Sökresultaten

Hur gör man en begäran om omprövning?

Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av begäran om omprövning på Statskontoret är avgiftsfri. Före begäran om omprövning Läs noggrant igenom kostnadsstödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker som lett till avslag...

Ansökan om nya coronastöd riktade till företag börjar i juli-augusti

Statskontoret öppnar ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag på torsdagen den 15.7. klockan 9.00. I augusti börjar ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång samt ersättningen för icke täckta fasta kostnader. Statskontoret öppnar den 15.7. klockan 9.00 ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag. Ersättningen gäller för företag och koncerner..
Ansökan om nya coronastöd riktade till företag börjar i juli-augusti

Vilka kostnader ersätts?

Ersättningsbara kostnader är till exempel hyra för evenemangslokaler, artist- och programtjänster, kostnader för evenemangsteknologitjänster, försäljning och uthyrning, kostnader för evenemangskontruktion, försäljning och uthyrning, biljettförsäljningstjänster, planerings-, konsultations-och övriga evenemangstjänster, digitala evenemangstjänster, kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget samt övriga kostnader för evenemangsbranschen specialtjänster.

Bekanta dig med AURA: Grunderna för kommunernas automatiserad finansiell rapportering

Statskontoret och finansministeriet bjuder in till ett webbinarium för att bekanta dig närmare med Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). I detta webbinariet introducerar vi också en ny funktion i Kommunekonomins tjänst, då fältet för kommentarer utvidgas i KKNR-rapporteringen. Vi vill inspirera och hjälpa deltagare att dra nytta av AURA-handboken. Under..
Bekanta dig med AURA: Grunderna för kommunernas automatiserad finansiell rapportering

Första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi publiceras i höst

Statskontoret deltar i ett projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten under ledning av finansministeriet. Vi producerar nya gemensamma webbtjänster för dem som ansöker om och får statsunderstöd samt de myndigheter som beviljar understöd. Hela statsförvaltningen övergår stegvis till den nya verksamhetsmodellen och tar tjänsterna i bruk under de närmaste åren. I september 2021 publiceras..
Första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi publiceras i höst

Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats den 18 juni. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt Ansökan om kostnadsstöd på sluttampen – även evenemangsgaranti och ersättning för stängning kan sökas nu Första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi publiceras i höst På Valtio Expo..
Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats

Statkontoret avstår från återkrav av kostnadsstöd i vissa fall

Regeringen har i sin andra tilläggsbudget för det här året gjort en linjedragning om att Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar från kostnadsstödets första omgång som hör till restaurangstöd beviljade av UF-centralen. Statskontoret avstår från återkrav i dessa fall. Tilläggsbudgeten trädde i kraft den 1.6.2021. Ärendet gäller i praktiken 340 företag som har fått UF-stöd..

Vilka kostnader är evenemangsarrangörens kostnader och vilka underleverantörens kostnader?

Evenemangsarrangören ska i evenemangsgarantins ansökningsformulär ange kostnadskalkylen för evenemanget och specificera huvudarrangörens och underleverantörernas andel av kostnaderna i kalkylen. Som underleverantör anses sådan aktör, till exempel huvudarrangörens avtalspartner, som har kostnader som hör till planeringen, organiseringen eller realiseringen av evenemanget. I kostnadskalkylen kan som underleverantörskostnad till exempel avtalssumma för den del som avser evenemanget i..

Ändrad praxis för statlig personal vid anmälan om arbetsolycksfall har mottagits väl

Statsförvaltningens praxis för anmälan om olycksfall i arbetet ändrades i februari i år. Nytt är att den skadade själv gör en anmälan via Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret. I den nya elektroniska tjänsten överförs uppgifterna om olycksfallet snabbare till behandling eftersom tjänsten instruerar användaren att fylla i alla viktiga..
Ändrad praxis för statlig personal vid anmälan om arbetsolycksfall har mottagits väl

Tuija och Eero inleder ett stort ”stambyte” för Statskontorets låneförvaltning

Kärnsystemet vid utlåningsenheten förnyas helt. För lånekunder och intressentgrupper som beviljar lån kommer reformen att synas som enklare skötsel av ärenden och bättre informationsutbyte, lovar projektcheferna Tuija Käckman och Eero Karjalainen.  Alla utlåningsuppgifter är på ett eller annat sätt förknippade med låneförvaltningen. Tuija och Eero får förnya ett av enhetens viktigaste arbetsredskap från och med..
Tuija och Eero inleder ett stort ”stambyte” för Statskontorets låneförvaltning

Statens förvaltning av säkerheter tog klivet in i modern tid genom samverkan, kraftinsatser och utan onödigt ältande

Nu finns det en realtidsbild av statens växande bestånd av borgen för social bostadsfinansiering. Elina Vanhanen har nyligen gått från finansieringsexpert till servicechef och lovar att förnyelsen kommer att synas för klienterna i form av bättre och mer flexibel kundservice. Statskontorets nya verktyg för förvaltning av säkerheter, Vakka bland användarna, har använts sedan slutet av..
Statens förvaltning av säkerheter tog klivet in i modern tid genom samverkan, kraftinsatser och utan onödigt ältande

Uppgifts- och ansvarsfördelning inom löneräkning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Enligt 12 b § (1053/2016) i lagen om statsbudgeten (423/1988) ansvarar bokföringsenheterna för sin betalningsrörelse, bokföring och sitt bokslut samt upprättar ämbetsverkens eller inrättningarnas verksamhetsberättelser enligt 21 §. Statskontoret bestämmer dock om betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter och om annan uppföljning enligt 16 § i..

Målen för hållbar utveckling har identifierats flitigt

Statsförvaltningens organisationer förbereder sig att rapportera om sin ansvarsfullhet genom att tillämpa Statskontorets anvisning om enhetlig ansvarsrapportering inom statsförvaltningen som publicerades i november 2020. Anvisningarna kommer att kompletteras i månadsskiftet augusti–september när Statskontoret publicerar en annan och mer omfattande anvisning om rapportering om ansvarsfullhet. Anvisningen har utvecklats under våren 2021 tillsammans med en arbetsgrupp bestående..
Målen för hållbar utveckling har identifierats flitigt

Uppgifts- och ansvarsfördelning inom ekonomiförvaltning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna

Enligt 12 b § (1053/2016) 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) ansvarar bokföringsenheterna för sin betalningsrörelse och bokföring och sitt bokslut samt upprättar ämbetsverkens eller inrättningarnas verksamhetsberättelser enligt 21 §. Statskontoret bestämmer dock om betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter och om annan uppföljning enligt 16 § i anknytning till dessa samt om uppgifter för upprättande av..