Sökresultaten

Evenemang som ordnas i mindre omfattning

Om evenemanget ordnas i betydligt mindre omfattning enligt lagen eller myndighetsbestämmelse och evenemanget är förlustbringande, ersätter evenemangsgarantin evenemangsarrangören och underleverantören för ett belopp som räknas genom att dra av de uppstådda intäkternas belopp från de rimliga uppstådda kostnaderna o multiplicera mellanskillnaden med talet 0,85. Med i betydligt mindre omfattning ordnat evenemang avses evenemang där högst..

Statistik: Stöd för icke täckta fasta kostnader

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning avsedd för mikro- och småföretag med under 50 anställda upphör på tisdagen den 31.8. klockan 16.15. Företetag kan få ersättning för stängning om verksamhetsstället varit tillfälligt stängt för kunder under mars-april enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Ersättning kan även utbetalas till företag som kommunen eller regionförvaltningsverket beordrat hålla stängda..
Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 17 august 2019, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 30.9.2021 kl 16.15. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker..
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Kostnadsstöd: Branscher (fjärde ansökningsomgång)

Tidsbundet kostnadsstöd för företag kan sökas hos Statskontoret 17.8.—30-9.2021. Alla företag samt föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet kan ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan beviljas företag vars huvudsakliga bransch omfattas av stödet. Dessa verksamhetsområden som omfattas av stödet fastställs i statsrådets förordning på de grunder som bestämts i lagen om kostnadsstöd. Branschbegränsning är ett sätt..

Kan ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader göras i e-tjänsten?

Nej. Ansökan om stöd görs med en pappersansökan. Utöver det behövs som bilaga en revisorsrapport och en blankett med tilläggsuppgifter. Koncernen ska även lämna in en lista över alla finska dotterbolag som ingår i koncernen. Ansökn skickas in via Statskontoret elektroniska tjänst för krypterad e-post.

Kontroller av uppgifter som gäller resande

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning För den interna kontrollen av bokföringsenheten svarar ledningen för ämbetsverket eller inrättningen. Ledningen ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i såväl dess egen verksamhet som den på ämbetsverkets eller institutionens ansvar. Denna anvisning om kontroller..

Anvisning för kontroller av löneräkningens uppgifter

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som finns i deras verksamhet. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollen kan vara en automatisk systemkontroll eller utföras manuellt. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som de ansvarar för,..

Anvisning om kontroller som gäller ekonomiförvaltningens uppgifter

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Bokföringsenheterna, fonderna och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som deras verksamhet orsakar. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollerna kan vara automatiserade systemkontroller eller manuella kontroller. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som..

Coronastöd till företag

Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FEMTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN) Ansökningstid 21.12.2021 – 18.2.2022 Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag Ansökningstid 12.5.- 31.8.2021   Coronastöd vars ansökningstid har upphört ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag Evenemangsgaranti Företagens kostnadsstöd (tredje omgången) Företagens kostnadsstöd (andra omgången) Företagens..

Till koncernen hör ett bolag som har varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019. Kan koncernen trots detta få ersättning för stängning?

Ersättning för stängning kan inte beviljas ifall hinder enligt § 6 gäller för något av koncernens bolag. Ersättning för stängning kan dock i vissa fall beviljas om till exempel ett bolag som hör till koncernen och som varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019 kan påvisa att hinder enligt lagen inte längre föreligger vid tidpunkten för bevilande av..

Till koncernen hör bolag som har olika långa, av myndigheterna utfärdade, stängningsperioder. Hur bestäms i de här fallen stängningsperioden till mellanbokslutet?

Mellanbokslutets tidsperiod bestäms enligt vad som har varit den längsta förordnade stängningsperioden för varje enskilt bolag, det vill säga enligt tidigaste startdatum för stängningsperioden och senaste slutdatum för stängningsperioden. Om till exempel koncernens moderbolag har haft verksamhetsställen stängda under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 och dotterbolaget under tidsperioden 9.3.-8.4.2021, görs mellanboksluet för alla till koncernen hörande bolag för..