Onko Valtiokonttori päivittänyt valtiontakauslainojen lyhennysvapaata koskevaa ohjeistustaan kohonneiden elinkustannusten vuoksi?

Valtiokonttori on saanut tästä useita kyselyitä.

Valtiokonttori on 14.12.2021 linjannut ohjeessaan VK HAL 01/2021 omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain (204/1996) soveltamisesta myönnettyjen valtiontakauslainojen lyhennysvapaisiin siten, että valtiontakauslainalle voidaan myöntää yhteensä enintään kaksi vuotta lyhennysvapaata. Lyhennysvapaan myöntäminen vaatii erityiset taloudelliset perusteet.

Tilanteissa, joissa valtiontakauslainalle ei ole myönnetty lyhennysvapaata tai lyhennysvapaata on myönnetty alle kaksi vuotta, voi pankki harkintansa mukaan myöntää valtiontakauslainalle lyhennysvapaata erityisten taloudellisten syiden perusteella. Esimerkiksi työttömyyden, lomautuksen tai sairastumisen aiheuttamia muutoksia lainansaajan taloudelliseen tilanteeseen voidaan pitää erityisinä taloudellisina perusteina lyhennysvapaan myöntämiseen. Näiden perusteiden lisäksi erityisinä taloudellisina perusteina voidaan pitää vallitsevasta yleisestä taloustilanteesta aiheutuneita kohonneita elinkustannuksia perusteena lyhennysvapaan myöntämiselle.

Erityisen taloudellisen tilanteen arvioiminen on valtiontakauslainan myöntäneen pankin vastuulla.

Mikäli valtiontakauslainalle on jo myönnetty kaksi vuotta lyhennysvapaata, Valtiokonttori katsoo, että luottolaitosten tulee käyttää ensisijaisesti muita keinoja kuin lyhennysvapaata taloudellisten vaikeuksien ratkaisemiseen. Taloudellisia vaikeuksia voidaan pyrkiä helpottamaan esimerkiksi pienentämällä väliaikaisesti valtiontakauslainan lyhennyseriä. Näin toimien voidaan välttyä lyhennysohjelmien muuttumiselta niin takapainotteisiksi, etteivät lainansaajat kykene suoriutumaan lainan lyhennyksistä laissa omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996) 2 a §:ssä määritellyn laina-ajan puitteissa.

Valtiontakauslainalle voidaan kuitenkin myöntää lyhennysvapaata tilanteessa, jossa valtiontakauslainalle on jo myönnetty kaksi vuotta lyhennysvapaata, mikäli tämä on pankin arvion mukaan välttämätöntä lainansaajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuneen yleisestä taloustilanteen muutoksesta aiheutuneiden kohonneiden elinkustannusten muutosten vuoksi. Tällöin valtiontakauslainan myöntäneen pankin tulee huolehtia siitä, ettei laissa omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996) 2 a §:ssä määritelty enimmäislaina-aika ylity tehtävän muutoksen myötä. Mikäli lainansaajalla on valtiontakauslainan lisäksi lisälaina, johon ei liity valtiontakausta, tulee lyhennysvapaan koskea myös lisälainaa. Lyhennysvapaan tulee lisäksi olla pituudeltaan kohtuullinen.

Edellä mainittu ei koske tilanteita, joissa valtiontakauslainaan liittyy korkotuki (ml. ASP-korkotukilainat), sillä oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (672/1982) annetun asetuksen 1.2 §:ssä on rajoituksia korkotukiaikana.

Aiheeseen liittyvät sisällöt