Sökresultaten

Kommer CSV-sändningen att försvinna i något skede eller finns den alltid parallellt som ett alternativ?

Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att skicka in material i CSV-format främst via suomi.fi-informationsleden, men också som separata bilagor via webbplatsen. Informationstjänsten har en konverterare som konverterar CSV-material till XBRL-material. Insändningen av material i CSV-format som bilagor kan försvinna i något skede då man strävar efter att uppfylla automationsmålet. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till..

Kan sektorklassen ändras mitt under året?

Ja, men sådant händer sällan. I rapporteringen kan man använda sektorn vid tidpunkten för registreringen eller rapporteringen. För Statistikcentralens del rekommenderas att man använder sektorn vid tidpunkten för registreringen. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning..

Ska sektorklassen följa med i kostnadsfördelningen för tjänsteklassen?

När det är fråga om utgifter som allokeras till stödfunktioner (t.ex. el, vatten, lokalkostnader etc.), kan de allokeras genom kostnadsfördelning eller som andra interna poster till egentliga tjänsteklasser. Den externa kostnaden och sektorindelningarna kan då bli kvar i den ursprungliga tjänsteklassen för stödfunktioner. Om den externa kostnaden däremot överförs till någon annan tjänsteklass måste även..

Var finns närmare anvisningar om rapporteringshelheten? Finns anvisningarna också på svenska och engelska?

Rapporteringshelheternas anvisningar förbereds som bäst. Anvisningarna kommer att finnas på webbplatsen för Kommunekonomins informationstjänst. Anvisningarna för innehållet i JHS-rekommendationerna finns i samband med respektive rekommendation http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs. Man håller på att överföra JHS-rekommendationerna till tjänsten yhteentoimiva.suomi.fi och då återfinns bland annat kontoplanerna i dess koduppsättningstjänst. Anvisningarna kommer även att finnas på svenska och engelska. Om du inte hittar svar..

Kommer det att ordnas utbildningar om kommunernas automatiska ekonomirapportering?

Ja, vi gör inspelningar som stöd för rapporteringen. Mer information om utbildningarna, deras tidtabeller och inspelningar från tidigare utbildningar finns på Statskontorets webbplats: Kommunekonomins informationstjänst: intruktioner och utbildning. Vi informerar även separat om utbildningarna. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna..

Med vilken tidtabell genomförs reformen?

Från och med år 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska uppgifter. Fram till dess sköter Statistikcentralen uppgiften (Obs! Statistikcentralen samlar ännu in kommunernas ekonomiska uppgifter för statistikåret 2020 (bokslutet) 2021). Till Kommunekonomins informationstjänst skickas följande uppgifter in: 2020: budget- och ekonomiplanuppgifterna för 2020 2021: Kvartalårsinsamling för alla kommuner 2022 Insamling av..

Kan man ännu göra ändringar i de anmälda uppgifterna och med vilken tidtabell?

Korrigering av uppgifterna innan tidsgränsen går ut Nya uppgifter kan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och då ersätter de tidigare inskickade uppgifter för samma period och samma rapporteringshelhet. De nya uppgifterna kan visas och godkännas i Godkännandetjänsten. Korrigering av uppgifterna efter att rapporteringens tidsgräns gått ut Kontakta Statskontoret via kuntadata@valtiokonttori.fi och be om ytterligare anvisningar Korrigering..

Var hittar jag tidtabellen för insamlingen av uppgifter?

Tidtabellen för insamlingen av uppgifter finns på Statskontorets webbplats:  Kommunekonomins tjänster > Rapportering av ekonomiska information – tidtabell. Tidsgränserna för rapporteringen av de olika rapporteringshelheterna finns i XBRL-taxonomipaketets  fil Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av..

Hur sannolikt är det att kommunen i framtiden ska kunna klassificera motparterna inom alla sektorer?

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Rapporteringen kan även göras på en noggrannare nivå än vad som krävs idag, och därför visas vissa fält i tabellmodellen med grå färg. Det är inte sannolikt att rapporteringen i framtiden heller..

Betyder ”behöver inte rapporteras” samma som ”får ej rapporteras”?

Nej, de betyder inte samma sak. Sådana uppgifter som inte får rapporteras kan heller inte rapporteras. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som..

Går det att få FO-numrets sektordel automatiskt via gränssnittet?

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). För närvarande är det inte möjligt att få sektordelen automatiskt via gränssnittet, men vi kommer under våren 2020 att utveckla detta inom Statistikcentralen. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering..

Var hittar jag de senaste uppgifterna om sektorklassificeringen?

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Sektorindelningens hierarkier har publicerats och uppdateras i  https://koodistot.suomi.fi/extension;registryCode=sbr-fi-code-lists;schemeCode=CT-2018-1;extensionCode=CT1 Sektorindelningen finns även på Statistikcentralens webbplats: https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20130101/ Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner..

Finns det en svenskspråkig version av Kommunekonomins informationstjänst?

I samband med inloggningen kan du välja om du vill använda tjänsten på finska, svenska eller engelska. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar..

När är CSV-modellfilerna klara?

Då taxonomin är klar och har körts in i Kommunekonomins informationstjänst laddas även modellfiler upp för alla rapporteringshelheter. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt..

Hurdana sanktioner blir det om man inte kan rapportera rapporteringshelheten i tid?

Genast då det uppstår problem med rapporteringen/rapporteringstidtabellen ska man kontakta Statskontoret (kuntadata@valtiokonttori.fi) för att reda ut ärendet. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som..

Vem ansvarar för utvecklingen av innehållet?

Alla de som använder och producerar information ansvarar för utvecklingen av innehållet,  det vill säga kommunerna, deras samarbetsorgan, statsförvaltningens olika myndigheter, kommuninvånarna samt företagen och kreditinstituten. De slutliga besluten om utvecklingen (= ändringarna i XBRL-taxonomin) fattas av samarbetsgruppen för underhållet av informationsdefinitionen av den offentliga förvaltningens ekonomiska uppgifter. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell..

Sköter serviceproducenten rapporteringen enligt tjänsteklassificeringen för vår räkning?

Ja, delvis, men det är alltid kommunen/samkommunen själv som har ansvaret. Kommunen måste åtminstone gå igenom sina redovisningsobjekt och sin kostnadsberäkning samt avtala om arbetsfördelningen med serviceproducenten, så att rapportering enligt tjänsteklassificeringen kan förverkligas. Mer information om kommunekonomins tjänster >