Hakutulokset

Voiko yritys hakea tukea, jos se on perustettu helmikuun 2020 jälkeen?

Helmikuun jälkeen perustetun uuden yrityksen liikevaihdon alenemaa ei voida verrata kustannustuen vertailukauteen (kesä-lokakuu 2019 tai tammi-helmikuu 2020), sillä yritys ei ole ollut olemassa vertailukauden aikaan. Näin ollen kustannustuen määrää ei voida määrittää eivätkä tuen kriteerit täyty vertailukauden puuttuessa.

Voiko uusi yritys hakea tukea?

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä toimialoilla toimiville 1.1.2020 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella. Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa.

Voinko hakea tukea, vaikka yritykseni jäisi toimialarajauksen ulkopuolelle?

Tuen piiriin lähtökohtaisesti kuuluvista toimialoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Toimialarajauksen ulkopuolelle jääminen ei ole este tuen hakemiselle, vaan tukea voi hakea myös harkinnanvaraisin perustein. Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, joten kannustamme hakemaan tukea myös harkinnanvaraisin perustein. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida..

Huomioidaanko myös toiminimiyrittäjien palkkakulut kustannustukea myönnettäessä?

Yrityksen palkkakulut huomioidaan kustannustuen määräytymisperusteena lähtökohtaisesti Tulorekisterin tietojen mukaan. Toiminimiyrittäjien yksityisnostoja ei ilmoiteta Tulorekisteriin. Toiminimiyrittäjät voivat ilmoittaa tukikauden palkkakulunsa Valtiokonttorille hakemuksessa, joten myös toiminimiyrittäjien tukikauden palkkakulut huomioidaan kustannustukea myönnettäessä. Yksityisnostot ilmoitetaan Valtiokonttorille kuukausikohtaisesti nettona siten, että ilmoitettava summa vastaa toiminimiyrittäjän yksityisnostoina yrityksestä nostamaa rahasummaa vähennettynä toiminimiyrittäjän rahasijoituksilla yritykseen. Jos siis toiminimi on tehnyt yrityksen tilille kuukaudessa yksityissijoituksia..

Onko kustannustukea mahdollista myöntää yksinyrittäjälle?

Yritysten kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yksinyrittäjän on mahdollista saada kustannustukea, jos kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Kustannustukeen sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä. Mitä se tarkoittaa?

Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää, ettei yksittäiselle yritykselle myönnettävä tuki saa ylittää 800 000 euroa. Enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty komission hyväksymän ja Suomea koskevan puitetukiohjelman nojalla. Tukiohjelman tarkoituksena on helpottaa epidemian taloudellisista vaikutuksista eniten kärsivien yritysten rahoituksen saantia, jotta ne voivat..

Mitä tarkoittaa tukien yrityskohtainen 800 000 euron enimmäismäärä? Koskeeko raja myös yrityskonserneja?

Kustannustuessa on kyse julkisista varoista taloudelliseen toimintaan myönnettävästä tuesta, joten kustannustukeen sovelletaan Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamien koronapandemiaan liittyvien puitetukiohjelman mukaisten valtion tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 800 000 euroa. Valtiokonttorin tulee kustannustukea myöntäessään ottaa huomioon, ettei myönnettävä kustannustuki yksittäiselle yritykselle yhdessä muiden yritykselle tukiohjelman puitteissa jo myönnettyjen..

Vaikuttavatko jo myönnetyt tuet tuen määrään? Esimerkiksi Business Finlandilta saatu tuki?

Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa – raja koskee yrityksen lisäksi myös konsernia. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Miksi liikevaihdon laskun suhteen käytetään kahta eri lukua, 30% ja 10%?

Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto (lista toimialoista >). Jos yrityksen päätoimialaa ei ole nimettynä valtioneuvoston asetuksessa, yritykselle voidaan tästä huolimatta myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa erityisen painavat COVID19-pandemiaan liittyvät syyt liikevaihdon laskulle. Jotta yritys, yhdistys tai säätiö voi saada kustannustukea, tuen myöntämisen..

Miten tuki kohdennetaan toisella kierroksella?

Toisella hakukierroksella tuki on tarkoitus kohdentaa edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta. Näillä toimenpiteillä pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

Mikä on puitetukiohjelma?

Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla.  Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 1,8 miljoonan euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 1,8 miljoonan euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla. EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvat..

Mitä tarkoittavat julkisuuslain mukaiset salassa pidettävät tiedot?

Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun viranomainen on saanut ne. Tämä koskee myös kustannustukihakemuksia. Kuka tahansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä. Kustannustukihakemus voi kuitenkin sisältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1..

Kuinka suuri kustannustuki on?

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa.

Kustannustuki haettavissa vielä kolmen viikon ajan – uutta tilastotietoa hakemuksista joka arkipäivä

Valtiokonttori tuottaa ajantasaista tietoa kustannustukihakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä joka arkipäivä Tilastoja kustannustuesta -sivulle. Tiedot ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tilastosivulla voi tarkastella esimerkiksi kustannustukihakemusten ja -päätösten jakaumaa yrityskoon mukaan: Tähän mennessä kustannustukea on myönnetty lähes 3 700 yritykselle. Keskimääräinen maksumäärä yritystä kohden on lähes 24 000 euroa. Kaikkiaan kustannustukea on maksettu lähes 90 miljoonaa euroa. Eniten..
Kustannustuki haettavissa vielä kolmen viikon ajan – uutta tilastotietoa hakemuksista joka arkipäivä

Tietoa kustannustuesta medialle

Tälle sivulle on koottu medialle tietoa kustannustuesta. Perustietoa kustannustuesta Yleisesitys kustannustuen toisesta kierroksesta medialle > Tilastoja kustannustuesta -sivulta löytyy joka arkipäivä päivittyvä raportti: TILASTOJA KUSTANNUSTUESTA > Myös kustannustuen ensimmäisen hakukierroksen tilastot ovat yhä saatavilla ja ladattavissa. Uusimmat tiedotteet Kustannustuen hakuaika päättyy 26.2. klo 16.15 > (23.2.2021) Kustannustuen hakuaika päättyy 26.2. – hae kustannustukea nyt >..

Tiedote: Kustannustukea maksettu 52 miljoonaa euroa – suurin osa tuesta Uudellemaalle ja Pirkanmaalle

Kustannustukea on voinut hakea Valtiokonttorista kuukauden ajan. Valtiokonttori on maksanut kustannustukea tähän mennessä noin 52 miljoonaa euroa. Hakemuksia on vastaanotettu noin 10 400 ja 71 % hakemuksista on käsitelty. Tukea on myönnetty noin 2200  yritykselle keskimäärin 23 000 euroa. Tuen jakautuminen alueellisesti Tällä hetkellä eniten tukea on myönnetty Uudellemaalle ja Pirkanmaalle, yhteensä yli 32 miljoonaa..
Tiedote: Kustannustukea maksettu 52 miljoonaa euroa – suurin osa tuesta Uudellemaalle ja Pirkanmaalle

Kustannustukihakemusten käsittelyaika

Kustannustukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä noin 56 tuntia. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyprosessit voivat vaihdella. Tästä syystä hakemuksen todellinen käsittelyaika voi olla pidempi esimerkiksi siksi, että hakemuksen käsittelemisessä joudutaan käyttämään harkintaa muun muassa kulujen osalta. Näissä tapauksissa hakemusten käsittelyaika on arvioilta kuukausi. Hakemuksen käsittelyssä saatetaan joutua pyytämään myös lisäselvitystä, jolloin hakemuksen käsittelyyn kuluu..
Kustannustukihakemusten käsittelyaika