Sökresultaten

Ansvarsrapportering i statsförvaltningen

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet med hjälp av denna anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten omfattar ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. Statskontoret ber att organisationen meddelar per e-post till vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi när rapporten kommer att publiceras..

En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

I podcasten Tiedon luo tar Henni Purtonen lyssnarna med på en resa under vilken man utforskar viktiga frågor om framtidens arbete och ledarskap. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Henni pratar också med gästerna om livet, drömmar och..
En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

Coronastödens kontaktuppgifter

Företagens kostnadsstöd Ring: 0295 50 3050, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-15.00 Skicka e-post: kostnadsstod@statskontoret.fi Stöd för icke täckta fasta kostnader Ring: 0295 50 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00 Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi Ersättning för stängning till medelstora och stora företag Ring: 029 550 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00. Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi..

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Statskontoret har publicerat information om räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna och annuitetsjusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3. eller 1.4.2022. Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor: Aravalån till samfund – Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda..
Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Ansökan om ersättning för stängning möjlig för småföretagare i Kajana

Styrelsen för Kajana social- och hälsovårdssamkommun gav i Kajana regionen en stängningsbestämmelse för tidsperioden 1.-15.9.2021. motsvarande regionförvaltningsverkets stängning som grundar sig på paragraf 58 g enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen gällde alla enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g moment 4 avsedda i Kajana stads område belägna kund-, deltagarlokaler och väntrum. Norra Finlands..

Behandling av sekretessbelagda handlingar i Handi-tjänsten

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Behandling av sekretessbelagda handlingar i Handi-tjänsten Enligt 24 c § i lagen om statsbudgeten (423/88) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet..

Restriktioner som gäller för evenemanget

Många olika myndighetsrestriktioner kan inverka på organiseringen av evenemanget. En del av dem förhindrar evenemanget från att ordnas eller begränsar tydligt mängden deltagare. En del restriktioner inverkar indirekt på organiseringen av evenemanget och organiseringsomfattningen. Statskontoret ger inte något skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enskilda avbokningsanmälningar eller restriktioner. Vid behov ber man..

Evenemang som ordnas i mindre omfattning

Om evenemanget ordnas i betydligt mindre omfattning enligt lagen eller myndighetsbestämmelse och evenemanget är förlustbringande, ersätter evenemangsgarantin evenemangsarrangören och underleverantören för ett belopp som räknas genom att dra av de uppstådda intäkternas belopp från de rimliga uppstådda kostnaderna o multiplicera mellanskillnaden med talet 0,85. Med i betydligt mindre omfattning ordnat evenemang avses evenemang där högst..

Statistik: Stöd för icke täckta fasta kostnader

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning avsedd för mikro- och småföretag med under 50 anställda upphör på tisdagen den 31.8. klockan 16.15. Företetag kan få ersättning för stängning om verksamhetsstället varit tillfälligt stängt för kunder under mars-april enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Ersättning kan även utbetalas till företag som kommunen eller regionförvaltningsverket beordrat hålla stängda..
Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 17 august 2019, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 30.9.2021 kl 16.15. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker..
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Kostnadsstöd: Branscher

Tidsbundet kostnadsstöd för företag kan sökas hos Statskontoret 17.8.—30-9.2021. Alla företag samt föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet kan ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan beviljas företag vars huvudsakliga bransch omfattas av stödet. Dessa verksamhetsområden som omfattas av stödet fastställs i statsrådets förordning på de grunder som bestämts i lagen om kostnadsstöd. Branschbegränsning är ett sätt..

Kan ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader göras i e-tjänsten?

Nej. Ansökan om stöd görs med en pappersansökan. Utöver det behövs som bilaga en revisorsrapport och en blankett med tilläggsuppgifter. Koncernen ska även lämna in en lista över alla finska dotterbolag som ingår i koncernen. Ansökn skickas in via Statskontoret elektroniska tjänst för krypterad e-post.

Kontroller av uppgifter som gäller resande

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning För den interna kontrollen av bokföringsenheten svarar ledningen för ämbetsverket eller inrättningen. Ledningen ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i såväl dess egen verksamhet som den på ämbetsverkets eller institutionens ansvar. Denna anvisning om kontroller..

Anvisning för kontroller av löneräkningens uppgifter

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som finns i deras verksamhet. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollen kan vara en automatisk systemkontroll eller utföras manuellt. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som de ansvarar för,..