Perittävä ei ole tehnyt testamenttia

Jos perillisittä kuolleen henkilön pesästä ei löydy testamenttia, kuolintapauksesta tulee ilmoittaa Valtio-konttorille kirjallisesti heti, kun sukuselvityksestä on käynyt ilmi, ettei perillisiä ole.

Perillisittä kuolleesta ilmoittaminen
Valtion kuolinpesien pesänhoito
Valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakeminen
Päätös kuolinpesän omaisuudesta

Perillisittä kuolleesta ilmoittaminen

Jos sukuselvityksessä ei löydy perillisiä, eikä henkilö ole tehnyt testamenttia, kuolemantapauksesta on ilmoitettava Valtiokonttorille. Ilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella ja se toimitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää liitteitä.

On tärkeää, ettei kuolinpesän alkuperäisiä asiakirjoja lähetetä ilmoituksen mukana Valtiokonttoriin. Muunnamme kaikki meille toimitetut asiakirjat sähköiseen muotoon ja tämän digitoinnin yhteydessä asiakirjat hävitetään.

Valtiokonttori valtuuttaa heti ilmoituksen saatuaan pesänhoitajan hoitamaan kuolinpesää ja valmistelemaan perunkirjoitusta, joten ilmoittajan hallussa mahdollisesti olevat kuolinpesän asiakirjat voi luovuttaa suoraan pesänhoitajalle. Pyydämme pesänhoitajaa heti valtakirjan saatuaan ottamaan yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt ilmoituksen Valtiokonttorille.

Ilmoituslomakkeen voit ladata käyttöösi lomakesivulta >

Valtion kuolinpesien pesänhoito

Valtiokonttori on kilpailuttanut valtiolle tulleiden kuolinpesien hoidon. Kilpailutuksen piiriin kuuluvilla alueilla pesänhoitajina käytetään pääsääntöisesti kilpailutuksessa valittuja asianajajia tai oikeusaputoimistoja. Muilla alueilla Valtiokonttori antaa pesänhoitovaltakirjan sopivaksi katsomalleen henkilölle, ensisijaisesti asianajajalle.

Valtiokonttorin sopimuspesänhoitajat >

Valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakeminen

Kaikki valtiolle perintönä tuleva omaisuus ei jää valtion omistukseen, vaan perittävän kotikunnalla ja kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunnalla sekä perinnönjättäjälle erityisen läheisillä henkilöillä on mahdollisuus hakea omaisuutta. Hakemusaikaa on vuoden ajan perinnönjättäjän kuolemasta.

Henkilön kuoltua perillisittä ja ilman testamenttia Valtiokonttori ilmoittaa kunnille hakemismahdollisuudesta. Hakemuksessaan kunnan tulee määritellä sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle.

Perittävän läheinen voi tehdä hakemuksen oheisella lomakkeella. Hakemukseen ei tarvitse liittää todistajien lausuntojen lisäksi muita liitteitä. Älä liitä hakemukseen mitään alkuperäisiä asiakirjoja. Emme palauta hakemusta tai sen liitteitä.

Hakemuslomakkeen voit ladata käyttöösi lomakesivulta >

Päätös kuolinpesän omaisuudesta

Valtiokonttori voi tehdä päätöksen kuolinpesän omaisuudesta aikaisintaan vuoden kuluttua perinnönjättäjän kuolemasta. Jos kuolinpesässä on omaisuutta yli 750 000 euron arvosta, päätöksen tekee valtioneuvosto.

Omaisuutta valtiolle
Omaisuutta pysytetään valtion omistuksessa, jos siihen on erityistä syytä. Tällaista omaisuutta ovat mm. kiinteistöt, jotka soveltuvat suoraan luonnonsuojelualueiksi tai vaihtomaiksi luonnonsuojelualueita perustettaessa. Harvinaisissa tapauksissa myös julkisiin taidekokoelmiin tai museoihin soveltuvaa arvokasta irtaimistoa pidetään valtiolla. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla.

Omaisuutta läheisille
Omaisuutta voidaan luovuttaa perinnönjättäjälle erityisen läheiselle henkilölle, kuten avopuolisolle tai henkilölle, joka on pitkän aikaa auttanut perittävää.

Jos omaisuuden pysyttämiseen valtiolla on erityistä syytä, omaisuus voidaan luovuttaa yksityiselle hakijalle vain, jos tämä voi läheisyyden lisäksi osoittaa, että luovutus vastaa perittävän viimeistä tahtoa.

Omaisuutta kunnille
Jos omaisuutta ei ole tarvetta pysyttää valtiolla, eikä ole edellytyksiä luovuttaa sitä perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan perinnönjättäjän kotikunnalle. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttaminen kunnalle ei perustu tarveharkintaan, eivätkä kunnan ja yksityisen henkilön hakemukset kilpaile keskenään.

Tilasto: Päätökset valtiolle tulleesta omaisuudesta

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.33 , päivitetty 28.11.2017 klo 15.31
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot