Kotimaassa asuvien rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut

Pikalinkit tämän sivun aiheisiin:

Kuntoutusoikeuden rajoitukset >
Aviopuolison osallistuminen kuntoutukseen >
Kuntoutusmuodot >
Rintamaveteraanin ja aviopuolison kuntoutus >
Yhteisen kuntoutusjakson tavoite >
Kuntoutuksen hakeminen >
Hakemuksen liitteet >
Matkakustannukset >


Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2019 > 
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut -ohjekirje kunnille 2019 > 
Rintamaveteraanien kuntouksesta vastaavan henkilön yhteystietolomake >
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden vastuuhenkilön yhteystietolomake >
Kuntoutusta antavat yksiköt ja niiden hoitopäivähinnat vuodelle 2019 > 
Tuetun kotikuntoutuksen järjestäminen > 

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta ei koske kriisinhallintaveteraaneja.

Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta.

Kuntoutusoikeuden rajoitukset

Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden. Kuntoutukseen hakevan mahdollisuudet saada kuntoutusta näiden lakien perusteella on ensin selvitettävä. Näin ollen mm. sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta.

Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta.

Aviopuolison osallistuminen kuntoutukseen

Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Lisätietoja: Rintamaveteraanin ja aviopuolison kuntoutus

Kuntoutusmuodot

Rintamaveteraanille voidaan antaa kalenterivuodessa laitoskuntoutusta seuraavasti:

laitoskuntoutus (toimintakykyluokka III) enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa
laitoskuntoutus rintamaveteraanille, jolla on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä (toimintakykyluokka I tai II) 2-4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua.


Avokuntoutusta voidaan antaa rintamaveteraanille seuraavasti: Jos rintamaveteraanilla on vamma tai sairaus, joka haittaa toimintakykyä, voidaan hänelle antaa:

päiväkuntoutusta III-toimintakykyluokan rintamaveteraanille ja aviopuolisolle enintään 10 päivää kalenterivuodessa
päiväkuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan rintamaveteraanille ja aviopuolisolle enintään 20 päivää kalenterivuodessa
muuta avokuntoutusta III-toimintakykyluokan rintamaveteraanille enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodessa
muuta avokuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan rintamaveteraanille enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa


Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:

  • Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani:
    avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarjaa
  • Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluva rintamaveteraani:
    avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina

Kuntoutuksien pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa.

Rintamaveteraanin ja aviopuolison laitoskuntoutus

Rintamaveteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua puolisonsa kanssa laitoskuntoutukseen samassa hoitolaitoksessa seuraavasti:

Toimintakykyluokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin aviopuoliso Samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa enintään 10 vrk
Toimintakykyluokkaan I tai II kuuluvan rintamaveteraanin aviopuoliso Samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vrk


Rintamaveteraanin ja aviopuolison yhteinen laitoskuntoutusjakso voidaan toteuttaa esimerkiksi näin:

Toimintakykyluokka III rintamaveteraani 10 vrk aviopuoliso samanaikaisesti enintään 10 vrk
Toimintakykyluokka I ja II rintamaveteraani enintään 4 viikkoa aviopuoliso samanaikaisesti enintään 2 viikkoa


Aviopuolison kuntoutusjakso ei kuitenkaan saa olla rintamaveteraanin jaksoa pidempi.

Yhteisen kuntoutusjakson tavoite

Yhteisen kuntoutusjakson tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioi sekä kuntoutuspäätöksen tekee lähettävänä tahona toimiva kansanterveystyön toimeenpanosta huolehtiva kunnallinen toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Yhteisen kuntoutusjakson tavoitteena on pyrkiä parantamaan rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttamaan veteraanin kotona selviytymiseen mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista.

Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin kuntoutusjaksoa. Kuntoutuspäätöksen tekijä arvioi samanaikaisen kuntoutusjakson pituuden, tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden. Yhteisen kuntoutusjakson edellytyksenä on molempien aviopuolisoiden yhteinen tahto.

Kuntoutuksen hakeminen

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan oman asuinkunnan/kuntayhtymän asianomaiselta toimintayksiköltä (käytännössä useimmiten terveyskeskus) Valtiokonttorin vahvistamalla hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa kuntien terveyskeskuksista.

Hakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Hakemuksen liitteet

Rintamaveteraanin tulee liittää laitoskuntoutushakemukseensa lääkärinlausunto terveydentilastaan ja kuntoutustarpeestaan. Myös aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Lausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Lisätietoja: Merja Längman, puh. 0295 50 3239, ja Anne Sirén, puh. 0295 50 3248
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) valtiokonttori.fi

Matkakustannukset

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvausta kotikuntansa Kelan toimistosta.

Kela maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan esitettävä Kelalle:

  • kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio hyväksymispäätöksestä
  • selvitys kuntoutukseen osallistumisesta (selvitys voidaan antaa esim. Kelan lomakkeella.)

Lisätietoja saat Kelan toimistoista >

Julkaistu 13.12.2012 klo 19.07 , päivitetty 24.1.2019 klo 9.39
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun