To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

Kirjanpitovelvollisuus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV X Y Z Å Ä Ö    

Maksupiste (TaA 25 §)

Maksupisteet ovat tiliviraston osia, joille tilivirasto on hajauttanut maksuliikkeensä ja kirjanpitonsa TaA:n 50 §:n mukaisesti. Maksupisteiden kirjanpito on tiliviraston kirjanpidossa käytännössä eriytetty omiksi kokonaisuuksikseen. Maksupisteet eivät kuitenkaan laadi tilinpäätöstä, vaan niiden kirjanpidot ovat osa tiliviraston kirjanpitoa. Esimerkiksi tiliviraston päiväkirja ja pääkirja muodostuvat sen alaisten maksupisteiden päivä- ja pääkirjoista.

Ministeriön tulosohjaama tulosvastuullinen yksikkö (TaA 11 §, TaA 66 i §)

Ministeriön tulosohjaamalla tulosvastuullisella yksiköllä tarkoitetaan virastoa tai laitosta, joka ei ole tilivirasto, mutta jolle ministeriö vahvistaa tulostavoitteet. Tulosvastuullinen yksikkö on velvollinen laatimaan toimintakertomuksen, mutta ei muuta tilinpäätöstä. Tulosvastuullisen yksikön kirjanpito on osa jonkin tiliviraston kirjanpitoa.

[sivun alkuun]

Talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto

Talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto on talousarviotaloudesta rahastoksi erotettu varallisuus, jolla on rahastosta annetussa laissa säädetty käyttötarkoitus ja itsenäinen talous. Rahastojen kirjanpitoon sovelletaan talousarviolakia ja – asetusta, jollei rahastosta annetussa erityislaissa ole rahastoon säädetty noudatettavaksi kirjanpitolakia. Rahastot ovat talousarviotalouteen verrattavissa olevia itsenäisiä kirjanpitovelvollisia.

Tilintekijä (TaA 25 §)

Tilintekijä on tiliviraston ulkopuolinen henkilö tai organisaatio, jolle tilivirasto on siirtänyt joidenkin toimivaltaansa kuuluvien menojen maksamisen tai tulojen perimisen. Tilintekijä on tiliviraston puolesta maksamistaan menoista tai perimistään tuloista kirjanpitovelvollinen. Tilivirasto määrä, millaista kirjanpitoa tilintekijän on pidettävä. Tilintekijän kirjanpidon tiedot yhdistetään tiliviraston kirjanpitoon.

Tilivirasto (TaA 23 §)

Tilivirastot ovat talousarviotalouteen kuuluvia virastoja tai laitoksia, joille on säädetty velvoite vastata tietyn viraston tai tiettyjen virastojen ja laitosten tilivirastotehtävien hoidosta. Tilivirastotehtäviin kuuluvat mm. valtion maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaminen, tilinpäätöksen laatiminen sekä näiden tehtävien sisäinen valvonta. Tilivirastot eivät ole talousarviotalouteen verrattavia itsenäisiä kirjanpitovelvollisia, mutta niille on talousarvioasetuksessa säädetty velvoite laatia tilinpäätös.

[sivun alkuun]

Valtion talousarviotalous

Valtion talousarviotalous on kirjanpitovelvollinen yksikkö. Talousarviotaloudella tarkoitetaan eduskunnan, ministeriöiden (ml valtioneuvoston kanslia ja tasavallanpresidentin kanslia) sekä niiden alaisten virastojen ja laitosten taloutta. Valtion talousarviotalous on käsitteenä suppeampi kuin valtio oikeushenkilönä. Valtion talousarviotalouteen eivät kuulu talousarvion valtion ulkopuolisten rahastojen taloudet eivätkä valtion liikelaitosten taloudet. Valtion talousarviotalouden kirjanpito muodostuu käytännössä talousarviotalouteen kuuluvien tilivirastojen kirjanpidoista.

Virasto ja laitos

Virasto tai laitos on organisaatio, joka on perustettu hoitamaan tiettyä tai tiettyjä valtion tehtäviä. Viraston tai laitoksen tehtävistä ja toimivallasta on säädettävä lailla, jos viraston tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä. Muussa tapauksessa virasto tai laitos voidaan perustaa asetuksella.

[sivun alkuun]