Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki

Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki -prosessialue on talous- ja henkilöstöhallinnolle yhteinen hallinnollinen prosessialue.

Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki -prosessialue kattaa taloushallinnon osalta seuraavat prosessit:

  • Suunnittelun tuki
  • Hinnoittelu
  • Seuranta

Suunnittelun tuki -prosessi sisältää suunnitteluasiakirjojen laadinnan, sisäisen budjetoinnin, tunnuslukujen ja mittareiden laadinnan sekä kustannuslaskennan. Hinnoittelu jakaantuu liiketaloudellisten, julkisoikeudellisten ja erityislakien mukaisten suoritteiden hinnoitteluun. Seuranta kattaa toimintakertomuksen laadinnan, säännöllisesti toistuvan jatkuvan raportoinnin sekä erityistarpeisiin laadittavan ad hoc -raportoinnin.

Tulosohjaus

Tulosohjausprosessissa voidaan erottaa kolme vaihetta: valmistelu, toimeenpano ja seuranta.  Keskeisimmät prosessissa syntyvät valtiotasoiset asiakirjat ovat hallitusohjelma, valtion talousarvioesitys (TAE) ja valtion tilinpäätös. Kirjanpitoyksikön keskeisimmät asiakirjat ovat strategia-asiakirja, tulostavoiteasiakirja (tulossopimus) sekä tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen. Tulosohjausprosessin toimijoita ovat valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, ohjaavat ministeriöt sekä tulosohjattavat virastot.

Valtiokonttori on toteuttanut virastojen käyttöön valtion tulostietojärjestelmän, joka toimii tulostavoite- ja toteumatietojen valmistelu- ja suunnitteluvälineenä. Tulostietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot ovat viraston sekä ohjaavan ministeriön sisäistä tietoa ennen niiden julkaisemista Netra-palvelussa. Valtion virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden tulostavoitteet ja niiden toteumat julkaistaan Valtion raportointipalvelu Netran Tuloksellisuus-osiossa.

Tulostietojärjestelmä on käytössä kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa, eikä se vaadi virastolta investointeja laitteisiin tai ohjelmistoihin.

Tulostietojärjestelmään kirjaudutaan Valtiokonttorin sähköisten palveluiden yhteisessä osoitteessa https://tunnistus.valtiokonttori.fi.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadintaa sekä asiakirjasivujen ja tuloksellisuustietojen julkaisemista koskevat Valtiokonttorin antamat ohjeet ja määräykset löytyvät Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustolta.

Kustannuslaskenta

Valtion kustannuslaskennan toimintatapojen kehittämisessä keskeisessä roolissa on yhteinen seurantakohdemalli, joka mahdollistaa mm. aiempaa laajemman yhtenäisen raportoinnin valtionhallinnossa.

Lue lisää seurantakohdemallista >

Kustannuslaskennan osalta määräyksiä on annettu maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta. Määräyksissä ja ohjeissa on esitetty kustannuslaskennan yleisperiaatteet ja niiden tarkempi soveltaminen ja laskentamenetelmien valinta on tarkoituksellisesti jätetty kirjanpitoyksiköiden vastuulle. Kieku-toimintamallissa on kehitetty palkkakustannusten jaon laskentamallia, jonka hienosäätö jatkuu vuoden 2016 alussa käyttöönotettavilla uusilla toiminnallisuuksilla.

Lue lisää palkkakustannusten kohdistamisesta >

Julkaistu 4.11.2015 klo 12.26 , päivitetty 18.1.2017 klo 13.30
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun