Sökresultaten

Ska hela omsättningen för mars-april anges i ansökningen om ersättning för stängning fast stängningen omfattades av fastslagna datum?

I bilagan till ansökningen om ersättning för stängning anges, med undantag från uppgifterna i stängningsperiodens mellanbokslut, företagets eller alla till koncernen hörande bolagens omsättningar för hela kalendermånader, till exempel för tidsperioden 1.3.-30.4.2021 ifall företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021. För att kunna bestämma den i lagen angivna minskningen av omsättningen, ska även..

I företagets bokföring bokförs till exempel månatliga periodiseringar alltid till månadens sista dag. Hur ska de här beaktas eller bokföras i mellanbokslutet för stängningsperioden?

Månatliga periodiseringar som görs i bokföringen, såsom periodiseringar av semesterlöner eller avskrivningar av anläggningstillgångar, kan fördelas per dag för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning gällde för perioden 9.3.-18.4.2021, kan semesterlöneperiodiseringar och avskrivningar av anläggningstillgångar bokföras enligt andelen 41/61 dagar.

Hur fungerar mellanbokslutet i ersättningen för stängning?

Företaget/koncernen gör ett mellanbokslut för företaget/koncernen som gäller för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 ska ett mellanbokslutet göras för stängningsperioden 9.3.-18.4.2021.

Hur beaktas flera olika verksamhetsställen i samband med kostnaderna?

I bestämningen av ersättningen för stängning inverkar de övriga kostnader för stängningsperioden som företaget angett i sin ansökan. Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader som företaget angett i ansökningen  gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen. Med andra ord beaktas hela företagets (eller företagskoncernens) övriga kostnader för stängningsperioden och för..

Statistik: Ersättning för stängning för medelstora och stora företag

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Kan nya medelstora och stora företag få ersättning för stängning?

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att företagets omsättning har minskat med över 30 procent för den kalendermånad eller de månader som företagets verksamhetsställe har förordnats hållas stängd enligt lagen eller med myndighetsbeslut, jämfört med motsvarande kalendermånad eller kalendermånader för år 2019. Det här betyder att företaget kan inte få ersättning för stängning..

Kan man ansöka om kostnadsstöd om man fått ersättning för stängning?

Ja. Om koncernen har ansökt om ersättning för stängning kan kostnadsstöd endast sökas som koncern. Från kostnadsstödet görs avdrag för övriga till samma tidsperiod beviljade EU-stöd. Det av EU reglerade koncernspecifika stödtaket på 10 miljoner euro får heller inte överskridas.

Vilken typ av kostnader ersätts med ersättningen för stängning för medelstora och stora företag?

Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning täcker 70 % av stängningsperiodens förluster. Stängningsperiodens förlust kan dock högst vara företagets/koncernens sammanlagda summa rörande de anställdas löner och oflexibla kostnader gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen.

Hur definieras medelstort och stort företag?

Till medelstora företag räknas de företag som har 50-250 anställda och med en årsomsättning på 10-50 miljoner euro eller med balansräkningens slutsumma på 10-43 miljoner euro. Stora företag är större än så.

Vem kan ansöka om ersättning för stängning för medelstora och stora företag?

Företag med kundlokaler som förordnades hållas stängda under mars-april 2021 antingen enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsbranschen eller enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ansöka om ersättning för stängning som gäller för medelstora och stora företag. Företag som sysselsätter minst 50 anställda och vars omsättning för stängningsperiodens kalendermånader har minskat med över 30 % jämfört..

Till vilken sektor allokeras boendestöd från Fpa?

Då Fpa betalar ut boendestöd till kommunen är motparten inte Fpa, eftersom det är fråga om ett hyresavtal mellan den boende och kommunen. Fpa har beviljat stödet till den boende, men betalar ut det direkt till kommunen, som kvitterar en del av den boendes hyra med det. För hyresintäkter är motparten hushållet (någon sektorinformation behövs..

Vilken sektor väljer man när en person har köpt en resa med en egen HRT-biljett och fakturerar kommunen för den?

När en anställd har betalat t.ex. HRT:s bussbiljett själv på en arbetsresa och ansöker om ersättning via en reseräkning, ska sektorn vara ”samkommun” (HRT:s sektor) eller ”hushåll” (betalningsmottagaren) på bokföringshändelsen? Hur gör man när det gäller momsavdragsrätten? Sektorn ska bestämmas utifrån trafikidkaren, men det kan vara utmanande rent systemtekniskt sett. I taxonomin efterfrågas sektorinformation bara..

Vad är sektorn för kreditkortsräkningar?

För räkningar från kreditkortsföretag är kreditkortsföretaget aldrig motpart, utan motparten är den ursprungliga säljaren. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för..