Korvaukset kunnille sotainvalidien palveluista

Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Sotilasvammalainsäädännön tarkoituksena on turvata invalidien tarvitsemien palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.

Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat:

  • kotipalvelut: hoito ja hoiva sekä tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, liikkumisen tuen ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päivätoiminta)
  • omaishoidon tuki
  • asumispalvelut (esim. palvelutalossa)
  • kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito
  • pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa

Korvattavia terveydenhuollon palveluja ovat:

  • terveydenhuoltolain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä kotisairaalahoito ja lääkinnällinen kuntoutus
  • sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen
  • pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu)

Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan ratkaisevaa on palvelujen tarve. Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on vähintään 20 %:n haitta-aste, ja 1.1.2017 alkaen myös ne henkilöt, jotka ovat vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on vähintään 10 %. Laitoshoidon korvaamisen edellytyksenä on 20 %:n haitta-aste.

Kaikki mainitut palvelut ovat invalidille maksuttomia.

Korvausperusteet (sotilasvammalain 6a §:n perustella)

Ennakkomenettelyn piiriin kuuluvat palvelut (vähintään 20 %/10 %:n invalidille):

PALVELU MITÄ KORVATAAN?
Kotipalvelut:
Kotipalveluiden hoidon ja hoivan osuus Korvataan kustannukset käynti/tunti.
Tukipalvelut (ateria, siivous, kylvetys, vaatehuolto, turvapuhelin, asiointi, pihatyöt, puiden pilkkominen, päivätoiminta jne.) Korvataan kustannukset; enintään kunnan sosiaalitoimen vahvistama asiakasmaksu kaksinkertaisena.
Liikkumisen tuki Korvataan kustannukset täysimääräisesti.
Omaishoidon tuki Korvataan omaishoidon tuki, eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksu. (Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei korvata; sosiaaliturvamaksua ei tarvitse maksaa palkkioluonteisista suorituksista.)
Asumispalvelut (palvelu- ja tukiasumisen järjestäminen) Korvataan hoiva- ja tukipalvelut, kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto- ja turvapalvelut. Vuokraa, sähköä ja vesimaksuja ei korvata.
Avosairaanhoito (kotisairaanhoito, päivä- ja yösairaanhoito, kotisairaalahoito, lääkinnällinen avokuntoutus, esim. fysikaalinen hoito, apuvälineet [siviilisairauksien osalta]) Korvataan avosairaanhoidon käyntikerran kustannukset ja apuvälineiden kustannukset.


Sotavamman edellyttämät apuvälineet korvataan erikseen laskujen perusteella Valtiokonttorista.

Ennakkomenettelyn piiriin kuulumattomat palvelut (vähintään 20 % invalidille Valtiokonttorille toimitettavien laskujen perusteella):

PALVELU MITÄ KORVATAAN?
Pysyvä laitoshoito Korvataan kustannukset (laskutetaan kuukausittain jälkikäteen). Ennen 1.1.1986 alkaneesta laitoshoidosta korvataan potilaan maksukyvyn mukainen asiakasmaksu.
Lyhytkestoinen lääkinnällisesti kuntouttava laitoshoito Korvataan kustannukset hoidon päätyttyä (lasku ja sairaalahoidosta epikriisi hoidon päätyttyä)

Ilmoitusvelvollisuus Valtiokonttorille

Pitkäaikainen laitoshoito
Valtiokonttorille on ilmoitettava viipymättä invalidille järjestetyn sotilasvammalain perusteella korvattavan laitoshoidon alkamisesta, keskeytymisestä ja päättymisestä.

Ilmoituksen voi tehdä oheisella Valtiokonttorin lomakkeella.
Ilmoitus sotainvalidin laitoshoidosta >

Erityisen tärkeää on ilmoittaa, mistä päivästä pitkäaikaishoito alkaa, koska tällä tiedolla on vaikutusta muihin invalidin saamiin sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Jos laitoshoito keskeytyy esimerkiksi loman vuoksi, Valtiokonttori korvaa keskeytymisen enintään viiden päivän ajalta (Asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 912/1992 32 § 2 momentti).

Ohjekirje:

Sotainvalidien palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2017 > 
Sotainvalidien palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2018 > 

Lisätietoja korvauksista kunnille:

Tarja Wheeler, puh. 0295 50 3261
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) valtiokonttori.fi

Lisää aiheesta

Julkaistu 14.12.2012 klo 14.38 , päivitetty 17.1.2018 klo 10.23
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun