Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2016 julkaistu  (7.9.2017)

TH Valtiodata-logo

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2016

Vuonna 2016 (2015) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,4 (1,4) mrd. €, joista julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,337 (0,339) mrd. €, markkinasuoritteiden 0,351 (0,360) mrd. € ja erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,384 (0,386) mrd. €.

Julkisoikeudellista suoritetuotantoa harjoittavista kirjanpitoyksiköistä hieman yli puolet, eli 56 % (56 %), tuotti alijäämää vuonna 2016. Kustannusvastaavuus julkisoikeudellisten suoritteiden osalta koko valtion tasolla kasvoi hieman ollen 96 % (95 %). Valtiotasoisen tai tätä paremman kustannusvastaavuuden saavutti 67 % (68 %) näistä kirjanpitoyksiköistä.

Markkinasuoritetuotannossa 68 % (52 %) kirjanpitoyksiköistä pääsi kustannusvastaavuudessa ylijäämään vuonna 2016. Markkinasuoritetuotannon kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 103 % (100 %). Vuonna 2016 hintatukea käytti kolme kirjanpitoyksikköä, yhteensä 2,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus laski edellisvuoteen nähden yhden prosenttiyksikön ollen 43 %.

Valtiokonttori laatii vuosittain selvityksen valtion maksullisesta toiminnasta. Selvityksen laatiminen liittyy valtion maksuperustelakiin, jonka hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Selvitys perustuu kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten osana esitettyihin kustannusvastaavuuslaskelmiin, joilla maksullisen toiminnan kannattavuus esitetään. Selvityksessä on mukana vain ne kirjanpitoyksiköt, jotka ovat ilmoittaneet yli miljoonan euron tuotot vähintään yhdelle osa-alueelle. Vuonna 2016 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 45.

Selvitys on julkaistu Valtiokonttorin Internet sivuilla.

Tänä vuonna selvityksestä on laadittu lisäksi visualisointi, joka sisältää maksullisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosilta 2010–2016. Vuotta 2015 vanhempia tietoja ei kuitenkaan ole tarkastettu muutoin kuin siltä osin kun tietojen vertailukelpoisuuden kannalta on tarpeellista. Aiempien vuosien tietoihin tehdyt muutokset on kirjattu ylös selvityksen liitteeseen. Visualisointiin tästä.Julkaistu 7.9.2017 klo 13.30 , päivitetty 7.9.2017 klo 13.33

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot