Sökresultaten

Framsida

Vad är Statskontoret? Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens låntagning samt skuld- och kassaförvaltning samt sköter statens bokföring och olycksfallsersättningar för statens anställda. Vi beviljar militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi utvecklar och producerar statsförvaltningens interna koncerntjänster för ekonomi och..

Statskontoret i ett nötskal

Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. ”Hos oss sköts ärenden enkelt, snabbt och transparent.” Vi sköter skadeersättningar för statens anställda, beviljar bland annat militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten...

Ämbetsverkets verksamhetsidé och värderingar

Vår verksamhetsidé Statskontoret är en pålitlig genomförare av statens finansförvaltning och djärv förnyare av statens rutiner till gagn för samhället och kunderna. Våra värden Statskontorets värden är samhällets väl, våra kunder samt välbefinnande och utveckling. Dessa värden ger en grund och en riktning för allt arbete som utförs vid Statskontoret. De syns i de beslut,..

Publikationer

Statskontoret producerar ett antal publikationer som anknyter till bland annat statens ekonomi- och personalförvaltning, statens utlåning, arvs- och avgiftsfrihetsärenden samt arbetshälsa och riskhantering. Här hittar du också Statskontorets Uutisia konttorilta-nyhetsbrev och våra årsöversikter. Statskontorets publikationer om olika tjänster Du kan läsa mer om våra publikationer för olika tjänster genom menyn till höger. Nyhetsbrevet Uutisia konttorilta (på..

Beställ våra publikationer

Beställ publikationer om Statskontoret När du beställer nyhetsbrev eller andra publikationer sparar vi dina kontaktuppgifter i vårt kundhanteringssystem. När du avbeställer alla dina beställningar raderar vi dina uppgifter från vårt kundhanteringssystem. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).  Beställ publikationer om statens skuldförvaltning 

Vår verksamhetsmiljö

Statskontoret producerar interna tjänster för statsförvaltningen och i denna roll är vårt centrala strategiska mål att möjliggöra ökade inbesparingar och ökad produktivitet inom statens ämbetsverk och inrättningar. Metoderna för detta är utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller, såsom verksamhetsmodeller för ekonomi- och personalförvaltningen och välbefinnandet i arbetet utveckling av datasystemen och tjänsterna samt deltagande i utvecklingen av..

Vår organisation

Statskontoret består av tre divisioner och ett antal stödfunktioner. Statskontoret leds av en generaldirektör. Ledningsgruppen består av generaldirektören, divisionscheferna och en personalrepresentant. Medborgartjänster Divisionen Medborgartjänster hanterar ersättningar och förmåner för krigsinvalider och krigsveteraner och deras anhöriga samt ärenden gällande olycksfall i militärtjänst. Vi betjänar även medborgarna i olika skadeståndsärenden. Vi producerar lagstadgade olycksfalls- och skadeförsäkringstjänster..

Avgiftsgrunder för olycksfall 2019

Den lagstadgade olycksfallsförsäkring utgår från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som trädde i kraft 2016, enligt vilken arbetstagare har rätt att få ersättning på grund av yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet. Staten är befriad från denna försäkringsplikt, men dess arbetstagare har likväl rätt till ersättningar i enlighet med lagen och de betalas..

Frågor från statliga myndigheter

Vi har fått ett skadeståndskrav från en kund. Vad ska vi göra? Kontrollera först om det är ert ämbetsverk eller Statskontoret som har behörighet att behandla kravet. Om det är Statskontoret som har behörighet att behandla ärendet ska ni fatta ett beslut om överföring av ärendet till Statskontoret och bifoga ert utlåtande i ärendet till..

Ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader

När en utlandsresa planeras vara i mer än tre månader har tjänstemannen rätt att få ersättning för rimliga hälso- och sjukvårdskostnader. Om tjänstemannens vistelse i placeringslandet planeras vara i minst sex månader har även familjemedlemmar motsvarande rättighet. Ersättningen för hälso- och sjukvård omfattar: Behandling som ges eller ordineras av en läkare på grund av sjukdom..

Räntorna för aravalån med höga räntor kommer att jämkas

Räntorna för aravalån med höga räntor kommer att jämkas från och med den 1 mars 2019 och den 1 april 2019. Ändringarna gällande räntorna baseras på statsrådets förordning som träder i kraft den 1 februari 2019. Med förordningen ändras räntorna för aravalån med höga räntor så att de får en rörlig maximal ränta. Den maximala..

Statskontorets avtalsboförvaltare

Statskontorets avtalsbofövaltare Statskontoret har avtal med advokatbyråer som valts ut genom en konkurrensutsättningsprocess. Avtalen är i kraft fram till 31 december 2024 och gäller för följande områden: Södra Karelen Södra Österbotten Södra Savolax Kajanaland Egentliga Tavastland Mellersta Österbotten Mellersta Finland Kymmenedalen Lappland Birkaland Österbotten Norra Karelen Norra Österbotten Norra Savolax Päijänne-Tavastland Satakunta Nyland Egentliga Finland..

Statskontoret utreder om Esperi Care Oy agerar i enlighet med ramavtalet

Statskontoret har ett ramavtal om vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider samt rehabiliteringstjänster för krigsinvalider, krigsveteraner och specialgrupper för åren 2018–2022. Ramavtalet omfattar över 30 producenter av vårdtjänster och nästan 50 producenter av rehabiliteringstjänster. Även Esperi Care Oy hör till de serviceproducenter som omfattas av ramavtalet. Ramavtalets kvalitetskrav är strikta. Eftersom klienternas medelålder är cirka 95..

Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag

Statsrådet har godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna träder i kraft den 1 februari 2019. I områden med minskande befolkning sjunker efterfrågan på hyresbostäder, och statsunderstödda bostäder står tomma. I en del av aravalånestocken är räntorna..

Reseförsäkrings- och visumblanketter

På denna sida finns aktuella blanketter för resenärer En kort tjänsteresa är högst 3 månader lång, och en lång tjänsteresa är mer än 3 månader lång. En tjänsteresa anses vara i mer än 3 månader om den avslutas på en dag vars datumsiffra är högre än resans startdatum 3 månader tidigare (exempelvis anses en resa..

Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfundens ekonomiska svårigheter som beror på tomma ARA-bostäder. Förut beviljades stödåtgärder först när ett hyreshussamfund hade betydande ekonomiska svårigheter. Tack vare lagändringen kan också lånevillkoren för aravalånen ändras och..

Betalningsgrunderna vid olycksfall fastställdes för år 2019

Den lagstadgade olycksfallsförsäkring utgår från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som trädde i kraft 2016, enligt vilken arbetstagare har rätt att få ersättning på grund av yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet. Staten är befriad från denna försäkringsplikt, men dess arbetstagare har likväl rätt till ersättningar i enlighet med lagen och de betalas..