Korvauksen hakeminen

Rikoksen uhrin on ilmoitettava rikoksesta poliisille.

Linkki rikosilmoitukseen

Jos asia käsitellään tuomioistuimessa, tulee rikoksen uhrin vaatia siellä korvausta rikoksen tekijältä. Rikoksen tekijä on aina velvollinen suorittamaan tuomioistuimen määräämän korvauksen.

Tuomioistuimet

Koska Valtiokonttorista maksettava korvaus on toissijainen, tulee uhrin ensin hakea korvausta muualta, esimerkiksi:

 • Kelalta (esim. sairauspäiväraha, sairaanhoitokulut, matkakulut)
 • Vakuutusyhtiöltä (esim. työtapaturma-, vapaa-ajan tapaturma-, matka-, koti-, liikenne- tai oikeusturvavakuutuksen perusteella)
 • Työttömyys- ja sairauskassasta

Korvauksen hakeminen Valtiokonttorilta ei sen sijaan edellytä, että uhri yrittäisi periä korvausta ensin rikoksen tekijältä.

Korvauksen hakuaika
Korvausta haetaan Valtiokonttorilta sitä varten tarkoitetulla lomakkeella kolmen vuoden kuluessa korvausasiassa annetusta lainvoimaisesta tuomiosta.

Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.

Korvausten hakulomakkeet
Korvaushakemus rikosvahingosta on Valtiokonttorin Lomakkeet-sivulla > 

Hakemuksen liitteet

 • Yksilöity valtakirja, mikäli hakijalle suoritettava korvaus halutaan maksettavaksi muulle kuin hakijalle itselleen
 • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta tai, jollei tuomiota ole, jäljennös esitutkintapöytäkirjasta
 • Lääkärinlausunto tai sairauskertomus
 • Mahdolliset päätökset ja selvitykset vakuutusyhtiöltä, Kelalta sekä muualta saaduista korvauksista
 • Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, tositteet kaikista vaadituista kuluista
 • Tositteet vaadituista hammashoitokuluista
 • Ansionmenetystä vaativalta lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
 • Tositteet vaadituista hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat
 • Taloudellista vahinkoa sekä harkinnanvaraisesti korvattavaa esinevahinkoa vaativalta selvitys vahingon kärsineen sairaudesta, vammasta tai muusta avuttomuudesta sekä taloudellisista olosuhteista
 • Oikeudenkäyntikuluja vaativalta asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös
 • Hakemuskuluja vaativalta asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
 • Avoin asianajovaltakirja, mikäliasiamiehenä toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja

Työnantajan on liitettävä hakemukseensa selvitys

 • Rikoksesta, jolla henkilövahinko on aiheutettu
 • Henkilövahingon kärsineen työkyvyttömyydestä
 • Kelan päivärahasta ja muualta saaduista korvauksista
 • Työkyvyttömyysajalta maksetusta palkasta

Julkaistu 17.12.2012 klo 14.05 , päivitetty 22.9.2017 klo 15.07
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun