Hoppa innehåll


Kommunekonomins informationstjänst och servicekanal

 • Målet med Kommunekonomins informationstjänsten är att främja insamlingen, lagringen och rapporteringen av kommunernas ekonomiska uppgifter så att dessa är så aktuella, jämförbara, öppna och offentligt tillgängliga som möjligt.

  Från och med år 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska information. Kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och balansenheter för vattenförsörjning producerar information som samlas in i Kommunekonomins informationstjänst. Statskontoret sköts även registreringen och rapporteringen av kommunernas ekonomiska uppgifter.

 • För vem?

  I Kommunekonomins informationstjänst samlar man ekonomisk information som i huvudsak är offentlig information. Informationen är öppet tillgänglig för alla både via det öppna gränssnittet och via rapporteringstjänsten. Granskaförvaltningen.fi erbjuder visuella jämförelserapporter framställda utifrån ekonomiska informationen.

  Viktiga intressentgrupper för tjänsten är bland annat finansministeriet, övriga ministerier, Kommunförbundet, Statistikcentralen, politiska beslutsfattare, medier och medborgare.

  Bekanta sig med kommunekonomins uppgifter på Granskaförvaltingen.fi >

 • När du behöver hjälp - Servicekanalen hjälper

  Frågor om Kommunekonomins informationstjänst och om kommunernas ekonomirapportering skickas till adressen kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Via servicekanalen förmedlas frågor om t.ex.:

  • rapporterade ekonomiska uppgifter,
  • iakttagelser av fel och begäran om korrigeringar
  • hur Kommunekonomins informationstjänst används,
  • felanmälningar,
  • anvisningar och frågor om registreringspraxis.

  Frågeställaren behöver inte fundera på vem frågan ska riktas mot. Frågan skickas via servicekanalen vidare till rätt instans för respons.

  OBS! Anvisningar för hur ekonomiska informationen rapporteras hittar du under punkten Rapportering av ekonomisk information.

 • Kommunekonomins informationstjänst

  Kommunekonomins informationstjänst består av flera separata system.

  • Kommunerna rapporterar material i XBRL- eller CSV-format från sina datasystem via överföringstjänsten för ekonomisk information.
  • I tjänsten för godkännande kan den som rapporterar granska den information som har skickats, resultaten av granskningarna samt ge kommentarer på sina iakttagelser och till slut godkänna att informationen publiceras.
  • Den godkända ekonomiska informationen överförs till registertjänsten som fungerar som ett datalager för ekonomiska informationen. Registertjänsten erbjuder också ett öppet gränssnitt via vilket information som sparats i databasen kan utnyttjas.
  • Rapporteringstjänsten förverkligas som en del av den mer omfattande helheten Granskaförvaltningen.fi.

  Servicebeskrivning för användare av kommunekonomins informationstjänst

  SERVICEBESKRIVNING FÖR ANVÄNDARE AV KOMMUNEKONOMINS INFORMATIONSTJÄNST

  Kundprocess för Kommunekonomins informationstjänst (FI)

 • Ansvar i kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering

  I enlighet med RSv 60/2019 rd 10.12.2019 och RP 60/2019 (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner)

  Kommuner/samkommuner

  Kommunen ska lämna in boksluts-, delårsrapport- och kostnadsuppgifterna samt de ekonomiska uppgifter som enligt kommunallagen eller med stöd av annan lag regelbundet ska lämnas till Statskontoret i den form som driftkompatibiliteten förutsätter. Kommunen ansvarar för att de inlämnade uppgifterna är korrekta.

  Statskontoret

  Statskontoret har till uppgift att fungera som den myndighet som ansvarar för underhållet av informationsresursen för kommunernas ekonomiska information samt som registeransvarig. Statskontoret har rätt att behandla personuppgifter och uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter för att fullgöra ovannämnda uppdrag. Statskontoret ska publicera andra uppgifter än sådana som innehåller personuppgifter i informationsresursen för ekonomisk information i det allmänna datanätet.

  Informationsresursen för ekonomisk information skapas i Kommunekonomins informationstjänst. Informationen publiceras i informationstjänstens öppna gränssnitt och i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

  Statsrådet

  Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska produceras samt om förfaringssättet och tidpunkten för produktionen och leveransen av uppgifterna.

  Finansministeriet

  Finansministeriet ansvarar för att ordna det samarbete som behövs för att fastställa det exaktare informationsinnehållet och de tekniska beskrivningarna och som intraoperabiliteten förutsätter (Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom den offentliga förvaltningen). Utifrån samarbetet utfärdas genom förordning av finansministeriet årligen närmare bestämmelser om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnandet av uppgifter under följande räkenskapsperiod.

  Ansvaret mellan den bokföringsskyldige, servicecentralen och systemleverantören

  Kuva

 • Projektorganisation

  Hösten 2016 inleddes Kommunekonomins informationstjänstprojekt på Statskontoret vars mål är att bygga upp verksamhetsmodeller och system som uppgifterna att insamla kommunernas ekonomiska information kräver. Projektet är en del av de åtgärder som nämns i Kommuninformationsprogrammet.

  Statskontoret äger informationstjänsten och har till uppgift att vara den myndighet som ansvarar för underhållet av kommunernas informationsresurs för ekonomisk information och att fungera som registeransvarig.

  En styrgrupp styr och följer upp hur projektet framskrider. I gruppen finns representanter för finansministeriet, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet, Statistikcentralen, Tieke rf och Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC).

  Projektgruppen ansvarar för arbetets framskridande och egentliga verkställande. Statskontoret och CSC finns representerade i projektgruppen.