• Kan föreningar och stiftelser få det här stödet?

  Ja. Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd enligt lagen. Stöd kan bara beviljas för föreningarnas och stiftelsernas ekonomiska verksamhet.

 • Vad är ramstödprogram för något?

  Kostnadsstödet beviljas på basen av EU:s tillfälliga ramstödprogram. För alla stöd som beviljas enligt ramstödprogrammet gäller ett maximibelopp på 2,3 miljoner euro per företag som inte får överskridas när stöd beviljas. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla de stöd som beviljats det enskilda företaget och till samma koncern hörande företag har fått inom ramen för ramstödprogrammet. Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (Statskontoret)
  • Evenemangsgaranti (Statskontoret)
  • Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronapandemin samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
  • Stöd för återanställning inom förplägnadsbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar gällande affärsverksamheten (Business Finland)
  • Ålands landskapsregerings tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd beviljat av NTM-centralerna (endast om stödet undantagsvis har beviljats enligt ramstödsavtalet och inte som de minimis-stöd)
  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga ramunderstödsprogram för stöd som beviljats företagen. Företaget ska i sin kostnadsstödansökan till Statskontoret ange alla stöd som beviljats företaget enligt ramstödprogrammet.

 • Varför är gränsen för omsättningens minskning så stor?

  Företagets omsättning ska ha minskat med över 30 procent för att stöd ska kunna beviljas. Det här beror på att målet med kostnadsstödet är att rikta stödet speciellt till sådana företag vars omsättning sjunkit mest på grund av coronapandemin. Nedgången i omsättningen har definierats till över 30 procent även under tidigare ansökningsomgångar av kostnadsstödet och för tidigare stöd till enskilda näringsidkare som beviljats av kommunerna.

 • Kan nedgången i omsättningen konstateras på annat sätt än på basen av moms-redovisningar som gjorts till Skatteförvaltningen?

  Enligt lagen om kostnadsstöd fastställs nedgången i omsättningen i första hand enligt moms-redovisningarna som gjorts till Skatteförvaltningen. Om företagets affärsverksamhet består helt eller delvis av något annat än momspliktig försäljning, anger företaget uppgiterna om försäljningen för stödperioden och jämförelseperioderna i ansökningen. Om företaget kan påvisa (till exempel från bokföringen) att den i lagen föreskrivna nedgången i omsättningen på över 30 % har skett på annat sätt än via Skatteförvaltningens register, kan Statskontoret även ta hänsyn till den typen av redogörelse vid beräkningen av kostnadsstödet.

 • Varför får man stöd för tidigare månader och inte enligt nuvarande situationen?

  Kostnadsstödet är retroaktivt till sin karaktär och betalas därför för redan uppstådda kostnader.

 • Kan ett företag i en momsbefriad bransch få stöd?

  Ja. Om affärsverksamheten helt eller delvis består av annan än momspliktig försäljning anges uppgifterna om försäljningen för pandemi- och normalperioden i ansökningen.

 • Ska kostnaderna i kostnadsstödsansökan anges enligt prestations- eller betalningsprincipen?

  De ska anges enligt prestationsprincipen. Till exempel fakturor som hör till stödperioden och som fakturerats för hela året ska periodiseras och bara den andelen som hör till stödperioden ska anges i ansökningen.

 • Vilka orsaker är godtagbara för ansökan om stöd utanför branschbegränsningen?

  Att hamna utanför branschbegränsningen utgör inget hinder för ansökan om kostnadsstöd. I dessa fall ska orsakerna för omsättningens nedgång anges och ifall orsakerna beror på coronapandemin är branschen inget hinder för beviljande av stödet.

 • Kan företaget ansöka om kostnadsstöd om det har skatteskulder? Kan företaget ansöka om kostnadsstöd om det har ansökt om betalningsarrangemang för skatteskulden?

  Om företaget har en anmärkning i skatteskuldsregistret kan kostnadsstöd inte beviljas. Betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen tar i regel bort anmärkningen och därmed elimineras hindret för beviljande av kostnadsstöd. Det lönar sig för företaget att vara i kontakt med Skatteförvaltningen och göra ett betalningsarrangemang innan man ansöker om kostnadsstöd.

 • Kan jag ansöka om kostnadsstöd fast företaget skulle hamna utanför branschbegränsningen?

  Bestämmelser om de verksamhetsområden som i princip omfattas av stödet regleras genom statsrådets förordning. Att hamna utanför branschbegränsningen utgör inget hinder för att ansöka om stöd, utan stöd kan också sökas på behovsprövade grunder. Statskontoret önskar att alla företag som har rätt till stöd får stöd och därför uppmuntrar vi till att söka stödet även på behovsprövade grunder. Kostnadsstöd kan dock inte beviljas till  jordbrukets primärproduktion, fiskerinäringen eller vattenbruksbranschen. För dessa branscher kan stöd inte beviljas ens på behovsprövade grunder, eftersom man för dessa branscher tillämpar separata statliga understödsregler som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för. Kostnadsstödslagen gäller inte för kredit- och finansieringsanläggningar, vilket betyder att kostnadsstöd inte kan beviljas till företag som är verksamma i de här branscherna ens med särskild bedömning.

 • Kan ett nytt företag ansöka om stöd?

  De företag som är verksamma i de branscher som regleras i statsrådets förordning och som grundats 1.1.2019 eller senare kan beviljas stöd på basen av den genomsnittliga omsättningsförändringen för branschen. Stöd enligt särskild bedömning är dock inte möjlig för nya företag eftersom förändringen av företagets omsättning inte kan påvisas.

 • Vad betyder sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighetslagen?

  Alla handlingar som inkommit till en myndighet blir enligt offentlighetslagen i princip offentliga när myndigheten har mottagit dem. Det här gäller även för kostnadsstödsansökningarna. Vem som helst kan få information om ansökningarna genom att be om det. En kostnadsstödsansökan kan dock utöver offentliga uppgifter innehålla sekretessbelagd information, som inte lämnas ut från myndigheten. Ifall den sökande anser, att företagets ansökan innehåller företags- eller yrkeshemligheter (enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 24 mom. 1 punkt 20 ), kan den sökande ange i sin ansökan vilka uppgifter som anses vara företagshemligheter, samt på vilka grunder dessa uppgifter anses vara sekretessbelagda. På det här sätt får Statskontoret vetskap om vilka uppgifter i ansökan som den sökande själv anser vara företagshemligheter. Enligt lagen har dock Statskontoret slutgiltig beslutanderätt om till vilken grad handlingen bör vara sekretessbelagd.  

 • Kan jag lämna in en pappersansökan om e-tjänsten inte fungerar?

  Det lönar sig inte att skicka in en pappersansökan om e-tjänsten är tillfälligt ur funktion, utan istället vänta tills tjänsten återställts. E-tjänsten är det enklaste sättet att ansöka om stöd och möjliggör även en snabb hantering av ansökningen. Stödansökan kan lämnas i pdf-format till exempel när alla parter med rätt att teckna firma är utlänningar och inte kan få en fullmakt till en finländsk instans. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.

 • Hur skickas beslutet om kostnadsstöd?

  Genom att ansöka om kostnadsstöd via e-tjänsten ger du ditt medgivande till att beslutet skickas till dig elektroniskt. Beslutet skickas som krypterad e-post till den e-postadress du meddelat oss. Observera, att det krypterade meddelandet bara kan öppnas från en enhet. Beslutet kan sparas via knappen i slutet på meddelandet. Den krypterade e-posttjänsten sparar en webbkaka i webbläsaren och med hjälp av den går det att öppna meddelandet på nytt i samma webbläsare och med samma enhet. Logga ut dig via den övre balken när du öppnat meddelandet på nytt, för då ger tjänsten dig möjlighet att skapa ett lösenord. Med lösenordet kan meddelandet öppnas även med andra enheter. Om webbkakan inte finns kvar i webbläsaren, kan meddelandet inte öppnas på nytt igen. I så fall kan du be om en kopia av beslutet från vår kundtjänst.

 • Behöver man ansöka om stödet snarast möjligt? Räcker det bara till de första som söker?

  Nej det behöver man inte. De som uppfyller villkoren enligt lagen får stöd.

 • Är det svårt att fylla i den elektroniska blanketten? Behöver jag konsulthjälp för att göra det?

  Statskontoret strävar till att göra det så enkelt som möjligt för den sökande att ansöka om stödet. Ansökan om kostnadsstöd har testats tillsammans med en kundpanel och responsen har varit utmärkt. Det behövs heller inga bilagor till ansökningen eftersom vi får en del av uppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

 • När kommer det beviljade stödet in på kontot?

  Statskontoret strävar till att hantera ansökningarna så snabbt som möjligt. Det beviljade stödet betalas in på det bankkonto som erhållits från Skatteförvaltningen och finns på kontot inom tre bankdagar.

 • Kan jag göra en ansökan om jag inte har bankkoder?

  Stödansökan kan också lämnas in  i pdf-format, om den sökande inte kan identifiera sig i e-tjänsten. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på adressen ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.

 • Varför tar handläggningen av min ansökan längre tid än vad som angetts?

  Handläggningstiden som anges på Statskontorets webbsida är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna. Ansökningarna handläggs individuellt och  handläggningsprocesserna kan därför variera. Den faktiska handläggningstiden för en ansökan kan vara längre till exempel i samband vid tillämpningen av särskild bedömning vid handläggningen av ansökan t. ex när det gäller de svåranpassade, oflexibla kostnaderna. I de här fallen är handläggningstiden för ansökningarna uppskattningsvis en månad. Vid handläggningen av ansökan kan man också behöva be om tilläggsuppgifter, vilket kan förlänga handläggningstiden av ansökningen.

 • Varifrån kan jag få hjälp med att fylla i min kostnadsstödsansökan?

  Statskontoret gör under kostnadsstödets fjärde ansökningsomgång samarbete med kommunernas företagsrådgivarnätverk. Det här betyder att du kan be om hjälp med allt som har med din kostnadsstödsansökan att göra av företagsrådgivaren i din egen kommun. Du kan söka fram din lokala företagsrådgivare genom att använda - Alueesi korona-apu -nätverkets kontaktförteckning som finns på webbsidan Företagarna i Finland >

 • Behöver företagen rapportera på något sätt vad de har använt stödet till?

  Eftersom kostnadsstödet baserar sig på redan uppstådda, i kostnadsstödansökan angivna kostnader, behöver företagen i princip inte rapportera efteråt vad stödet har använts till. Statskontoret har dock rätt att i efterhand granska riktigheten för de kostnader som företaget har angett i ansökan.

 • Hur gör man en begäran om omprövning?

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av begäran om omprövning på Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning

  • Läs noggrant igenom kostnadsstödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker som lett till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla kostnadsstödets allmänna förutsättningar för att kostnadsstöd skall kunna beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning skall kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor om ditt givna beslut, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 3510
  • Var i kontakt med till exempel bokföringsbyrån och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.

  Hur begär man omprövning?

  • Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten finner du automatiskt alla dina tidigare skickade kostnadsstödsansökningar. Välj det kostnadsstödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • Begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • Begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.

  Vilka uppgifter skall en begäran om omprövning innehålla?

  • I begäran om omprövning bör du meddela vad i stödbeslutet som bör omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till begäran om omprövning skall bifogas de handlingar som du åberopar.
  • Om begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i övre hörnet av kostnadsstödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och omprövningsbegäran inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning

  När bör omprövning begäras?

  • Du har 30 dagar på dig att lämna in en begäran om omprövning. Begäran om omprövning samt bilagor ska skickas till Statskontoret före kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delgivningen ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.

  Behandling av begäran om omprövning

  • Statskontoret behandlar omprövningsbegäranden i den följd de ankommit. Den uppskattade behandlingstiden är ungefär 4-5 månader.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan behandlingstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade omprövningsbegäran i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Handläggaren av omprövningsbegäran begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Vänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.

  Besvär hos förvaltningsdomstolen

  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
  • Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats av Statskontoret.