Tietoa viranomaisille

Valtiolle osoitettujen vahingonkorvausvaatimusten käsittely

Valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain (978/2014) mukaan valtioon kohdistuva vahingonkorvausvaatimus käsitellään Valtiokonttorissa silloin, kun vaatimus perustuu

  • valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin tai
  • toimintaan, josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta.

Näissä tapauksissa Valtiokonttori myös edustaa valtiota oikeudenkäynnissä.

Laki koskee sekä henkilöön kohdistuvia vahinkoja että esine- ja varallisuusvahinkoja, jos vahingonkorvausvaatimus tai kanne on tullut vireille 1.1.2015 tai sen jälkeen.

Valtiokonttorin toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu esine- tai varallisuusvahinkoa koskevan korvausvaatimuksen käsittely silloin, kun vaatimus koskee:

1) puolustusvoimien toiminnassa kiinteistölle aiheutunutta vahinkoa tai sotilaallisesta kriisinhallinnasta johtuvaa vahinkoa;
2) poliisin ja rajavartiolaitoksen toiminnassa aiheutunutta vahinkoa;
3) ulosotossa aiheutunutta vahinkoa;
4) maanmittaustoimituksessa aiheutunutta vahinkoa tai maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheestä tai puutteellisuudesta aiheutunutta vahinkoa;
5) verotukseen perustuvaa vahinkoa taikka Tullin kantamien tullien, verojen ja maksujen määräämisessä aiheutunutta vahinkoa; tai
6) liikenneväylien ylläpitämisestä johtuvaa vahinkoa.

Myös näiden viranomaisten toiminnasta aiheutunutta henkilövahinkoa ja kärsimystä koskevat korvausvaatimukset käsitellään Valtiokonttorissa.

Valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain soveltamisalan piiriin eivät siis kuulu esimerkiksi korvausvaatimukset:

  • jotka ovat aiheutuneet nimenomaisen viranomaispäätöksen seurauksena (esim. pakkolunastuspäätös)
  • joiden syntymiseen viranomaistoiminta ei ole lainkaan vaikuttanut (esim. poikkeuksellisten tulvien aiheuttama vahinko)
  • jotka perustuvat valtion solmimaan yksityisoikeudelliseen sopimukseen
  • jotka perustuvat valtion palvelussuhteeseen (esim. virka- tai työsuhteen ehtoihin tai tasa-arvolakiin perustuvat korvausvaatimukset)
  • jotka perustuvat julkisista hankinnoista annettuun lakiin.

Ennen vahingonkorvausasian ratkaisua Valtiokonttori kuulee sitä viranomaista, jonka toimialalla vahingon on väitetty aiheutuneen. Viranomainen voi myös antaa selvityksensä jo siirtäessään vahingonkorvausasian Valtiokonttoriin.

Yhteystiedot:
Asiakaspalvelu klo 9–15.30, puh. 0295 50 3740
Postiosoite: Valtiokonttori, Vahingonkorvaukset, PL 50, 00054 Valtiokonttori
S-posti: vahingonkorvaus(at)valtiokonttori.fi

Julkaistu 23.2.2015 klo 9.52 , päivitetty 23.2.2015 klo 11.14
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun