Enintään 3 kuukauden matka

Ennen matkaa

 • Lataa matkalle lähtiessäsi Falck 24/7 hätäpalvelusovellus. Sovelluksesta näet matkakohdettasi koskevat hätätiedotteet ja terveydenhoitopisteet
 • Perinteisen matkavakuutuskortin saat työnantajasi matkayhteyshenkilöltä

Matkatavaravahingot

 • Jos matkatavarasi myöhästyvät, korvaamme odotusaikana tekemiäsi välttämättömiä hankintoja enintään 800 eurolla.
 • Jos matkatavarasi vahingoittuvat tai katoavat matkan aikana, korvaamme niitä 3 000 euroon asti.
 • Hae korvausta sähköisen asiointipalvelun kautta.
 • Säilytä mahdolliset kuitit ja todistus matkatavaran myöhästymisestä.
 • Maksamme korvauksen suoraan tilillesi.

Sairastuminen tai tapaturma

 • Jos sairastut matkalla, katso lähin hoitolaitos sovelluksesta tai soita 24/7 päivystyspuhelimeen (+358 295 50 3777).
 • Näytä hoitopaikassa matkavakuutuskorttisi tai vakuutustodistus. Näin sinun ei itse tarvitse maksaa hoitokuluja.
 • Voit myös hakea korvausta itse maksamastasi lääkärissä käynnistä jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sairauden tai tapaturman jatkohoito Suomessa

 • Mikäli matkalla tapahtuneen tapaturman tai matkasairauden hoito jatkuu vielä Suomeen palattuasi, korvaamme hoitokuluja korkeintaan 3 vuotta sairastumisen tai tapaturman jälkeen.
 • Matkalla pahentuneen olemassa olevan sairauden tai vamman hoitokuluja korvaamme 6 kk ajalta.
 • Kysy lisätietoja  palveluneuvonnastamme arkisin 9-15.

Matkustajaturva

Sairaus, tapaturma tai sairauden pahenema

Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Hoitokuluja korvataan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja 6 kuukauden ajan. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä.

Pysyvä haitta

Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta korvausta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 60 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.
 

Kuolemantapaus

Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Virkamiehen kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen ja 60 000 euron suuruisen kuolemantapauskorvauksen.
 

Matkatavaravahingot

Matkatavaroiden äkillinen ja odottamaton vahinko

Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti.
 

Matkatavaroiden myöhästyminen

Mikäli matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömyyshyödykkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa.
 

Eläinvahingot

Työtehtävän hoitamisessa välttämättömän eläimen eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korvaamme korkeintaan 2 000 euroa.
 

Henkilökohtaiset apuvälineet, silmälasit

Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden tai silmälasien rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä

Matkavastuuvahingot ja oikeudenkäyntikulut

Matkavastuu-
vahingot

 

Virkamiehen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja korvataan korkeintaan 85 000 euroon asti. Korvausta ei makseta moottoriliikenne- tai vesiliikennevahingoista. Korvausta voidaan alentaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutetuista vahingoista.

Oikeudenkäynti-
kulut

Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset selvittely- ja oikeudenkäyntikulut.
 

Tutustu säädökseen: Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta, 530/2017 >

Julkaistu 11.5.2017 klo 13.38 , päivitetty 6.10.2017 klo 15.59


Takaisin sivun alkuun