• Vad betyder inkomstbortfall?

  När en skada eller sjukdom orsakar arbetsoförmåga eller minskad inkomst betalas ersättning för inkomstbortfall till den drabbade för denna tid.  Dagpenning betalas i högst ett år efter skadehändelsen, och därefter betalas olycksfallspension. Ersättning för inkomstbortfall kan vara tidsbestämd eller kontinuerlig. Ersättningen för inkomstbortfall fastställs enligt den inkomstnivå som den skadade hade vid tidpunkten för skadan.

 • Vad är en tjänstgöringsrelaterad sjukdom?

  Enn tjänstgöringsrelaterad sjukdom är en skada eller sjukdom som orsakats av tjänstgöring eller en annan skada eller sjukdom som sannolikt förvärrats av tjänstgöringen. En tjänstgöringsrelaterad sjukdom kan exempelvis vara en stressfraktur eller annan belastningsskada, astma eller ökad benägenhet för urledvridning av en knä- eller axelled till följd av tjänstgöring.

 • Vad är menersättning för bestående men?

  Om en person till följd av en skada eller sjukdom drabbas av bestående men (funktionsnedsättning) betalas menersättning. Vid bedömningen av ett bestående men beaktar man de begränsningar som skadan eller sjukdomen orsakar i det dagliga livet. Personliga omständigheter såsom yrke eller boendeförhållanden påverkar inte bedömningen, och personens inkomster påverkar inte heller ersättningens storlek. Bestående men kan bedömas när skadans eller sjukdomens tillstånd inte längre förbättras, dock tidigast ett år efter skadehändelsen.

 • Vad är ett olycksfall?

  Ett olycksfall är en plötslig och oväntad händelse som orsakas av en extern faktor och leder till en personskada eller sjukdom. Som olycksfall i militärtjänst räknas olycksfall som inträffat under tjänstgöring eller under en resa som har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, under inträdesprov till en militär undervisningsanstalt eller till Gräns- och sjöbevakningsskolan eller under en resa som har ett omedelbart samband med det eller under fritid som räknas till en bevärings eller civiltjänstgörares tjänstgöringstid.

 • Hur fastställs en dagpenning?

  Storleken på en dagpenning beräknas från fall till fall beroende på om du haft en inkomst eller inte och om du är studerande eller inte.

 • Har min ansökan kommit fram?

  Fråga i chatten; när chatten är stängd kan du skicka ett e-postmeddelande till skador.militarolyckor@statskontoret.fi

 • I vilket skede befinner sig behandlingen av mitt ärende?

  Hur snabbt behandlingen framskrider påverkas av huruvida försvarsmakten, vårdinrättningen etc. lämnat in tillräckliga dokument.

 • Ersätts kostnaderna för resan till vårdinrättningen?

  Resekostnader med anknytning till sjukvård ersätts.