Sökresultaten

Presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder inom den offentliga förvaltningen 7.4.2022

Statskontoret ordnar en presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder, som ännu inte använder nuvarande Suomi.fi -betalningar. Elektroniska tjänster har blivit allt viktigare för främjandet av en flexibel och lättillgänglig kundtjänst och även inom den offentliga förvaltningen har man övergått till att använda elektroniska tjänster. Suomi.fi -betalningar är en kostnadseffektiv betalningshelhet för..
Presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder inom den offentliga förvaltningen 7.4.2022

Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2022

  Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2022 Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen..

Fakturor kan också skickas till din meddelandelåda i Suomi.fi-webbtjänsten – kontrollera att meddelandena når dig!

Som användare av tjänsten Meddelanden får du alltid information till din e-post när du har fått meddelanden till din Suomi.fi-meddelandelåda. Om du använder Suomi.fi-mobilappen får du också meddelanden via den. Observera att du också kan få fakturor från den offentliga förvaltningens organisationer i din meddelandelåda. Nu står det om det inkomna meddelandet innehåller en faktura..
Fakturor kan också skickas till din meddelandelåda i Suomi.fi-webbtjänsten – kontrollera att meddelandena når dig!

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa..
Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Upprättande och uppdatering av ekonomistadgan

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 69 b § 5 mom (1786/2009), nedan kallad budgetförordningen, kan Statskontoret meddela närmare föreskrifter om innehållet i och upprättande av ekonomistadgorna. Statskontoret har idag meddelat den bifogade föreskriften om upprättandet och uppdateringen av bokföringsenheternas ekonomistadgor. Ekonomistadgans innehåll och..

Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Kostnadsstödets 5. omgång påbörjades på Statskontoret den 21.12. Utförlig information om stödansökningarna och utbetalat stöd finns tillgänglig på Statskontorets webbsida på adressen valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina. Ansökan om kostnadsstöd öppnades den 21.12 och under den första veckan kom det totalt 2007 ansökningar. Sammanlagt 806 företag beviljades kostnadsstöd under den första ansökningsveckan och andelen godkända ansökningar ligger för närvarande..
Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Stöd under beredning, som ersätter företag för förluster som uppstår under årsskiftets stängningsperiod

Regeringen har meddelat att man bereder sig på att ersätta kostnader som hänför sig till coronarestriktionsåtgärderna. Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av en stödform till företag, som förordnades hålla kundlokalerna stängda vid årsskiftet. Enligt Statskontorets bedömning kan ansökan om ersättning göras tidigast i februari. Statskontoret uppdaterar information om stödformen och ansökan på adressen valtiokonttori.fi/koronatuet...
Stöd under beredning, som ersätter företag för förluster som uppstår under årsskiftets stängningsperiod

Uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) i Kieku-datasystemet

Ämbetsverk och inrättningar samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Syftet med denna anvisning är att instruera ämbetsverken och inrättningarna att följa upp Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) enhetligt och på det sätt som behövs i Kieku-datasystemet. Detta gör det möjligt att rapportera och sammanställa uppgifter från Kieku-datasystemet samt att överföra uppgifter till..

Föreskriften Planering och uppföljning av investeringar

Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Planering och uppföljning av investeringar Ämbetsverk, inrättningar och statliga fonder utanför stasbudgeten (nedan i denna föreskrift används begreppet ämbetsverk) ska planera och följa upp investeringar som de anser vara av betydelse för sin ekonomi och verksamhet. Ämbetsverket ska överväga de förfaringssätt som används vid planering och uppföljning..

Anvisningen Planering och uppföljning av investeringar

Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Planering och uppföljning av investeringar Denna anvisning preciserar Statskontorets föreskrift ”Planering och uppföljning av investeringar” i fråga om vilka metoder som kan användas vid planering och uppföljning. Anvisningen är avsedd för ämbetsverk, inrättningar och statliga fonder utanför budgeten. Det som gäller ämbetsverk nedan i denna anvisning gäller..

Bokföring av lokalkostnader- och intäkter

  Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Bokföring av lokalkostnader och -intäkter Enligt lagen om statsbudgeten (423/1988) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av..

Ibruktagande av Suomi.fi-identifikation i Kommunekonomins informationstjänst

1. Ändring och tidtabell Produktionen i Kommunekonomins informationstjänst börjar använda ett autentiseringssätt som grundar sig på Suomi.fi-identifikation. Detta innebär att det nuvarande inloggningssättet (e-post + lösenord) försvinner helt efter ändringen. Autentiseringssättet ändras någon gång under tiden 15.2–15.3.2022. Vi återkommer till det exakta datumet. Länk till produktionen i informationstjänsten: Produktionen i Kommunekonomins informationstjänst 2. Vad påverkas..

Kostnadsstöd: Branscher

Alla företag samt föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet kan ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan beviljas företag vars huvudsakliga bransch omfattas av stödet. Dessa verksamhetsområden som omfattas av stödet fastställs i statsrådets förordning på de grunder som bestämts i lagen om kostnadsstöd. Branschbegränsning är ett sätt att rikta kostnadsstöd till just de företag som lider..

Upprättandet av bokslutet 2021

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten I detta meddelande har samlats länkar till de mest centrala bestämmelserna och anvisningarna angående upprättandet av bokslut. Förberedelserna för bokslutet ska inledas i ett tillräckligt tidigt skede. Vid behov ska tidsschemana kommas överens om och säkerställas med olika samarbetspartner och intressentgrupper. Bokföringsenheternas och fondernas bokslut upprättas enligt förordningen..

Trevlig självständighetsdag!

Statskontoret önskar alla en god och fridfull självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna!  
Trevlig självständighetsdag!

Konton i bokföringen och kontoplan

Konton i bokföringen Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om – affärsbokföringens kontoplan, – tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet – uppgörande av konton för reserverade anslag, – konton för transaktioner som..