Sökresultaten

Ansvarsrapportering i statsförvaltningen

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet med hjälp av denna anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten omfattar ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. Statskontoret ber att organisationen meddelar per e-post till vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi när rapporten kommer att publiceras..

Rapportering till Kommunekonomins informationstjänst i Suomi.fi-informationsleden

Ibruktagande av informationsledsgränssnittet Den som rapporterar materialet har två alternativ att använda Suomi.fi-informationsleden. Rapportören använder sitt eget informationsledsgränssnitt. Rapportören använder sin partners informationsledsgränssnitt. Alternativ 1 Skapa en egen – rapportörens – anslutningsserver enligt anvisningarna i informationsleden https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59145e7b14bbb10001966f72 Säkerställ i din egen organisation att de anslutningsservrar du skapat har de miljöspecifika datakommunikationsrättigheter som behövs åtminstone enligt..

Kommunernas lägesuppföljning gör aktuell information tillgänglig för alla

De finländska kommunerna skiljer sig på många sätt från varandra. Kommunernas ekonomiska situation och deras förutsättningar att ordna tjänster för sina invånare påverkas till exempel av befolkningens åldersstruktur och urbaniseringen. Statskontoret har öppnat tjänsten Tutkikuntia.fi, via vilken vem som helst kan följa kommunernas situation. Målet med tjänsten är att förbättra tillgången till och användbarheten av..
Kommunernas lägesuppföljning gör aktuell information tillgänglig för alla

Uppgifterna om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning samlas i den gemensamma plattformen Kunskapsspurten

För statsförvaltningen skapas en gemensam informationsplattform för att betjäna analys- och rapporteringstjänsten. På den gemensamma informationsplattformen behandlas uppgifter om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning. ”I projektet Kunskapsspurten är vårt mål att kombinera uppgifter som de olika aktörerna förvaltar över så att uppgifterna kan användas effektivare inom den offentliga förvaltningens ledarskap. Genom att samla in information..
Uppgifterna om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning samlas i den gemensamma plattformen Kunskapsspurten

Uppgörande av kontoplanen för budgeten 2020

Enligt finansministeriets föreskrift Uppgörande av den detaljerade indelningen av budgeten meddelar finansministeriet närmare föreskrifter och tidtabellen för utkastet för den detaljerade indelningen av budgeten och om hur den görs upp och lämnas in till Statskontoret. Statskontoret har idag utfärdat anvisningar om uppgörandet av den detaljerade indelningen av budgeten 2020. De tekniska anvisningarna börjar på sidan 3...

Statskontoret erbjuder ministerierna analys- och rapporteringstjänster

Från och med den 1 september 2020 blev det Statskontorets nya lagstadgade uppgift att producera analys- och rapporteringstjänster för statsrådet, alltså till exempel för ministerierna och statsrådets kansli. “Vi vill stöda statsrådet i att lösa informationsintensiva utmaningar och erbjuda analyserad information som stöd för beredningen och beslutsfattandet. Detta kan till exempel innebära att användningen av..
Statskontoret erbjuder ministerierna analys- och rapporteringstjänster

Överdirektörer och generaldirektörer

Ursprungligen hade den tjänsteman som ledde Statskontoret titeln överdirektör. Denna titel användes mellan 1875 och 1940. I lagen om Statskontoret från 1940 ändrades titlarna, och överdirektören blev generaldirektör. Överdirektörer Frenckell 1875–1879 Otto Reinhold Frenckell föddes i Åbo 20.7.1823. Student 1839. Delägare i Frenckellska Tryckeri 1844–56. Handelsman i Helsingfors. Amerikansk konsul 1850–80, brasiliansk konsul 1861–80. Ekonomiskt sinnad skönlitterär författare. Var..

Dataskyddsbeskrivning: Avgiftsbefrielse

Utarbetats 13.5.2019 1. Personuppgiftsansvarig Namn: Statskontoret Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret Namn: Ruut Kastepohja-Seppälä Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi 3. Dataskyddsansvarig dataskyddsombud@statskontoret.fi 4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund Statskontoret kan..

Publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst (Netra)

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ska verksamhets- och ekonomiplaner samt resultatmål (14 § (254/2004)), bokslut (63 § (1786/2009)) och ministeriets ställningsstagande till bokslutet (66 i § (254/2004)) läggas ut på den informationstjänst som Statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer..

Kontaktuppgifterna till Kommunikation

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors PB 14 00054 STATSKONTORET Tel. växel 0295 50 2000 Tel. Kommunikation 0295 50 3007 Fax 0295 50 3333 förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi viestinta@valtiokonttori.fi Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206 – Ledare för kommunikationsenhet – Relationer med media Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tel. 0295 50 2229 – Finansiering – Statens skuldförvaltning (www.statsskuld.fi)..

Kontaktuppgifter för statsskuld

Finansiering-division: finansiering@statskontoret.fi Divisionschef Teppo Koivisto, tfn 0295 50 2550 Finansieringsassistent Sonja Pakola, tfn 0295 50 2140 Ledande jurist Aino Saarilahti, tfn 0295 50 3110 Jurist Antti Hietala, tfn 0295 50 3344 Jurist Henri Jaakkola, tfn 0295 50 2310 Likviditet och upplåning Upplåning och investerarrelationer Biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575 Likviditetsförvaltning Finansieringschef Mika Tasa, tfn..

Användning av maskinläsbara datamedier vid bokföringen och uppgörandet av beskrivning av förfarandet

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Enligt 41c § 4 momenten och 66 e § 2 momenten (1786/2009) i förordning om statsbudgeten (1243/1992) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om användning av maskinläsbara datamedier vid bokföringen och uppgörandet av specifikationerna till balansräkningen och uppgörandet av en beskrivning av förfarandet. Statskontoret har idag meddelat en föreskrift gällande..

Sammanlagt 20 sökresultat.