Hyppää sisältöön


Talousraportoinnin automatisointi – miksi ja miten?

 • Automatisoitu talousraportointi, Tulorekisteri, verkkolasku ja eKuitti liittyvät kaikki yhteen ja samaan kokonaisuuteen, taloushallinnon automatisointiin. Automatisoinnin lasketaan alentavan taloushallinnon kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Automatisointi myös edesauttaa taloustietojen käytettävyyttä reaaliaikaisemmin esim. johtamisen tueksi.

  Jotta taloushallintoa voidaan automatisoida, on kunnan muutettava omia toimintatapojaan. On siirryttävä käyttämään yhteisesti määriteltyjä luokituksia kuten palveluluokituksia, sektoriluokituksia ja taksonomioita.

  Siirtyminen määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan avaa mahdollisuuden hyödyntää jo kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin. Samalla automaattiseen raportointiin siirtyminen tukee muuta taloushallinnon automatisointia niin verkkolaskun, eKuitin kuin kirjanpidon määritystenkin osalta.

 • Miten?

  Kunnilta ja kuntayhtymiltä uusi toimintamalli edellyttää uudistuksia. Kirjanpidossa on siirryttävä kuutiomalliin (tilit, palveluluokat, sektoriluokitukset), jotta automaattinen talousraportointi onnistuu. Lisäksi on noudatettava kunnille ja kuntayhtymille suunnattuja asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä, joita ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa (ent. JHS-suosituksia ei enää ylläpidetä JHS-järjestelmän lakattua 2020 alussa).

  Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluessa kaikki kunnat toimittavat taloustietonsa Kuntatalouden tietopalveluun XBRL-muodossa Suomi.fi-palveluväylän kauttasuoraan omista järjestelmistään. Aluksi tietoja voidaan kuitenkin raportoida useammalla eri tavalla käyttäen kunnan kannalta sopivinta tiedonsiirtotapaa.

  Tietopalvelu käsittelee ja validoi tietoja nimenomaan XBRL-muotoisina ja tarjoaa niitä myös ulospäin käytettäväksi avoimessa rajapinnassa samassa muodossa.

  Tähän asti kunnat ovat toimittaneet taloustietonsa Tilastokeskukselle. Kirjanpitovuodesta 2021 alkaen tiedonkeruuvastuu siirtyy Valtiokonttorille.

  HUOM! On hyvä huomata, että Tilastokeskus kerää vielä vuoden 2020 taloustietoja toukokuun 2021 loppuun asti. Samaan aikaan kunnat toimittavat vuoden 2021 neljännesvuositietojaan uudella tavalla Valtiokonttorille. Kuntien on siis valmistauduttava uuteen ja samalla varmistettava vanha tiedonkeruutapa vuoden 2021 loppuun asti.

  Lue lisää:

 • Tiedon laatu

  Yksi tietojen hyödyntämisen edellytys on, että tiedot ovat vertailukelpoisia ja laadukkaita. Kuntatalouden tietopalvelu suorittaa toimitettuihin tietoihin automaattisia tarkistuksia, mutta vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla/kuntayhtymällä itsellään.

  Tietojen vertailukelpoisuuteen on panostettu viime vuosina erityisesti Julkisen hallinnon suositustyössä (JHS). Kaikki kuntien ja kuntayhtymien tililuettelot, palveluluokitukset sekä taloustietojen raportointia ml. talousarvio ja -suunnitelmatietoja koskevat JHS:t on perattu ja päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Kunnille ja kuntayhtymille suunnattuun XBRL-taksonomiaan on koottu tarvittavien suositusten sisällöt yhteen vuodesta 2021 eteenpäin raportoitaviksi kokonaisuuksiksi. Aiemmin suosituksina toimineet JHS:t muuttuvat nyt kuntia ja kuntayhtymiä velvoittaviksi. Itse JHS-järjestelmä lakkasi 2020 alusta ja nyt valtionvarainministeriö tulee antamaan vastaavista tiedoista erilliset asetukset ja ohjeet.

 • Hyödyt

  Vähemmän käsityötä ja päällekkäistä työtä

  Tärkein tavoite on kuntien taloushallintoa automatisoimalla helpottaa talous- ja henkilöstöhallinnon työtaakkaa. Uudistus antaa mahdollisuuden kohdistaa resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

  Luotettavampi tietopohja, parempia päätöksiä

  Uudistuksen myötä voit tehostaa taloussuunnittelua, vähentää virheitä ja tehdä helpommin vertailua muihin kuntiin. Vertailutietoa voit hyödyntää esimerkiksi valmistellessasi talousarviota.

  Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja. Saat tiedon nopeammin päätöstesi tueksi vähemmällä vaivalla. Tiedolla johtaminen helpottuu ja voit siirtyä ennakoivaan toimintaan.

  Visuaaliset vertailuraportit aina käytössäsi

  Kuntatalouden tiedot julkaistaan visuaalisina ja vertailtavina raportteina Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Suoraan kuntatalouden tietoihin pääset käsiksi myös osoitteella tutkikuntia.fi.

  Tutkikuntia.fi >

 • Kuntatieto-ohjelma ja yhteistyöorganisaatiot

  Valtiovarainministeriön vastuulla olevan Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta.

  Kuntatieto-ohjelman toiminnallinen tavoitetila saavutetaan seuraavin toimenpitein:

  Yhteistyöorganisaatiot

  Talousraportoinnin automatisointia yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa tekevät:

  • valtiovarainministeriö
  • Valtiokonttori
  • Tilastokeskus
  • Kuntaliitto
  • Tieke ry
  • CSC Oy