Onko Valtiokonttori päivittänyt valtiontakauslainojen lyhennysvapaata koskevaa ohjeistustaan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian vuoksi?

Valtiokonttoriin on saapunut useita kyselyitä koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksista omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain (204/1996) mukaisesti myönnettyjen valtiontakauslainojen lyhennysvapaista tehtyyn linjaukseen liittyen. Valtiokonttorin valtiontakauslainoja ja niiden lyhennysvapaita koskevat linjaukset ovat perustuneet edellä yksilöidyn lain lisäksi Valtiokonttorin 12.3.2019 antamaan ohjeeseen omistusasuntolainojen valtiontakauksista VK HAL 01/2019. Kyseisessä ohjeessa Valtiokonttori on todennut, että valtiontakauslainalle voidaan myöntää yhteensä enintään kaksi vuotta lyhennysvapaata. Lyhennysvapaan myöntäminen vaatii erityiset taloudelliset perusteet. Erityisenä syynä on pidetty muun muassa työttömyyttä, sairautta ja vanhempainvapaata. Erityisen taloudellisen tilanteen arvioiminen on viime kädessä ollut valtiontakauslainan myöntäneen pankin vastuulla.

Tilanteissa, joissa valtiontakauslainalle ei ole myönnetty lyhennysvapaata tai lyhennysvapaata on myönnetty alle kaksi vuotta, voi pankki harkintansa mukaan myöntää valtiontakauslainalle lyhennysvapaata koronaviruksen aiheuttamien erityisten taloudellisten vaikeuksien perusteella. Esimerkiksi työttömyyden, lomautuksen tai sairastumisen aiheuttamia muutoksia lainansaajan taloudelliseen tilanteeseen voidaan pitää erityisinä taloudellisina syinä lyhennysvapaan myöntämiseen.

Mikäli valtiontakauslainalle on jo myönnetty kaksi vuotta lyhennysvapaata, Valtiokonttori katsoo, että luottolaitosten tulee käyttää ensisijaisesti muita keinoja kuin lyhennysvapaata koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien ratkaisemiseen. Taloudellisia vaikeuksia voidaan pyrkiä helpottamaan esimerkiksi pienentämällä väliaikaisesti valtiontakauslainan lyhennyseriä. Näin toimien voidaan välttyä lyhennysohjelmien muuttumiselta niin takapainotteisiksi, etteivät lainansaajat kykene suoriutumaan lainan lyhennyksistä laissa omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996) 2 a §:ssä määritellyn laina-ajan puitteissa.

Valtiontakauslainalle voidaan kuitenkin myöntää lyhennysvapaata tilanteessa, jossa valtiontakauslainalle on jo myönnetty kaksi vuotta lyhennysvapaata, mikäli tämä on pankin arvion mukaan välttämätöntä lainansaajan taloudellisen tilanteeseen tapahtuneen koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen muutoksen vuoksi. Tällöin valtiontakauslainan myöntäneen pankin tulee huolehtia siitä, ettei laissa omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996) 2 a §:ssä määritelty enimmäislaina-aika ylity tehtävän muutoksen myötä. Mikäli lainansaajalla on valtiontakauslainan lisäksi lisälaina, johon ei liity valtiontakausta, tulee lyhennysvapaan koskea myös lisälainaa. Lyhennysvapaan tulee lisäksi olla pituudeltaan kohtuullinen.

Edellä mainittu ei koske tilanteita, joissa valtiontakauslainaan liittyy korkotuki (ml. ASP-korkotukilainat), sillä asetuksen oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (672/1982) 1.2 § rajaa korkotukiaikana.

Aiheeseen liittyvät sisällöt