Hakutulokset

Yritykseni soveltaa toiminnassaan marginaaliverotusmenettelyä – miten ilmoitan liikevaihtotiedot Valtiokonttorille?

Esimerkiksi käytettyjen tavaroiden kaupassa, kuten autoliikkeillä, ja matkatoimistoilla voi olla marginaaliverotuksen piiriin kuuluvaa myyntiä. Mikäli yritys soveltaa toiminnassaan marginaaliverotusmenettelyä, yritys voi ilmoittaa Valtiokonttorille kaikki vertailukauden sekä tukikauden liikevaihtotietonsa hakulomakkeella. Tällaisessa tapauksessa yritys ilmoittaa hakulomakkeella sekä arvonlisäverollisen myyntinsä että marginaaliverotuksen piiriin kuuluvan myynnin.

Miten ulosotto vaikuttaa tuen saamiseen/ maksuun?

Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, jolla on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa. Myönnettävä tuki on ulosoton alaista tuloa, johon ulosottoviranomaisella on lain mukainen oikeus.

Tukea voi hakea myös välttämättömän vuokratyövoiman kuluihin. Mitä se tarkoittaa?

Välttämättöminä vuokratyövoiman kuluina pidetään esimerkiksi sellaisia vuokratyövoimakuluja, jotka vastaavat sellaisia yrityksen oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Muita kuin välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja ei voida tukea. Yrityksen tulee pyydettäessä esittää selvitys käytetyn vuokratyövoiman välttämättömyydestä yrityksen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

Kuinka varmistetaan, että tuet eivät mene omistajien taskuun?

Yritysten määräaikaista kustannustukea koskeva laki asettaa kustannustuen määrään perustuvan rajoituksen varojenjaolle. Tuen määrä vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksensä vahvistamista.

Onko liikevaihdon alenemaa mahdollista todentaa muulla tavoin, kuin Verohallinnolle annettuihin arvonlisäveroilmoituksiin perustuen?

Kustannustukea koskevan lain mukaan liikevaihdon lasku todetaan lähtökohtaisesti Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista. Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon tukikauden myynnistä ja vertailukausien myynnistä hakemuksessa. Jollei yritys sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäveroilmoittamisessaan, sen tulee todentaa liikevaihto muulla tavalla. Mikäli yritys perustellusti (esimerkiksi kirjanpidosta ilmenevällä tavalla) osoittaa laissa edellytetyn yli 30..

Lasketaanko tukikauden 2020 liikevaihtoon mukaan esimerkiksi aiemmin myönnetty kustannustuki 1?

Yritykselle myönnetyillä tuilla tai avustuksilla ei ole vaikutusta kustannustuen määräytymiseen vaikuttaviin yrityksen liikevaihtotietoihin. Kustannustukea määritettäessä sekä tukikauden että vertailukauden liikevaihtotiedot todetaan lähtökohtaisesti yrityksen Verohallinnolle antamien arvonlisäveroilmoitusten perusteella. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tukia ja avustuksia ei lueta arvonlisäveron perusteeseen, kun ne eivät liity suoraan tavaran tai palvelun hintaan (ALV 79 §:n 1 momentti).

Millainen on toimialarajaus kustannustuen toisella kierroksella?

Toimialat määriteltiin valtioneuvoston asetuksessa 18.12.2020. Listaus toimialoista > Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt. Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala kuuluu 1.6.2020 tuen piiriin. Nämä tuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään kustannustukilaissa säädetyin perustein valtioneuvoston asetuksessa. Toimialarajaus on yksi keino kohdistaa kustannustukea juuri niihin yrityksiin, jotka kärsivät koronapandemiasta. Jos yrityksen päätoimiala ei..

Onko hyväksyttäville kuluille maksimirajaa?

On. Tukikauden kuluista ja palkkakuluista osa voi leikkaantua pois, eli niille on maksimiraja. Kustannustukea myönnettäessä tukikauden muita kuluja ja palkkakuluja otetaan huomioon kuukausitasolla yhteensä enintään yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

Millaisia joustamattomia kuluja voidaan hyväksyä taksiyrittäjälle?

Taksiyrittäjänä/ammattiautoilijana minulle aiheutuu erilaisia kuluja työkalustani – autosta. Onko tällaisia kuluja mahdollista lukea osaksi kustannustuen määräytymisperusteita? Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. Kustannustukea koskevan lain mukaan tukikauden muilla kuluilla tarkoitetaan yrityksen perustellusti osoittamia tukikauteen (1.6. – 31.10.2020) kohdistuvia joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea...

Ovatko ostopalvelukulut hyväksyttäviä?

Tapahtuma-alalla ei välttämättä ole ”perinteisiä” kiinteitä kustannuksia, vaan esim. ostopalvelukuluja kuten asiantuntijapalveluiden käyttöä (esim. kiinnitetään yrittäjä projektiin tuottajaksi)? Hyväksytäänkö tällainen kulu? Kustannustuen määräytymisperusteisiin luettavina joustamattomina liiketoiminnan kuluina voidaan pitää myös sellaisia välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia sellaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Välttämättöminä vuokratyövoiman kuluina voitaisiin yrityskohtaisen harkinnan perusteella..

Milloin hyväksyttävät kustannukset ovat voineet syntyä?

Tapahtuma-alalla tyypillisesti kulut syntyvät jo pitkän aikaa ennen tapahtumaa. Kuluja voi aiheutua koko vuoden ajan (esim. festarit ja messut), huomioidaanko tukikauden ulkopuolella aiheutuneet kustannukset? Jos huomioidaan, niin miten osoitetaan, milloin ne ovat syntyneet? Yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kustannustuen määräytymisperusteisiin voidaan lukea yrityksen sellaiset tukikauteen kohdistuvat yrityksen perustellusti osoittamat joustamattomat..

Huomioidaanko työvoimaa vuokraavien yritysten ulosvuokrattavien työntekijöiden kustannustuen laskennassa?

Työvoimaa vuokraavien yritysten osalta kustannustuen määräytymisperusteina voidaan huomioida ainoastaan yrityksen oman henkilöstön palkkakulut. Niin sanottujen ulosvuokrattavien työntekijöiden palkkakuluja ei voida huomioida yrityksen vaikeasti sopeutettavina palkkakuluina. Yrityksen tulee kustannustukihakemuksella ilmoittaa, mitkä yrityksen tukikauden palkkakuluista kohdistuvat yrityksen omaan henkilöstöön ja mitkä palkkakuluista niin sanottuihin ulosvuokrattaviin työntekijöihin. Hakemuksen sujuvan täyttämisen varmistamiseksi työvoimaa vuokraavan yrityksen kannattaa selvittää palkkakulujen jakautuminen..

Miten joustamattomat kulut ja menetykset määritellään?

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. Kustannustukea koskevan lain mukaan tukikauden muilla kuluilla tarkoitetaan yrityksen perustellusti osoittamia tukikauteen (1.11.2020-28.2.2021) kohdistuvia joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea. Yrityksen tulee hakemuksella pystyä erottelemaan kaikista ilmoittamistaan kuluista vain tukikauteen kohdistuva osuus. Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia eriä, joita..

Voiko yritys hakea tukea, jos se on perustettu helmikuun 2020 jälkeen?

Helmikuun jälkeen perustetun uuden yrityksen liikevaihdon alenemaa ei voida verrata kustannustuen vertailukauteen (kesä-lokakuu 2019 tai tammi-helmikuu 2020), sillä yritys ei ole ollut olemassa vertailukauden aikaan. Näin ollen kustannustuen määrää ei voida määrittää eivätkä tuen kriteerit täyty vertailukauden puuttuessa.

Voiko uusi yritys hakea tukea?

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä toimialoilla toimiville 1.1.2020 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella. Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa.

Voinko hakea tukea, vaikka yritykseni jäisi toimialarajauksen ulkopuolelle?

Tuen piiriin lähtökohtaisesti kuuluvista toimialoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Toimialarajauksen ulkopuolelle jääminen ei ole este tuen hakemiselle, vaan tukea voi hakea myös harkinnanvaraisin perustein. Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, joten kannustamme hakemaan tukea myös harkinnanvaraisin perustein. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida..

Huomioidaanko myös toiminimiyrittäjien palkkakulut kustannustukea myönnettäessä?

Yrityksen palkkakulut huomioidaan kustannustuen määräytymisperusteena lähtökohtaisesti Tulorekisterin tietojen mukaan. Toiminimiyrittäjien yksityisnostoja ei ilmoiteta Tulorekisteriin. Toiminimiyrittäjät voivat ilmoittaa tukikauden palkkakulunsa Valtiokonttorille hakemuksessa, joten myös toiminimiyrittäjien tukikauden palkkakulut huomioidaan kustannustukea myönnettäessä. Yksityisnostot ilmoitetaan Valtiokonttorille kuukausikohtaisesti nettona siten, että ilmoitettava summa vastaa toiminimiyrittäjän yksityisnostoina yrityksestä nostamaa rahasummaa vähennettynä toiminimiyrittäjän rahasijoituksilla yritykseen. Jos siis toiminimi on tehnyt yrityksen tilille kuukaudessa yksityissijoituksia..