Työterveyshuolto

Työterveyshuollon määritelmä

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on varmistaa, että työn ja työympäristön turvallisuuden sekä terveellisyyden edistämiseksi toteutetaan tarpeelliset toimenpiteet, joiden avulla työssä ilmenevät vaarat havaitaan ja poistetaan sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan.

Työnantaja on velvollinen järjestämään palveluksessaan oleville työterveyshuolto työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi, työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden, työyhteisön toiminnan sekä työntekijöiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

Vaikka palveluiden järjestämisvastuu onkin työnantajalla, tulee työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon toimia yhteistyössä.

Valtion työntekijöiden työterveyshuollosta on voimassa määräysVM/1675/00.00.00/2016 

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuolto jakautuu lakisääteiseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja vapaaehtoiseen sairaanhoitoon ja muuhun terveydenhuoltoon.

Työterveyshuollon lakisääteisiä tehtäviä ovat:

  • Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen
  • Työpaikkaselvitys
  • Tietojen antaminen ja ohjaus
  • Terveystarkastusten järjestäminen
  • Työkykyä ylläpitävä toiminta
  • Osatyökykyisten työntekijöiden terveydentilan seuranta
  • Osallistuminen ensiavun järjestämiseen
  • Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn selvittäminen: työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, ja työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työntekijän on toimitettava Kansaneläkelaitokselle lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.

Työnantajan vapaaehtoisesti järjestämä sairaanhoito tulisi suuntautua työkyvyn kannalta merkityksellisten sairauksien hoitoon ja tapahtua yleislääkäritasoisena avosairaanhoitona.

Työterveyshuollon laadukkaaseen sairaanhoitoon kuuluu kannanotto sairauden työperäisyydestä sekä suositukset tarvittavista, erityisesti työhön liittyvistä toimenpiteistä.

Hankinta ja yhteistyö

Valtion virastojen työterveysyhteistyön tehostamiseksi on kehitetty virastojen käyttöön tukimateriaali ”Asiakasvirasto työterveyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”, jossa kuvataan  kolme kokonaisuutta ja 10 askelta kohti vaikuttavampaa työterveyshuoltoyhteistyötä asiakasviraston näkökulmasta.

Materiaali on tuotettu työryhmässä, jossa oli edustettuna virastojen työterveysyhteistyön asiantuntijoita sekä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori koordinoivina osapuolina. Materiaali on tarkoitettu virastojen sisäiseen käyttöön tukemaan omaa toimintaa  työterveysyhteistyössä.

Materiaali: ”Asiakasvirasto työterveyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta” (pdf) >> 

Valtiotyönantajat hankkivat työterveyshuoltopalvelut Hansel oy:n keskitetyn puitejärjestelyn avulla. Kukin työnantaja kilpailuttaa puitejärjestelyyn osallistuvista palveluntuottajista henkilöstönsä tarpeisiin sopivan tuottajan julkisista hankinnoista säädetyllä tavalla. Hansel Oy:n palvelusivustolla on esitetty kuvaukset puitejärjestelyn mukaisesta hankinnan kohteesta.

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammatti-henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12; Työterveyshuoltolaki, Opas työterveyshuoltolain soveltajille
Sosiaali- ja terveysministeriö: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö

Julkaistu 5.12.2012 klo 9.39 , päivitetty 13.10.2016 klo 11.30
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun