Hoppa innehåll
 • Testningsanvisningar för informationstjänsten

  Kommunerna kan skicka testmaterial till Kommunekonomins informationstjänst.

  Överföringstjänsten för ekonomisk information kan i testsyfte ta emot ekonomisk information både i XBRL- och CSV-format. Det material som sänds behöver inte vara omfattande och det behöver inte vara sanningsenligt. Det kan vara till exempel kommunens balansräkning, resultat- eller finansieringskalkyl.

  Via länken hittar du en detaljerad anvisning för testare >

  Efter att du har skickat in material kan du granska det i Godkännandetjänsten och få bekräftat att testutskicket har lyckats.

  Mer detaljerad information om XBRL och XBRL-taxonomi finns under XBRL i fliken Anvisningar.

 • Leverans av testmaterial via webbplatsen

  För tillfället är det möjligt att skicka XBRL-instansdokument eller CSV-filer i enlighet med taxonomin för kommunekonomi till Kommunekonomins informationstjänst. Tjänsten kan skapa nödvändiga XBRL-instansdokument av filerna.

  Adress till uppladdningssidan för material: https://sipaapigw.azure-api.net/usertest/index.html

  Användarnamn: I fältet anges avsändarens e-postadress. Formatet kontrolleras inte.

  Lösenord: För tillfället (15.9.2017) kontrolleras inte lösenordet men informationen måste anges.

  Material: Fil som ska skickas.

  Materialets typ: Typ av material som ska skickas.

 • Avsändning av testmaterial via gränssnittet

  Testmaterial i XBRL- eller CSV-format kan skickas via REST-gränssnittet

  Gränssnittet finns på adressen: https://sipaapigw.azure-api.net/usertest/uploadMaterialFile.

  Gränssnittets läge kan ändras. Du kan kontrollera den rätta adressen med Statskontoret på analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi eller CSC kuntatalous(at)postit.csc.fi.

  Beskrivning av och anvisningar för gränssnittet REST:

  REST-interface {BASE_URL}/uploadMaterialFile, which listens for POST multipart/form-data requests. Expects following parameters:

  Parameter name

  Meaning

  Possible values

  Notes

  user User who is sending material In testing environment this could be email-address for example
  fileType Type of the material XBRL | CSV
  processType TEST | SUBMISSION

   

  Parameter name

  Meaning

  Possible values

  Notes

  file the uploaded file File size must be greater than 0, otherwise it is not validated

  After successful completion returns http-code 200 with json

  {”reason”:null,”response”:”OK”,”uuid”:”22596774-415e-409f-82d1-210dd666b2c3″,”erroneous”:false}

  If mandatory parameter is missing, returns http-code 400 with json explaining missing parameter

  {”timestamp”:1505373269570,”status”:400,”error”:”Bad Request”,”exception”:”org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException”,”message”:”Required String parameter ’processType’ is not present”,”path”:”/uploadMaterialFile”}

  If invalid parameters were given, returns http-code 400 with json explaining invalid parameter

  {”reason”:”No enum constant fi.csc.sipa.common.model.metadata.ProcessType.TESTI”,”response”:null,”uuid”:null,”erroneous”:true}

  If file size is exceeded returns http-code 413 with json

  {”errorCode”:413,”reason”:”Liian suuri tiedosto”}

  If there’s problems with the backend services returns http-code 500 with json explaining reason

  {”reason”:null,”response”:”FILE_CANNOT_BE_ADDED”,”uuid”:”d1ae3ac2-9600-408b-a63e-b2c41351896e”,”erroneous”:true}

 • Avsändning av kommuners ekonomimaterial via testtjänsten i Suomi.fi

  Grundläggande information om Suomi.fi:s roll https://esuomi.fi/?lang=sv

  Avsändningen görs vanligtvis med ett program som gör http-utskick (HTTP POST). Materialet skickas till avsändarens egen API-server som via en servicebuss förmedlar det till kommunekonomins informationstjänst.

  Modell för meddelandet som ska skickas nedan (föränderliga värden markerade med rött)

  <soapenv:Envelope

  target=”_blank” rel=”noopener”>http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

  target=”_blank” rel=”noopener”>http://kuntadata.fi/schemas/talousilmoitus

  target=”_blank” rel=”noopener”>http://x-road.eu/xsd/identifiers

  target=”_blank” rel=”noopener”>http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd>

  <soapenv:Header>
  <xrd:client id:objectType=”SUBSYSTEM”>
  <id:xRoadInstance>FI-TEST</id:xRoadInstance>
  <id:memberClass>GOV</id:memberClass>
  <id:memberCode>1234567-1</id:memberCode>
  <id:subsystemCode>Alijärjestelmä</id:subsystemCode>
  </xrd:client>
  <xrd:service id:objectType=”SERVICE”>
  <id:xRoadInstance>FI-TEST</id:xRoadInstance>
  <id:memberClass>GOV</id:memberClass>
  <id:memberCode>0920632-0</id:memberCode>
  <id:subsystemCode>Kuntatalouden tietopalvelu</id:subsystemCode>
  <id:serviceCode>uploadMaterialFile</id:serviceCode>
  <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>
  </xrd:service>
  <xrd:userId>mvirtanen</xrd:userId>
  <xrd:id>30b3b389-892a-469a-b2da-f7dd98594e53</xrd:id>
  <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
  <fi:uploadMaterialFileRequest>
  <fi:fileType>XBRL</fi:fileType>
  <fi:processType>TEST</fi:processType>
  <fi:filename>aineisto.xbrl</fi:filename>
  <fi:file><!– Base 64 -koodattu aineisto –></fi:file>
  </fi:uploadMaterialFileRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

  envelope Standard SOAP-meddelande
  client Uppgifter om den sändande aktören
  service Uppgifter om den mottagande aktören, det vill säga informationstjänsten. Tjänsten registreras innan kommunpiloten öppnas och dessa uppgifter kommer att ändras.
  xrd:userId användarnamn
  xrd:id Meddelandets identifieringskod, till exempel genererat UUID
  body Meddelandets innehåll. För detta finns det en WSDL-mall. Uppgifterna är desamma som på sidan för webbutskick.

   

 • Avsändning av kommunernas ekonomiska uppgifter i gränssnittet Suomi.fi (uppdaterat den 8.10.2018)

  Grundläggande information om Suomi.fi:s roll https://esuomi.fi/?lang=sv

  API-katalogen listar Suomi.fi:s API:n: https://liityntakatalogi.suomi.fi/sv/

  Välj Statskontoret som organisation.

  API-katalog

  Tjänsten blir synlig efter registrering och i tjänsten kan du hämta en WSDL-modell.

  I API-katalogen finns en modell för vilka uppgifter som kommer att finnas där.

  https://liityntakatalogi.suomi.fi/sv/dataset/kirjastokeski

  Avsändningen av materialet görs vanligtvis med ett program som gör http-utskick (HTTP POST).

  Modell för utskicksscript nedan

  Modell för utskicksscript

  envelope Standard SOAP-meddelande.
  client Uppgifter om den sändande aktören.
  service Uppgifter om den mottagande aktören, det vill säga informationstjänsten. Bilden är från testversionen. Tjänsten registreras innan kommunpiloten öppnas och dessa uppgifter kommer att ändras.
  userid Användarnamn
  body Meddelandets innehåll. För detta finns det en WSDL-mall. Uppgifterna är desamma som på sidan för webbutskick.

   

 • Filen Service Description Language

  Bakom länken finns en beskrivningsfil för gränssnittet.

  Efter att du har skickat in material kan du granska det i Godkännandetjänsten och få bekräftat att testutskicket har lyckats.

  Godkända uppgifter som har överförts till registertjänsten är tillgängliga via gränssnittet.

  Anvisningar för testning av gränssnittet (PDF) >

  Anvisning till informationstjänstens testare (PDF) (4.7.2018) >

  Modellfil för avsändare av CSV-material

  Budget samt ekonomiplan CSV (.txt) >

  Mer information: kuntadata@valtiokonttori.fi

 • Kommuninformationsprogrammet

  Syftet med programmet för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet) är att utveckla produktionen av och tillgången till sådana ekonomiuppgifter som gäller kommuner och samkommuner och som behövs för beslutsfattande om planen för de offentliga finanserna, kommunekonomiprogrammet samt kommunernas eget beslutsfattande.

  Det funktionella målet med Kommuninformationsprogrammets uppnås med följande åtgärder:

 • Insamlingen av kommunernas ekonomiska information (Statistikcentralen)

  Insamlingen av kommunernas ekonomiska information sköts för tillfället av Statistikcentralen.

  Insamlingen av kommunernas ekonomiska information grundar sig på statistiklagen (280/2004)

  Kommunekonomins datainsamling

  På Statistikcentralens webbplats finns mer detaljerad information om den informationsinsamling som görs kvartalsvis:

 • Kommuninformationslotsen

  Kommuninformationslotsen hjälper kommunerna att genomföra reformen av den ekonomiska informationen.

  I kommuninformationslotsen:

  • finns information om reformen på ett och samma ställe,
  • erbjuds stöd av andra i samma situation,
  • kan du ställa frågor och få svar,
  • hittar du olika verksamhetsanvisningar och enhetliga modeller.

  Länk till Kommuninformationslotsen: Kommuninformationslotsen >

  Video om kommuninformationslotsen på YouTube >

 • Spetsprojektet Gemensam informationsförvaltning

  Projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) ingår i spetsprojektet Offentliga tjänster digitaliseras. Projektets mål är att skapa förutsättningar för en gemensam informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och stärka en systematisk och målinriktad definiering och behandling av informationen. Därtill uppmuntrar man till att effektivisera användningen av befintlig information mångsidigt med hjälp av åtgärderna i projektet. För aktörer inom den offentliga förvaltningen innebär projektet en digitalisering av bakgrundsprocesserna för informationsproduktionen.

  Kommun- och landskapsekonomins informationstjänst står i ett tydligt beroendeförhållande till nedanstående arbetspaket inom YTI-projektet:

  • 2 Metod och verktyg för samverkan,
  • 4 Samverkan mellan kommunernas ekonomiska information

  Länk till YTI:s webbplats: Spetsprojektets webbplats