Sökresultaten

Instruktion om insändning av ekonomisk information till testtjänsten för Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten

Ändringshistorik Version Uppdateringar av versionen 30.06.2020: version 1.0 Första versionen 6.10.2020: version 1.1 lagt till ny titel 4.2 Med hänsyn till testning av olika rapporteringshelheter lagt till ny titel 4.2.1 Version av taxonomi som används för rapportering lagt till ny titel 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av TOLT-rapporteringshelheten lagt till ny titel 4.2.3..

Instruktion om insändning av ekonomisk information till Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten

Ändringshistorik Version Uppdateringar av versionen 14.10.2020 version 1.0 Första versionen 22.10.2020 version 1.1 Fält 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten tillagda underrubriker Intressesamfund 12.11.2020 version 1.2 Uppdaterade: 3. Hur man söker efter användernamn 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringhelheten rapporteringen av TOLT-rapporteringshelheten är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner..

Rapportering till Kommunekonomins informationstjänst i Suomi.fi-informationsleden

Ibruktagande av informationsledsgränssnittet Den som rapporterar materialet har två alternativ att använda Suomi.fi-informationsleden. Rapportören använder sitt eget informationsledsgränssnitt. Rapportören använder sin partners informationsledsgränssnitt. Alternativ 1 Skapa en egen – rapportörens – anslutningsserver enligt anvisningarna i informationsleden https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59145e7b14bbb10001966f72 Säkerställ i din egen organisation att de anslutningsservrar du skapat har de miljöspecifika datakommunikationsrättigheter som behövs åtminstone enligt..

Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) –testning av rapporteringshelheter

Rapportering av ekonomisk information till Statskontoret inleds i början av 2021. År 2021 har kommunerna och samkommunerna fem olika rapporteringshelheter att rapportera om. Helheterna skiljer sig från varandra till innehållet och därför är det viktigt att leveransen testas i Kommunekonomins informationstjänst före produktionssändning. Tidtabell för testning av Kommunekonomins informationstjänst. Testningen av kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering..

Kommunekonomins informationtjänst är inte tillgänglig tills vidare

Kommunekonomins informationtjänst (https://kuntatalous.kuntadata.fi/) är inte tillgänglig tills vidare. Nästa kommunala rapportering för produktion kommer att hända i december 2020. Innan dess öppnas produktion igen. Tidigare rapporterad budget- och planinformation för kommuner och samkommuner kan ses i  Tutkihallintoa.fi. Testtjänsten fungerar normalt https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/ Mer information: kuntadata@valtiokonttori.fi
Kommunekonomins informationtjänst är inte tillgänglig tills vidare

Kan man ännu göra ändringar i de anmälda uppgifterna och med vilken tidtabell?

Korrigering av uppgifterna innan tidsgränsen går ut Nya uppgifter kan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och då ersätter de tidigare inskickade uppgifter för samma period och samma rapporteringshelhet. De nya uppgifterna kan visas och godkännas i Godkännandetjänsten. Korrigering av uppgifterna efter att rapporteringens tidsgräns gått ut Kontakta Statskontoret via kuntadata@valtiokonttori.fi och be om ytterligare anvisningar Korrigering..

Varför kan jag inte logga in på testsidan för Kommunekonomins informationstjänst?

Har du beviljats användarnamn för tjänsten? Om inte, begär ett via kuntadata@valtiokonttori.fi. Om du har ett giltigt användarnamn och inte kan logga in i informationstjänsten (godkännandetjänsten), ska du kontrollera att du har skapat och bekräftat ditt användarnamn. Välj ”Skapa användarnamn” i godkännandetjänsten så får du en länk per e-post för bekräftelse. Obs! I vissa fall..

Använd formuläret Excel (inmatningstabell) för att testa rapporteringsuppsättningar i den Kommunekonomins informationstjänst

Allmänt Den här anvisningen beskriver hur rapportering av olika rapporteringsuppsättningar sker med hjälp av Excelblanketten. Illustrationerna har utnyttjat utsikterna från KTAS-formuläret för kommuners och kommuners budget- och ekonomiplan. Metoden för skickande av information i blankettform är avsedd för dem som i det första skedet inte kan producera material i XBRL- eller CSV-format. Detta leveranssätt kommer..

Sökning av uppgifter från testmiljön i rest-gränssnittet

Sökning av uppgifter i rest-gränsnittet Godkända uppgifter som har överförts till registertjänsten är tillgängliga via rest-gränssnittet i JSON- och XML-format. Sökningen av nyckelvärden via rest-gränssnittet sker i två steg. Först söker man i alla materialuppgifter som finns i tjänsten. 2. Därefter kan man välja det önskade materialet med hjälp av resultatgruppens koduppgifter (FO-nummer, rapporteringshelhet etc.)...

Kommunekonomins informationstjänstprojekt avslutades

För fyra år sedan ställdes som mål för projektet att man med hjälp av automatiserad ekonomisk rapportering ska erbjuda verktyg för högklassig och aktuell kunskapsledning och utnyttjande av information i beslutsfattandet inom kommunfältet. Dessutom förutsattes att man vid rapporteringen till informationstjänsten använder gemensamt definierat datainnehåll och att rapporteringen sker automatiserat. De uppgifter som kommunerna rapporterar..
Kommunekonomins informationstjänstprojekt avslutades

Driftstopp i Kommunekonomins informationstjänst till 9.11. kl. 10

Kommunekonomins informationstjänstens testtjänst och produktion är inte tillgängliga för tillfället. Man kan ännu logga in på tjänsten och acceptera material som redan har skickats. Nytt material kan dock inte skickas under driftstopp. Tjänsten kommer att vara tillgänglig igen måndagen den 9.11. kl. 10.00. För ytterligare information: kuntadata@valtiokonttori.fi
Driftstopp i Kommunekonomins informationstjänst till 9.11. kl. 10

Var finns närmare anvisningar om rapporteringshelheten? Finns anvisningarna också på svenska och engelska?

Rapporteringshelheternas anvisningar förbereds som bäst. Anvisningarna kommer att finnas på webbplatsen för Kommunekonomins informationstjänst. Anvisningarna för innehållet i JHS-rekommendationerna finns i samband med respektive rekommendation http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs. Man håller på att överföra JHS-rekommendationerna till tjänsten yhteentoimiva.suomi.fi och då återfinns bland annat kontoplanerna i dess koduppsättningstjänst. Anvisningarna kommer även att finnas på svenska och engelska. Om du inte hittar svar..

Kommunala ekonomidata i effektiv användning med automatisering av ekonomirapporteringen

(En förkortad version av den här texten har publicerats på webbplatsen Kuntamarkkinat.fi 6.9.2019) Vi lever i guldåldern för datainsamling. Situationen kan försvåras av att du just förra månaden rapporterade samma uppgifter till en annan instans, men nu behövs uppgifterna med lite annan krydda och i annan omfattning. Det tar sin lilla tid varje månad att..
Kommunala ekonomidata i effektiv användning med automatisering av ekonomirapporteringen

Hurdana sanktioner blir det om man inte kan rapportera rapporteringshelheten i tid?

Genast då det uppstår problem med rapporteringen/rapporteringstidtabellen ska man kontakta Statskontoret (kuntadata@valtiokonttori.fi) för att reda ut ärendet. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som..

Varifrån får jag användarnamn till tjänsten för testning?

Användarnamn för testerna får du via adressen kuntadata@valtiokonttori.fi. När du begär användarnamn ska du uppge FO-numret och namnet på den kommun/samkommun vars uppgifter du tänker skicka in och din e-postadress. Instruktionsvideor till kommunekonomins informationstjänst finns här. Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i..

Är det möjligt att få tilläggstid för rapporteringen av kommunekonomin?

Kommunerna och samkommunerna skickar från början av 2021 in sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret. Uppgifterna publiceras på Kommunekonomins informationstjänst och på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi. Uppgifterna ska rapporteras inom utsatt tid enligt rapporteringstidtabellen. Vid problem som gäller rapporteringen ska du omedelbart kontakta Statskontoret kuntadata@valtiokonttori.fi. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad..

Rapportering av budget och ekonomiplan för 2020 till Statskontorets Kommunekonomins informationstjänst

Kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och godkänns i informationstjänsten senast 15 januari 2020. Kommunerna och samkommunerna ska rapportera: budget 2019, budget 2020, ekonomiplan 2021 och ekonomiplan 2022. Det är möjligt att rapportera helheten Talousarvio ja -suunnitelmatiedot (KTAS) fr.o.m. 19.12.2019. Budget- och planinformation för 2020 kan inte rapporteras till Kommunekonomins informationstjänst..
Rapportering av budget och ekonomiplan för 2020 till Statskontorets Kommunekonomins informationstjänst

Anmälan om ändrade kontaktuppgifter till Statskontoret

Ekonomitjänster Statskontoret utfärdar bland annat föreskrifter och anvisningar till bokföringsenheterna. Om din bokföringsenhets kontaktperson –  ekonomichef eller motsvarande eller kontaktpersoner för statliga fonder utanför budgeten – ändras, meddela om ändringen till kkp@valtiokonttori.fi Betalningsrörelsetjänster Statskontoret ansvarar bland annat för styrning avseende bokföringsenheternas betalningsrörelse. Du kan anmäla nya kontaktpersoner enligt föreskriften (VK/758/00.00.00.01/2019) till maksuliike@valtiokonttori.fi Nätbetalning Du kan anmäla..