhteistyöryhmistä tarvitaan pysyväluonteisesti.

  Pysyviä kuntatalouden tietopalvelun ohjaukseen liittyviä yhteistyöryhmiä ovat:

  Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä

  Kuntatalouden tietojen ytimestä, eli taloustietojen tarkemmasta tietosisällöstä ja teknisistä määrityksistä yhteisen taksonomia avulla, vastaa taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä (TATITYY).

  Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Yhteistyön organisoimisesta vastaa valtiovarainministeriö ja ryhmän jäsenet edustavat Kuntaliittoa, Opetushallitusta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Tilastokeskusta, työ- ja elinkeinoministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, Valtiokonttoria sekä kuntia.

  Ryhmä kutsuu tarvittaessa eri tietoalueiden asiantuntijoita kuultavaksi. Tietosisältöjen määrittelyssä hyödynnetään myös alatyöryhmätyöskentelyä.

  Lisätietoja:
  Hanna-Mari Talka, puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, 050 472 3042, hanna-mari.talka(at)vm.fi

  Tietojen oikeellisuuden varmistamisen työryhmä

  Kuntataloustietojen oikeellisuuden varmistamisen työryhmä pyrkii osaltaan edistämään kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävän tiedon laatua muun muassa määrittelemällä tiedoille tehtäviä teknisiä tarkistuksia.

  Työryhmää vetää Valtiokonttori ja siinä on jäseniä Tilastokeskuksesta, valtiovarainministeriöstä, Kuntaliitosta, Opetushallituksesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

  Lisätietoja:
  Hanna Ahola, puheenjohtaja, Valtiokonttori, p. 0295 502 010, hanna.ahola(at)valtiokonttori.fi

  Kuntien taloushallinnon automatisoinnin viestinnän yhteistyöryhmä

  Viestinnän yhteistyöryhmä käsittelee kuntien automatisoituun talousraportointiin liittyviä viestinnän ja kouluttamisen kokonaisuuksia. Tapahtumat ja koulutukset ovat monen organisaation yhteistyönä tekemiä asioita kuten webinaarit, tiedotteet sekä erilaiset tapahtumat, mukaan lukien Kuntamarkkinat.

  Yhteistyön organisoimisesta vastaa Valtiokonttori ja ryhmän jäseninä on sekä substanssi- että viestintäosaajia Digi- ja väestötietovirastosta, Kuntaliitosta, Opetushallituksesta, Tilastokeskuksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Tiekestä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja valtiovarainministeriöstä.

  Lisätietoja:
  Linnea Mäkinen, puheenjohtaja, Valtiokonttori, p 0295 502 215, linnea.makinen(at)valtiokonttori.fi

  Kuntatalouden tietopalvelun ohjausryhmä

  Kuntatalouden tietopalvelun tuotannon, ylläpidon ja kehittämisen tukena on Valtiokonttorin ja CSC Tieteen tietotekniikan yhteinen kuukausittain kokoontuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa palvelun tekninen toimivuus sekä käsitellä muutoshallintaan ja palvelun kehittämiseen liittyvät asiat.

  Lisätietoja:
  Olli Ahonen, puheenjohtaja, Valtiokonttori, p. 0295 503 310, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi

  Kuntatalouden tilastoinnin yhteistyöryhmä

  Tilastokeskuksen kuntatalouden tilastoinnin yhteistyöryhmän (KUTA) tehtävänä on seurata ja arvioida kuntataloutta kuvaavien tilastojen tuottamista ja muutoksia sekä käsitellä niitä sivuavia yhteistyökysymyksiä.

  Yhteistyöryhmän toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa, kun Tilastokeskuksen tuottamien kuntataloustilastojen tuotanto päättyy. Ryhmässä on jäseniä myös Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Valtiokonttorista sekä valtiovarainministeriöstä.

  Lisätietoja:
  Katri Kaaja, puheenjohtaja, Tilastokeskus, p. 029 551 3488, katri.kaaja(at)stat.fi

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset