Kotihoito ja sen tukimuodot

Pikalinkit tämän sivun aiheisiin:

Asumispalvelut >
Ateria- ja muut tukipalvelut >
Kotipalvelun hoito ja hoiva >
Korotettu sairausapulisä >
Omaishoidon tuki >

Sotainvalidit voivat hakea kotikunnastaan seuraavia kotihoidon palveluja:

  • ateriapalvelut ja muut tukipalvelut
  • kotipalvelu
  • omaishoidontuki
  • asumispalvelut (palvelutaloissa yms.)
  • kotisairaanhoito ja apuvälineet

Edellytyksenä näihin palveluihin on

  • 10 % haitta-aste niillä invalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939-1945 sotien johdosta
  • 20 % haitta-aste niillä invalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991

Lisäksi Valtiokonttorilta on mahdollisuus saada korotettua sairausapulisää kotihoidon aiheuttamista jatkuvista kustannuksista.

Asumispalvelut

Kunta tekee invalidin asumispalveluiden tarpeesta asiakassuunnitelman (hoito- ja palvelusuunnitelman). Valtiokonttori korvaa kunnille tukipalveluiden ja hoivan osuuden. Sen sijaan vuokran, sähkön ja veden invalidi maksaa itse. Lisätietoja saat kotikunnastasi.

Ateria- ja muut tukipalvelut

Ateriapalvelu Suomessa
Kuntien järjestämät ateriapalvelut, pyykkipalvelut, siivousapu ja muut tukipalvelut ovat invalidille maksuttomia. Näiden palveluiden antamisesta ja toteutustavasta päättää invalidin kotikunta. Lisätietoja asiasta saat kotikunnastasi.

Ateriapalvelu Ruotsissa
Valtiokonttori voi korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kustannukset Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Näihin palveluihin ovat oikeutettuja 1.1.2016 alkaen myös ne Ruotsissa asuvat henkilöt, jotka ovat vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on 10 %.

Ateriakorvausta ei kuitenkaan makseta laitoskuntoutuksen tai sellaisen Valtiokonttorin korvaamaan hoidon ajalta, joka vastaa laitoshoitoa tai osa-aikaista laitoshoitoa.

Valtiokonttori vahvistaa korvattavan aterian hinnan vuosittain. Hinta noudattaa Ruotsissa verotuksessa lounasedulle vahvistettua arvoa. Vuonna 2019 lounaskortin arvo on 98 SEK vuorokaudessa.

Ateriapalvelun hakeminen Ruotsissa
Ruotsissa asuvat invalidit hakevat ateriapalvelua Valtiokonttorilta erillisellä lomakkeella. Hakemuslomake ateriapalvelun saamiseksi Ruotsissa Lomakkeet-sivulla >

Palvelun saaminen edellyttää, että hakija antaa Valtiokonttorille suostumuksensa tarvittavien tietojen lähettämiseen Suomen Sotainvalidien Ruotsin piirille. Valtiokonttori antaa ateriapalveluun oikeutetulle maksusitoumuksen.

Ateriapalvelun toimittaminen hakijalle
Suomen Sotainvalidien Ruotsin piiri hoitaa ateriapalvelun Edenred-lounaskorttijärjestelmällä ja lähettää kortit korvaukseen oikeutetuille niiden tietojen perusteella, jotka hakija on antanut Valtiokonttorille.

Valtiokonttori korvaa myös muut henkilökohtaisen hoivan ja koti- ja tukipalvelut kuittien perusteella. 

Lisätietoja:
Suomen Sotainvalidien Ruotsin piiri, toiminnanjohtaja Juha Joki, Box 5133, 121 17 Johanneshov, puh. +46 705 63 03 73. Toimisto puh.  +46 86 48 11 31

Valtiokonttori: Tarja Wheeler, puh. +358 295 50 3261

Kotipalvelun hoito ja hoiva

Kunnan järjestämä kotona tapahtuva hoito ja hoiva on maksutonta vähintään 20 % sotainvalideille. Näihin palveluihin ovat oikeutettuja 1.1.2017 alkaen myös henkilöt, jotka ovat vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on vähintään 10 %.

Työavun antamisesta päättää tapauskohtaisesti hakijan kotikunnan sosiaali- tai kotipalvelutoimisto.

Lisätietoja: Kuntien sosiaali- tai perusturvatoimistot

Korotettu sairausapulisä

Kotihoidon aiheuttamista jatkuvista kustannuksista on mahdollisuus saada korvausta Valtiokonttorilta korotettuna sairausapulisänä. Edellytyksenä on vähintään 50 prosentin työkyvyttömyysaste.

Korotetun sairausapulisän myöntäminen perustuu taloudelliseen tarveharkintaan.

Korotetun sairausapulisän hakeminen
Korotettua sairausapulisää haetaan jo syntyneiden kustannusten tai toisen henkilön jo antaman kotihoidon perusteella. Se maksetaan invalidille itselleen ja on muiden korvausten tavoin verovapaata tuloa.

Omaishoidon tuki

Kunta voi tukea invalidia maksamalla häntä hoitavalle henkilölle omaishoidon tuen palkkiota. Hoitajan tulee olla hoidettavalle läheinen henkilö, jonka ei tarvitse olla omainen. Kunta tekee tällöin sopimuksen hoidosta vastaavan henkilön kanssa.

Tuen saaminen ja sen suuruus riippuvat ensisijaisesti tarvittavan hoidon määrästä, sitovuudesta ja vaativuudesta. Omaishoidon tuen määrät vaihtelevat eri kunnissa.

Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle kuukausittain, ja se on hänelle veronalaista tuloa. Lisätietoja omaishoidon tuesta saat kotikunnastasi.

Kohderyhmä: Kansalaiset
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 13.12.2012 klo 17.44 , päivitetty 10.1.2019 klo 11.39 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun