Sökresultaten

Statskontorets sakkunniga ger utbildning i ekonomistyrningsprogrammet

Statens ekonomiska verksamhetsmiljö har under de senaste åren genomgått en enorm omvälvning. Traditionellt har verksamheten grundat sig på planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin – budgetering, bokföring och bokslut. Nu har vi parallellt fått framtidsprognoser, scenarioarbete, Big data, nya intelligenta system, programrobotik och dataanalyser. Dessutom har dialogen med ekonomisakkunniga som en viktig partner för..
Statskontorets sakkunniga ger utbildning i ekonomistyrningsprogrammet

Instruktion om insändning av ekonomisk information till Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten

Ändringshistorik Version Uppdateringar av versionen 14.10.2020 version 1.0 Första versionen 22.10.2020 version 1.1 Fält 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten tillagda underrubriker Intressesamfund 12.11.2020 version 1.2 Uppdaterade: 3. Hur man söker efter användernamn 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringhelheten rapporteringen av TOLT-rapporteringshelheten är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner..

God praxis för hantering av utgifter

Palkeet, bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten God praxis för hantering av utgifter Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/1988) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner..

God praxis vid beställning och avtalsinriktning

Palkeet, bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten God praxis vid beställning och avtalsinriktning Enligt lagen om statsbudgeten (423/88) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner..

Ansvarsrapportering i statsförvaltningen

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet med hjälp av denna anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten omfattar ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. Statskontoret ber att organisationen meddelar per e-post till vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi när rapporten kommer att publiceras..

Uppgörande av kontoplanen för budgeten 2020

Enligt finansministeriets föreskrift Uppgörande av den detaljerade indelningen av budgeten meddelar finansministeriet närmare föreskrifter och tidtabellen för utkastet för den detaljerade indelningen av budgeten och om hur den görs upp och lämnas in till Statskontoret. Statskontoret har idag utfärdat anvisningar om uppgörandet av den detaljerade indelningen av budgeten 2020. De tekniska anvisningarna börjar på sidan 3...

Kommunekonomins informationtjänst är inte tillgänglig tills vidare

Kommunekonomins informationtjänst (https://kuntatalous.kuntadata.fi/) är inte tillgänglig tills vidare. Nästa kommunala rapportering för produktion kommer att hända i december 2020. Innan dess öppnas produktion igen. Tidigare rapporterad budget- och planinformation för kommuner och samkommuner kan ses i  Tutkihallintoa.fi. Testtjänsten fungerar normalt https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/ Mer information: kuntadata@valtiokonttori.fi
Kommunekonomins informationtjänst är inte tillgänglig tills vidare

Rapportering av budget och ekonomiplan för 2020 till Statskontorets Kommunekonomins informationstjänst

Kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och godkänns i informationstjänsten senast 15 januari 2020. Kommunerna och samkommunerna ska rapportera: budget 2019, budget 2020, ekonomiplan 2021 och ekonomiplan 2022. Det är möjligt att rapportera helheten Talousarvio ja -suunnitelmatiedot (KTAS) fr.o.m. 19.12.2019. Budget- och planinformation för 2020 kan inte rapporteras till Kommunekonomins informationstjänst..
Rapportering av budget och ekonomiplan för 2020 till Statskontorets Kommunekonomins informationstjänst

Referenser vid elektronisk fakturering i militärskadeärenden

Statskontoret har övergått till nätfakturering vid betalning av fakturorna på rehabilitering av specialgrupper, makor och änkor, resekostnader för krigsinvalider som kallats till rehabilitering, extra kostnader för anstaltsvård samt krigsinvalidernas dagsrehabilitering. Serviceproducenten ska skicka fakturorna för ovannämnda ersättningsslag som nätfakturor via OpusCapita Group Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör. Olika ersättningsslag får inte debiteras med en och..

Kontaktuppgifter för tjänster för den offentliga förvaltningen

Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen Upphandlingar Projektdirektör Seija Friman: 0295 50 3265 Utgifts- och inkomsthantering Betalningsrörelse: maksuliike@valtiokonttori.fi Betalningsrörelseexpert Arja Nieminen: 0295 50 2402 Fakturaförmedling och nätfakturering: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi Ledande ekonomiförvaltningsspecialist Pirjo Ilola: 050 5240 240 Kassaflödesprognoser kassa@valtiokonttori.fi Finansieringschef Taina Nissinen: 0295 50 2580 Finansieringsexpert Jukka Aaltio: 0295 50 2666 Bokföring, redovisning Biträdande direktör Tanja Wistbacka: 0295 50 3293..
Kontaktuppgifter för tjänster för den offentliga förvaltningen

Upprättande och uppdatering av ekonomistadgan

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 69 b § 5 mom (1786/2009), nedan kallad budgetförordningen, kan Statskontoret meddela närmare föreskrifter om innehållet i och upprättande av ekonomistadgorna. Statskontoret har idag meddelat den bifogade föreskriften om upprättandet och uppdateringen av bokföringsenheternas ekonomistadgor. Ekonomistadgans innehåll och syfte Enligt budgetförordningen 69 b §..

Statens anvisning om behandling av resplan och reseräkning

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Statens anvisning om behandling av resplan och reseräkning Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (1988/423) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning,..

Sammanlagt 17 sökresultat.