Sökresultaten

Milstolpar i historien 1900–1970

Den 1 januari 1901 kom nya bestämmelser för statens kassa- och räkenskapsväsen och Statskontorets nya stadgar (från 1899) trädde i kraft. Redan i slutet av 1880-talet hade man noterat att bokföringen inom de statliga ämbetsverken var vanskött och att kassaunderskott ofta uppdagades i revisionerna. Räkenskapsväsendet var inte tillräckligt centraliserat. Karl Langenskiöld var fadern till den..

Milstolpar i historien 1980-talet

1987 År 1987 slogs statens olycksfallsverks civila avdelning samman med Statskontoret. Övergången hade förberetts i mer än tio år. Motiveringen till sammanslagningen var att Statskontorets pensionsavdelning och olycksfallsverkets civila avdelning hade väldigt likartade uppgifter. Många olika arbetsgrupper deltog i olika skeden av förberedelserna, och deras förslag var mycket olika. En del föreslog att pensionsavdelningen skulle..

Milstolpar i historien 1990-talet

1990 Statens Pensionsfond inledde sin verksamhet i början av 1990 som ett resultat av det inkomstpolitiska förhandlingsavtalet. Statens Pensionsfond inledde sin verksamhet i början av 1990. Statens Pensionsfond är en fond som står utanför statens budget och regleras genom lagen om statens pensionsfond. Statens Pensionsfond har som uppgift att förbereda inför utbetalningarna av framtida statliga..

Milstolpar i historien 2000–2010

2000 År 2000 förverkligades Statskontorets mångåriga plan: Statens Pensionsfonds tillgångar överfördes genom en speciallag till fondens eget namn. Samtidigt började fonden också handla på aktiemarknaden i eget namn. Statskontoret skötte pensionsfonden, men fonden hade en egen styrelse som ledde dess investeringsverksamhet.  Genom den lösning för pensionsfonden som introducerades år 2000 skapades möjligheter att sköta även..

Milstolpar i historien 2011–2018

2011 År 2011 fortsatte man utreda Statskontorets uppgifter och roll inom statens pensionsskydd. Skötseln av privatkunders pensioner överfördes från och med början av 2011 till Keva. År 2011 tog Statskontoret som första aktör datasystemet Kieku i bruk. Följande skede var att ansluta alla statens ämbetsverk som användare av detta system. Pilotprojekt inleddes  inom två bokföringsenheter..

Ingångssida

Vad är Statskontoret? Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens låntagning samt skuld- och kassaförvaltning samt sköter statens bokföring och olycksfallsersättningar för statens anställda. Vi beviljar militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi utvecklar och producerar statsförvaltningens interna koncerntjänster för ekonomi och..

Tjänster

Statskontoret betjänar såväl statsförvaltningen som medborgare och samfund. Vårt servicelöfte: ”Hos oss sköts ärenden enkelt, snabbt och transparent.” Du hittar mer information om våra tjänster via länkarna eller menyerna på webbplatsen. Blanketter finns på tjänstesidorna. Ersättnings- och skadetjänster > Finansierings- och lånetjänster > Tjänster för den offentliga förvaltningen > Övriga tjänster >

Finansierings- och lånetjänster

Statskontoret förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi ansvarar även  för de uppgifter som följer efter ett lånebeslut, såsom utbetalning och indrivning av lån samt hantering av säkerheter.

Statsskuld

Statskontoret har en separat webbplats – statsskuld.fi – där det finns information om och statistik över statens skuldförvaltning och kreditbetyg. gå till Statsskuld.fi > Statskontoret ansvarar för statens upplåning och förvaltning av kassamedlen samt riskhanteringen för statsskulden. Finansministeriet ger årligen Statskontoret instruktioner för skuld- och kassaförvaltningen, och Statskontoret agerar på finansmarknaden i enlighet med dessa ramar...

Om Statskontoret

Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi betjänar statsförvaltningen, medborgare, den kommunala sektorn, organisationer och företag. Du kan bekanta dig med vårt ämbetsverk via länken eller genom menyerna på webbplatsen. Statskontoret i ett nötskal >

Övriga tjänster

Statskontoret bevakar statens rätt till kvarlåtenskapen efter personer som avlidit utan arvingar. Vi hanterar också befrielser från betalningar eller ersättningar till staten samt upprätthåller rapporteringskoder.

Framsida

Vad är Statskontoret? Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens låntagning samt skuld- och kassaförvaltning samt sköter statens bokföring och olycksfallsersättningar för statens anställda. Vi beviljar militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi utvecklar och producerar statsförvaltningens interna koncerntjänster för ekonomi och..

Statskontoret i ett nötskal

Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. ”Hos oss sköts ärenden enkelt, snabbt och transparent.” Vi sköter skadeersättningar för statens anställda, beviljar bland annat militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten...

Ämbetsverkets verksamhetsidé och värderingar

Vår verksamhetsidé Statskontoret är en pålitlig genomförare av statens finansförvaltning och djärv förnyare av statens rutiner till gagn för samhället och kunderna. Våra värden Statskontorets värden är samhällets väl, våra kunder samt välbefinnande och utveckling. Dessa värden ger en grund och en riktning för allt arbete som utförs vid Statskontoret. De syns i de beslut,..