Sökresultaten

Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Statskontorets första ansvarsexpert Katri Kanerva inledde sitt arbete i början av maj. Vad gör Statskontorets expert och varför är ansvarsfullhet viktigt även i statsförvaltningens kontext? En uppgift gav upphov till ett drömjobb Kanerva kom ursprungligen till Statskontoret som högskolepraktikant 2016. Efter sin praktik blev hon kvar i styr- och utvecklingsuppgifter inom redovisningsväsendet och arbetade länge..
Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Varför lönar det sig för evenemangsarrangören att vänta tills e-tjänstens elektroniska formulär öppnas den 15.6?

Statskontoret önskar att evenemangsarrangörerna om möjligt väntar tills den elektroniska ansökningen öppnas och att pdf-/pappersansökningar bara skickas för de evenemang som ordnas i början på juni. E-tjänsten öppnas 15.6 och Statskontoret ordnar i det skedet ett separat webbinarium om ansökningen av evenemangsgarantin. E-tjänstens elektroniska formulär har flera fördelar jämfört med pappers- och pdf-blanketten: Inloggningen till..

När betalas ersättningarna?

Ansökan om ersättning börjar 15.9.2021 och slutar 7.12.2021. Statskontoret hanterar inskickade ansökningar snarast möjligt.

Vad menas med en etablerad och professionell evenemangsarrangör?

Av en etablerad och professionell evenemangsarrangör förutsätts det att företaget har ett FO-nummer och momspliktig omsättning på över 150 000 eur för år 2019. Utöver det ska företaget sysselsätta för minst ett manår när det gäller evenemangsverksamheten. Manår betyder arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person per år. Ett manår kan omfatta flera personers..

Vilka evenemang hör till evenemangsgarantin?

Till evenemangsgarantin hör öppna evenemang som ordnas för över 200 personer under tidsperioden 1.6. – 7.12.2021. Evenemangsarrangören ska uppfylla kriterierna för en professionell evenemangsarrangör. Evenemanget kan vara till exempel konst- eller kulturfestival, konsert, utställning, idrottsevenemang, musikfestival, mässa eller annat motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet under hela året eller på serienivå.

Kan ensamföretagare ansöka om evenemangsgaranti?

Ja. Ifall ensamföretagaren uppfyller villkoren för professionell evenemangsarrangör samt övriga kriterier för beviljande av stöd, kan även ensamföretagare beviljas evenemangsgaranti.

Kan evenemangsgaranti sökas med pappersansökan?

Ja. Ansökningsforumläret i pappersformat kan fås som returpost från e-postadressen: paperilomake.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi. I returmeddelandet finns som bilaga ansökningsformuläret på finska, svenska och engelska. Ansökninge kan skickas till Statskontoret antingen per e-post eller som postförsändelse.

Vad finns det för hinder för betalning av ersättning enligt evenemangsgarantin?

Ersättning enligt evenemangsgarantin beviljas inte i följande situationer: Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret. Företaget har försummat sin redovisningsskyldighet för beskattningen. Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret. Utsökningen kräver företaget på obetalade skatter. Företagets huvudbransch är inom primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbruksnäringen. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen..

Vilka kostnader ersätts?

Ersättningsbara kostnader är till exempel hyra för evenemangslokaler, artist- och programtjänster, kostnader för evenemangsteknologitjänster, försäljning och uthyrning, kostnader för evenemangskontruktion, försäljning och uthyrning, biljettförsäljningstjänster, planerings-, konsultations-och övriga evenemangstjänster, digitala evenemangstjänster, kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget samt övriga kostnader för evenemangsbranschen specialtjänster.

Hur beaktas underleverantörerna i evenemangsgarantin?

Endast evenemangsarrangören, som i sin ansökan anger de underleverantörer som hör till evenemangsgarantin, kan ansöka om evenemangsgaranti. I garantiansökningen ska rollen för varje underleverantör och andel av evenemangets totalkostnader anges. Evememangen inklusive underleverantörer som beviljats garantin, publiceras på Statskontorets webbsida. Underleverantörerna kan enligt beviljad garanti ansöka om ersättning direkt från Statskontoret, ifall evenemanget efter beviljandet..

Hur och när ansöker man om evenemangsgaranti?

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti från Statskontoret. Evenemangsgaranti kan sökas 1.6.-31.8.2021. Evenemangsgarantins e-tjänst öppnas 15.6. I början på juni kan evenemangsgaranti sökas med pdf-formulär. Vi rekommenderar, om möjligt, att använda det elektroniska formuläret, ifall evenemanget inte ordnas i början på juni. Den till evenemangsgarantin relaterade ansökningen om ersättning är 15.9.-17.12.2021.

Till vilken typ av evenemang kan evenemangsgaranti inte beviljas?

Evenemangsgaranti beviljas inte till evenemang som ordnas regelbundet under hela året. Sådana här evenemang är till exempel uppträdanden, konserter och teaterverksamhet som ordnas varje vecka eller idrottsevenemang på serienivå. Utbildnings- och kulturministeriet öppnar egen ansökan för den här typen av evenemang. Evenemangsgaranti beviljas inte till företagens kund- och personalevenemang eller till övriga evenemang som är..

Hur stor är evenemangsgarantiersättningen?

Storleken på evenemangsgarantins ersättningsbelopp beror på uppstådda och i förväg angivna kostnader. Om evenemanget tvingas ställas in enligt myndighetsbeslut eller enligt lagen ersätts 85 procent av de i förväg angivna och uppstådda kostnaderna. Av de uppstådda kostnader som underleverantörerna angett görs avdrag för de betalningar som de fått. Om evenemanget tvingas organiseras i mindre skala..

Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi. Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi kommer att utvidgas under det kommande året För närvarande finns kommunernas och samkommunernas budget- och planinformation tillgänglig i tjänsten..
Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Vem kan ansöka om evenemangsgaranti?

Evenemangsgarantin gäller publikevenemang som ordnas för minst 200 personer under tidsperioden 1.6.-7.12.2021. Garantin kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarrangör. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och en omsättning för år 2019 på över 150 000 euro. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställda men kan även vara ensamföretagare. Till evenemangsgarantin hör till exempel konst-..