Sökresultaten

Statens nätfakturastatistik

Utfallet av statens mål för nätfakturor följs upp med månatliga rapporter. I rapporten nedan kan du granska statistiskas uppgifter om statens försäljningsfakturor och inköpsfakturor. Du kan söka volymuppgifter om förmedlade försäljnings- och inköpsfakturor per kanal, bokföringsenhet och förvaltningsområde. Dessutom kan du granska andelar nätfakturor i procent på statsnivå, per förvaltningsområde eller bokföringsenhet. Uppgifterna kan sökas..

Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021

Hur framskrider utvecklingen av offentlig upphandling inom staten och hur framskrider verkställandet av den nationella strategin för offentlig upphandling? Välkommen till statens koncernaktörers gemensamma paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar. I paneldiskussionen dryftas smidiga offentliga upphandlingar med tanke på ansvarsfullhet, effektivitet och kunskapsledning. I panelen deltar ekonomidirektör Kirsi Koivusaari från Hansel, programdirektör Tarja Sinivuori-Boldt från finansministeriet,..
Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021

Kan jag få ersättning för stängning när verksamhetsstället har varit frivilligt stängt sedan januari?

I detta fall kan stöd tyvärr inte beviljas. Företaget behöver ha omsättning för februari 2021 som den stängda verksamhetens andel kan jämföras med. Den stängda andelen multipliceras med februari månads övriga kostnader och lönekostnader. Målet är att ersättningen motsvarar så långt som möjligt företagets aktuella situation. Därför ska företaget ange den stängda verksamhetens andel av..

Är man berättigad till ersättning för stängning om gymmet trots stängningsbestämmelsen har hållit verksamheten öppen för professionella idrottare?

Ja. Ersättning för stängning kan sökas för den här typen av verksamhetsställe. I ansökan ska anges hur stor del av hela affärsverksamhetens omsättning för februari 2021 som den delen av verksamheten som omfattas av stängningen står för. Verksamheten som hör till de professionella idrottarna beaktas alltså eftersom den inte omfattas av stängningen.

Räknas Wolts och Foodoras kommissioner till ersättningsbara kostnader?

Till ersättning för stängning räknas företagets oflexibla kostnader och förluster för affärsverksamheten. Dit hör kostnader som inte är flexibla när försäljningen minskar. Oflexibla kostnader behöver ombesörjas fast företaget inte skulle ha någon försäljning alls. Matbudtjänsternas kommissioner är beroende av försäljningen, vilket betyder att de inte räknas som oflexibla kostnader enligt lagen.

Kan löneuppgifterna lämnas med annan bilaga istället för uppgifterna från inkomstregistret, ifall man på grund av rådande situation har justerat lönerna nedåt i början på året?

Lönekostnaderna beaktas enligt uppgifterna från inkomstregistret. Utöver det noteras arbetsgivarens lönebikostnader med 20 % andel av inkomstregistrets lönekostnader. Som lönekostnad för enskild näringsidkare och ansvarig bolagsman i personbolag beaktas för jämförelseperiodens (februari 2021) första dag i kraft varande företagarens beräknade lön enligt bekräftad årsarbetsinkomst som baserar sig på § 112 i lagen om pension för..

Har varit tvungen att minska ned FÖPL-avgiften och kan inte lyfta någon lön till mig själv. Räknas stängningsersättningen enligt FÖPL-minimi eller inkomstförlust?

Som lönekostnad för enskild näringsidkare och ansvarig bolagsman i personbolag beaktas för jämförelseperiodens (februari 2021) första dag i kraft varande företagarens beräknade lön enligt bekräftad årsarbetsinkomst som baserar sig på § 112 i lagen om pension för företagare. Utöver det beaktas även företagarens pensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift.

Kunden annullerade helt sin reservering på grund av stängningen av restaurangen och hade ännu inte betalat något för reserveringen, eller hade betalat en förskottsavgift. Hur beaktas detta i ersättningen?

Ersättningen för stängning baserar sig på företagets uppgifter gällande jämförelseperioden för stäningsersättningen som är februari 2021. Beräkningen av ersättningen grundar sig på de kostnader och löneuppgifter som företaget angett samt på företagets uppgifter om hur stor del av verksamheten som direkt berörs av stängningen. Nedgången i till exempel företagets omsättning eller förlorad omsättning inverkar inte..

Kan man, om man äger fastigheten eller affärslokalen, få ersättning för kostnader som t. ex fastighetsskatt, låneränta, bolagsvederlag etc.?

Jämförelseperiodens (februari 2021) övriga oflexibla kostnader för stängningsersättningen inverkar på bestämningen av ersättningen för stängning. Till oflexibla kostnader räknas hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som använts i affärsverksamheten, nödvändiga tillstånds-, medlems- och försäkringskostnader för driften av affärsverksamheten och långvariga avtal, maskin- och anläggningskostnader, nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft och slutgiltiga förskottsbetalningar. Fastighetsskatt och till..