Sökresultaten

Aktuellt om coronastöd för företag

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes vid Statskontoret 17.8. Intresset för stödet har i början av den fjärde ansökningsomgången varit något måttligare än under de tidigare omgångarna: fram till 9.9 har sammanlagt cirka 11 000 ansökningar lämnats in. Hittills har 7000 av ansökningarna avgjorts. För 82 procent av de avgjorda ansökningarna har beslutet varit positivt...

Konton i bokföringen och kontoplan

Konton i bokföringen Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om – affärsbokföringens kontoplan, – tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet – uppgörande av konton för reserverade anslag, – konton för transaktioner som..

Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotanvändningen

Första versionen av den nya tjänsten Sokunderstod.fi avsedd för utlysning av statsunderstöd och för att söka statsunderstöd har nu publicerats. Bekanta dig med tjänsten på adressen www.sokunderstod.fi. Inledningsvis pilottestas tjänsten först med att man publicerar meddelanden om utlysning av Brandskyddsfondens (PSR) allmänna understöd som användarna kan läsa. Statsunderstöd söks ännu i enlighet med Brandskyddsfondens nuvarande..
Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotanvändningen

Coronastödens kontaktuppgifter

Företagens kostnadsstöd Ring: 0295 50 3050, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-15.00 Skicka e-post: kostnadsstod@statskontoret.fi Stöd för icke täckta fasta kostnader Ring: 0295 50 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00 Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi Ersättning för stängning till medelstora och stora företag Ring: 029 550 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00. Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi..

Anmälan om evenemang som ställs in eller ordnas i mindre omfattning

Evenemangsarrangören ska anmäla till Statskontoret om evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Statskontoret ger inte skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enstaka avbokningsanmälningar eller restriktioner. Anmälan möjliggör en smidig ansökan om ersättning via e-tjänsten enligt evenemangsgarantin till huvudarrangören och underleverantörerna. Anmälan om inställt evenemang öppnar den elektroniska blanketten för ansökan..

Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

I anvisningen som publicerades i september 2021 uppmuntrar Statskontoret alla organisationer inom statsförvaltningen att med hjälp av öppen ansvarsrapportering berätta för det övriga samhället om sin egen roll när det gäller att möjliggöra en hållbar utveckling. Ansvarsrapporteringen är ett sätt att synliggöra det arbete som ministerier, ämbetsverk och inrättningar utför för att främja en hållbar..
Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

Ansvarsrapportering i statsförvaltningen

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet med hjälp av denna anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten omfattar ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. Statskontoret ber att organisationen meddelar per e-post till vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi när rapporten kommer att publiceras..

En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

I podcasten Tiedon luo tar Henni Purtonen lyssnarna med på en resa under vilken man utforskar viktiga frågor om framtidens arbete och ledarskap. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Henni pratar också med gästerna om livet, drömmar och..
En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

Coronastödens kontaktuppgifter

Företagens kostnadsstöd Ring: 0295 50 3050, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-15.00 Skicka e-post: kostnadsstod@statskontoret.fi Stöd för icke täckta fasta kostnader Ring: 0295 50 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00 Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi Ersättning för stängning till medelstora och stora företag Ring: 029 550 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00. Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi..

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Statskontoret har publicerat information om räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna och annuitetsjusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3. eller 1.4.2022. Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor: Aravalån till samfund – Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda..
Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Ansökan om ersättning för stängning möjlig för småföretagare i Kajana

Styrelsen för Kajana social- och hälsovårdssamkommun gav i Kajana regionen en stängningsbestämmelse för tidsperioden 1.-15.9.2021. motsvarande regionförvaltningsverkets stängning som grundar sig på paragraf 58 g enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen gällde alla enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g moment 4 avsedda i Kajana stads område belägna kund-, deltagarlokaler och väntrum. Norra Finlands..

Behandling av sekretessbelagda handlingar i Handi-tjänsten

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Behandling av sekretessbelagda handlingar i Handi-tjänsten Enligt 24 c § i lagen om statsbudgeten (423/88) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet..

Restriktioner som gäller för evenemanget

Många olika myndighetsrestriktioner kan inverka på organiseringen av evenemanget. En del av dem förhindrar evenemanget från att ordnas eller begränsar tydligt mängden deltagare. En del restriktioner inverkar indirekt på organiseringen av evenemanget och organiseringsomfattningen. Statskontoret ger inte något skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enskilda avbokningsanmälningar eller restriktioner. Vid behov ber man..

Evenemang som ordnas i mindre omfattning

Om evenemanget ordnas i betydligt mindre omfattning enligt lagen eller myndighetsbestämmelse och evenemanget är förlustbringande, ersätter evenemangsgarantin evenemangsarrangören och underleverantören för ett belopp som räknas genom att dra av de uppstådda intäkternas belopp från de rimliga uppstådda kostnaderna o multiplicera mellanskillnaden med talet 0,85. Med i betydligt mindre omfattning ordnat evenemang avses evenemang där högst..

Statistik: Stöd för icke täckta fasta kostnader

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning avsedd för mikro- och småföretag med under 50 anställda upphör på tisdagen den 31.8. klockan 16.15. Företetag kan få ersättning för stängning om verksamhetsstället varit tillfälligt stängt för kunder under mars-april enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Ersättning kan även utbetalas till företag som kommunen eller regionförvaltningsverket beordrat hålla stängda..
Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 17 august 2019, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 30.9.2021 kl 16.15. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker..
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat