Antolainaustoiminnon riskienhallinta

Antolainaustoiminnossa riskienhallinta ja sen jatkuva ylläpito ja kehittäminen on olennainen osa luottojen hallinnointiin liittyvää toimintaa. Luotto- ja takaussuhteisiin liittyen hallitaan luottoriskiä. Kaikessa toiminnassa hallitaan lisäksi operatiivisia riskejä.

Luottojen ja valtiontakausten riskienhallinta

Luottoriski sisältyy suoraan valtion lainoitukseen ja valtiontakausten piiriin kuuluvaan lainoitukseen.

Valtiokonttorissa asiakas- ja asiakaskonsernikohtaista luottoriskin hallintaa toteutetaan mahdollisimman pitkälle samoin periaattein kuin rahalaitoksissa, ottaen kuitenkin huomioon erityislainsäädännön ja muiden säännösten valtion rahoitustoimintaan asettamat erityispiirteet. Luottojen ja valtiontakausten hallinnoinnin riskienhallinnan tavoitteena on valtion saatavien turvaaminen ja luotto- ja takaustappioiden minimointi.

Luotto- ja takausriskien hallinnan välineinä ovat ajantasaiset ja jatkuvasti seurannassa olevat luotto- ja takauskannan raportit. Maksuhäiriöseuranta on jatkuvaa ja maksuviivetilanteisiin on määritelty toimintaprosessit kaikille lainaryhmille. Valtiokonttori tuottaa säännölliset laina- ja takauskantoihin liittyvät raportit myös luotonmyöntäjävirastojen käyttöön.

Valtion saatavien turvaaminen maksukyvyttömyystilanteissa

Valtiokonttori toimii hallinnoimissaan luotoissa valtiovelkojana. Valtion saatavien turvaamiseen liittyvä valtion edun valvonta velkojana korostuu konkurssi-, yrityssaneeraus-, velkajärjestely- ja vakuuden realisointitilanteissa. Mainituissa tilanteissa keskeinen osa riskienhallintaa ja saatavien turvaamista on saatavien valvonta, aktiivinen valtion edustaminen ja kannanotot velkojaroolissa. Riskienhallinnallisesti tavoite maksukyvyttömyystilanteissa on ongelmista huolimatta maksimaalisen suorituksen saaminen valtiolle. Valvonnassa varmistetaan, että valtiota velkojana kohdellaan samanarvoisesti muiden velkojien kanssa. Konkurssitilanteissa ja erilaisissa järjestelyissä kiinnitetään huomiota epätavanomaisiin toimiin ja puututaan mahdollisiin valtiovelkojan etua loukkaaviin toimenpiteisiin, joita voidaan tarvittaessa selvittää muun muassa erityistilintarkastuksien avulla.

Riskienhallinnan organisointi

Rahoitus-toimialalla toimialatason riskien valvonnasta vastaa Riskit ja strategia -yksikkö. Antolainauksessa riskienhallinnasta vastaa ensisijaisesti kunkin luottotiimin luottopäällikkö. Lisäksi Antolainaustoiminnossa on koko yksikön riskienvalvonnasta vastaava riskienhallintapäällikkö.

Päätöksentekomenettely

Luotto- ja takauskannan hallinnointiin liittyvien toimenpiteiden luottopäätökset ovat keskeinen osa riskienhallintaa. Päätöksenteko on valtuuspäätöksin porrastettu tiimi- ja yksikkötasojen kesken. Yksikkötasolla päätökset käsitellään luottoryhmässä, jossa käsittelyyn osallistuvien erilaisilla erikoistumisalueilla varmistetaan päätöksiin liittyvä laatu ja riskienhallinta.

Riskienhallinnassa hyödynnetään valtion eri lainaryhmien hallinnoinnin keskittämisestä syntyvää erityisosaamista. Antolainaustoiminnossa hoidetaan luottojen ja takausten hallinnointia ja riskienhallintaa mahdollisimman yhteneväisin periaattein, minkä lisäksi otetaan huomioon luotonmyöntäjävirastojen kanssa sovitut erityislinjaukset. Asuntorahoituksen linjaukset on vahvistettu Valtion asuntorahaston johtokunnan riskienhallintaohjeella.

Valtiokonttori noudattaa valtion lainoituksen hallinnoinnissa soveltuvin osin Finanssivalvonnan linjauksia. Valtion hallinnon sisäisesti toiminta kuuluu Valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan piiriin. Lisäksi toimintaa tarkastaa Valtiokonttorin sisäinen tarkastus. Rahoitus-toimialalla suoritetaan lisäksi vuosittainen sisäisen valvonnan kontrolli, jossa keskeisten prosessien laatu, riskit ja kehitystoimenpiteet arvioidaan ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan.

Vuokra- ja asumisoikeusyhteisöjen rahoituksen riskienhallinta   

Aravalainoituksessa riskienhallinnan tukena ovat asiakas- ja kuntakohtaiset riskiluokitukset sekä vakuusarvomalli. Valtion rahoitukseen liittyviä luottotappioriskejä ehkäistään ja minimoidaan lainsäädännön mahdollistamien tervehdyttämistoimien ja rahoitusjärjestelyiden avulla.

Ennakoivaa riskienhallintaa tukee SART-tietojärjestelmän avulla tapahtuva vuosittainen tilinpäätöstietojen ja tunnuslukujen kerääminen vuokrataloyhteisöiltä. Ennalta ehkäisevän riskienhallinnan piiriin kuuluvat myös asiakas- ja kuntakäynnit, joiden painopisteenä ovat paikkakunnat ja alueet, joilla väestökehitys on negatiivinen ja vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiin ja käyttöasteeseen liittyy maksukykyä vaarantavia uhkia. 

Operatiivisten riskien hallinta

Antolainaustoiminnossa operatiivisia riskejä seuraa riskienhallintapäällikön johtama operatiivisen riskin ryhmä, joka käsittelee poikkeamaseurantaraportit ja esittää toimintatiimeille ja tarvittaessa yksikön johdolle kehittämis- ja toimenpide-ehdotukset.

Operatiivisten riskien hallintaa tukevat muun muassa sisäiset toimivaltaohjeet, työohjeet ja prosessikuvaukset. Tyypillisiä operatiivisen riskienhallinnan tavoitteita on dokumenttiriskien ehkäiseminen ja käsittelyprosesseissa olevien virheiden ja katveiden eliminointi sekä tiedon kulun varmistaminen eri toimijoiden välillä. Keskeinen operatiivisen riskienhallinnan osa-alue on substanssitietojärjestelmien toimivuuden turvaaminen ja kehitystoimien esittäminen. Antolainaustoiminnossa tietojärjestelmien operatiivista riskienhallintaa tukee määrämuotoinen pääkäyttäjäjärjestelmä sekä ylläpitotoiminnan ohjausmenettely substanssiyksikön ja tietohallinnon välillä.  

Julkaistu 27.11.2012 klo 12.26 , päivitetty 13.8.2015 klo 8.43
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot