Sökresultaten

Anvisning om kontroller som gäller ekonomiförvaltningens uppgifter

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Bokföringsenheterna, fonderna och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som deras verksamhet orsakar. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollerna kan vara automatiserade systemkontroller eller manuella kontroller. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som..

Coronastöd till företag

Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FJÄRDE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN) Ansökningstid 17.8.- 30.9.2021 ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER Ansökningstid 17.8.- 30.9.2021 Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag Ansökningstid 15.7.- 13.8.2021 Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag Ansökningstid 12.5.- 31.8.2021 Evenemangsgaranti Ansökningstid 15.9.- 7.12.2021 Coronastöd vars ansökningstid har upphört Företagens kostnadsstöd..

Till koncernen hör ett bolag som har varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019. Kan koncernen trots detta få ersättning för stängning?

Ersättning för stängning kan inte beviljas ifall hinder enligt § 6 gäller för något av koncernens bolag. Ersättning för stängning kan dock i vissa fall beviljas om till exempel ett bolag som hör till koncernen och som varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019 kan påvisa att hinder enligt lagen inte längre föreligger vid tidpunkten för bevilande av..

Till koncernen hör bolag som har olika långa, av myndigheterna utfärdade, stängningsperioder. Hur bestäms i de här fallen stängningsperioden till mellanbokslutet?

Mellanbokslutets tidsperiod bestäms enligt vad som har varit den längsta förordnade stängningsperioden för varje enskilt bolag, det vill säga enligt tidigaste startdatum för stängningsperioden och senaste slutdatum för stängningsperioden. Om till exempel koncernens moderbolag har haft verksamhetsställen stängda under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 och dotterbolaget under tidsperioden 9.3.-8.4.2021, görs mellanboksluet för alla till koncernen hörande bolag för..

Ska hela omsättningen för mars-april anges i ansökningen om ersättning för stängning fast stängningen omfattades av fastslagna datum?

I bilagan till ansökningen om ersättning för stängning anges, med undantag från uppgifterna i stängningsperiodens mellanbokslut, företagets eller alla till koncernen hörande bolagens omsättningar för hela kalendermånader, till exempel för tidsperioden 1.3.-30.4.2021 ifall företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021. För att kunna bestämma den i lagen angivna minskningen av omsättningen, ska även..

I företagets bokföring bokförs till exempel månatliga periodiseringar alltid till månadens sista dag. Hur ska de här beaktas eller bokföras i mellanbokslutet för stängningsperioden?

Månatliga periodiseringar som görs i bokföringen, såsom periodiseringar av semesterlöner eller avskrivningar av anläggningstillgångar, kan fördelas per dag för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning gällde för perioden 9.3.-18.4.2021, kan semesterlöneperiodiseringar och avskrivningar av anläggningstillgångar bokföras enligt andelen 41/61 dagar.

Hur fungerar mellanbokslutet i ersättningen för stängning?

Företaget/koncernen gör ett mellanbokslut för företaget/koncernen som gäller för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 ska ett mellanbokslutet göras för stängningsperioden 9.3.-18.4.2021.

Hur beaktas flera olika verksamhetsställen i samband med kostnaderna?

I bestämningen av ersättningen för stängning inverkar de övriga kostnader för stängningsperioden som företaget angett i sin ansökan. Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader som företaget angett i ansökningen  gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen. Med andra ord beaktas hela företagets (eller företagskoncernens) övriga kostnader för stängningsperioden och för..

Statistik: Ersättning för stängning för medelstora och stora företag

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Kan nya medelstora och stora företag få ersättning för stängning?

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att företagets omsättning har minskat med över 30 procent för den kalendermånad eller de månader som företagets verksamhetsställe har förordnats hållas stängd enligt lagen eller med myndighetsbeslut, jämfört med motsvarande kalendermånad eller kalendermånader för år 2019. Det här betyder att företaget kan inte få ersättning för stängning..

Kan man ansöka om kostnadsstöd om man fått ersättning för stängning?

Ja. Om koncernen har ansökt om ersättning för stängning kan kostnadsstöd endast sökas som koncern. Från kostnadsstödet görs avdrag för övriga till samma tidsperiod beviljade EU-stöd. Det av EU reglerade koncernspecifika stödtaket på 10 miljoner euro får heller inte överskridas.

Vilken typ av kostnader ersätts med ersättningen för stängning för medelstora och stora företag?

Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning täcker 70 % av stängningsperiodens förluster. Stängningsperiodens förlust kan dock högst vara företagets/koncernens sammanlagda summa rörande de anställdas löner och oflexibla kostnader gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen.