Muutoksen hakeminen päätöksiin

Jokaisen haavoittuneen, vammautuneen tai sairastuneen on pääsääntöisesti itse huolehdittava korvauksien ja niihin mahdollisesti tehtävien oikaisujen hakemisesta.

Tarkempia tietoja ja käytännön ohjeita korvaushakemusten tekemisessä saa Valtiokonttorilta, puh. 0295 50 3070.

Tietoja ja ohjeita antavat myös Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot, piiritoimistot ja keskustoimistot sekä neuvontapalvelua antavat sairas- ja veljeskodit.

Lisätietoja muutoksenhausta:

Elinkoron ja lisähuoltoeläkkeen oikaisu

Oikaisuhakemuksella voi hakea:

  • elinkoron perusteena olevan työkyvyttömyysasteprosentin korottamista
  • muutosta voimassa oleviin elinkoron lisäysosiin, täydennyskorkoon ja lisähuoltoeläkkeeseen

Elinkoron oikaisu
Perusteena elinkoron oikaisua haettaessa on, että korvatun vamman tai sairauden aiheuttama haitta on lisääntynyt olennaisesti aikaisemmin annetun elinkorkopäätöksen jälkeen. Tässä yhteydessä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset korvatuista vammoista tai sairauksista johtuvat lisävammat ja -sairaudet.

Haitan lisääntyminen on hakemuksen yhteydessä osoitettava lääkärinlausunnolla.

Elinkoron oikaisuasiaa ratkaistaessa ei oteta huomioon ikääntymisestä johtuvaa yleisen terveydentilan heikkenemistä ja siviilisairauksien tai -vammojen tilan pahenemista.

Elinkoron lisäysosien, täydennyskoron ja lisähuoltoeläkkeiden oikaisu
Myös voimassa oleviin elinkoron lisäysosa-, täydennyskorko- ja lisähuoltoeläkepäätöksiin voi hakea oikaisua. Perusteena oikaisua haettaessa on, että ne seikat, joista korvauksen suuruus riippuu, ovat olennaisesti muuttuneet.

Oikaisujen hakemiselle ei ole määräaikoja.

Korvauksen uudelleen hakeminen

Korvauksen uudelleen hakeminen on mahdollista, jos palveluksessa tai niihin rinnastettavissa olosuhteissa sattunut sairastuminen tai vahingoittuminen on tapahtunut ennen sotilasvammalain voimaantuloa 1.1.1948.

Päätöksen uudelleen tutkiminen
Valtiokonttori voi tutkia uudelleen ne viittä vuotta vanhemmat päätökset, joilla korvaus jostakin vammasta tai sairaudesta on hylätty kokonaan tai jokin vamma tai sairaus on korvattu vain osittain.

Uudelleen tutkimista voi hakea Valtiokonttorilta sen omien päätösten lisäksi myös vakuutusoikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksiin.

Milloin on mahdollista hakea korvausta uudelleen?
Ratkaisevaa kaikissa tapauksissa on, että asiaa koskevasta viimeisestä päätöksestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Asian uudelleen tutkimisen perusteella voi saada myönteisen päätöksen, jos korvauskäytäntö on muuttunut. Myös uuden selvityksen esittäminen saattaa auttaa asiassa. Uutena selvityksenä voivat esimerkiksi tulla kyseeseen lääkärinlausunnot ja silminnäkijöiden kertomukset.

Valitus / oikaisuvaatimus

Valtiokonttorin päätökseen haetaan oikaisua Valtiokonttorilta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan Valtiokonttorille. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisua vaativan nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisua vaativan tai sen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei itse allekirjoita oikaisuvaatimusta, on mukaan liitettävä valtakirja, ellei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin oikaisua vaatinut itse, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava laatijan ammatti ja asuinpaikka.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä Valtiokonttorin päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Lisäksi oikaisuvaatimukseen on liitettävä alkuperäisenä tai kopiona asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jos niitä ei ole jo aikaisemmin toimitettu Valtiokonttorille. Oikaisuvaatimuksesta pitää ilmetä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan ja perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen on oltava Valtiokonttorissa viimeistään ennen virka-ajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä sen päivän jälkeen, jona oikaisuvaatimuksen tekijä sai tiedon päätöksestä. Hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei oikaisuvaatimuksen yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä päätökseen merkityn postiinjättöpäivän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamies voi toimittaa oikaisuvaatimuskirjelmän Valtiokonttorille henkilökohtaisesti, omalla vastuullaan lähettiä käyttäen, postitse tai sähköpostitse.

Jos oikaisuvaatimus lähetetään postitse, se on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan annetaan Valtiokonttorille ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Valtiokonttorin postiosoite on PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI.
Sähköposti:sove.info (at) valtiokonttori.fi

Jos asiakas on tyytymätön päätökseen, jonka Valtiokonttori on antanut oikaisuvaatimuksen perusteella, asiakas voi valittaa siitä Vakuutusoikeuteen.

Päätöksen poisto

Vakuutusoikeus voi poistaa lainvoimaisen päätöksen, jos se perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ei ilmeisesti ole lainmukainen.

Julkaistu 13.12.2012 klo 11.27 , päivitetty 16.2.2017 klo 14.39
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun